แนวข้อสอบแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มาใหม่ล่าสุด!!!!
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
โจทย์คณิตศาสตร์ - ภาษาไทย - การสรุปความ - เงื่อนไขสัญลักษณ์ ฯลฯ
วิชาความละเอียดแม่นยำ
ความสามารถด้านตัวเลข - การหมุนรูป - รูปภาพที่มีความหมาย ฯลฯ
แนวข้อสอบตำรวจ มาใหม่ล่าสุด!!!!
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
ประมวลกฏหมายอาญา
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฏหมายลักษณะพยาน
จริยธรรม และ กฏ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
สรุปเนื้อหา จริยธรรม และ กฏ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของ กพ.
แนวข้อสอบภาค ก ของสำนักงาน กพ. มากกว่า 3,000 ข้อ คลิกที่นี่
ภาษาไทย
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 1(แบบข้อสอบ)
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 1(แบบอ่านตอบ)
ความรู้รอบตัว
เทคนิคการทำข้อสอบพร้อมเนื้อหาให้อ่าน
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สำหรับสมาชิก VIP เท่านั้น
ภาษาไทย
ความรู้ความสามารถทั่วไป
เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม เศรษฐกิจ พ.ศ.2550-2552
วิชาการศึกษา(วิชาชีพครู)
กฏหมายเกี่ยวกับการศึกษา
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร
พระราชบัญญัติครู พ.ศ.2488 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยจรรยามารยาทตามระเบียบประเพณีของครู พ.ศ.2526
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 
รายวิชาภาค ก ขององค์กรปกครองท้องถิ่นมาใหม่ (สำหรับสมาชิก VIP)
ภาษาไทย
ความรู้ความสามารถทั่วไป
เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม เศรษฐกิจ พ.ศ.2550-2551
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
กฏหมายระเบียบที่ใช้ในการปฎิบัติงานราชการ (อบต.)
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ระเบียบว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของ กพ.
ภาษาไทย
ความรู้ความสามารถทั่วไป

รายวิชาทั้งหมด (สำหรับสมาชิก VIP)
  ภาษาไทย
  วิชาการศึกษา(วิชาชีพครู)
  ความรู้ความสามารถทั่วไป
  กฏหมายระเบียบที่ใช้ในการปฎิบัติงานราชการ (อบต.)
  กฏหมายเกี่ยวกับการศึกษา
  เหตุการณ์ปัจจุบัน(การเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม)
  ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  กฏหมาย ระเบียบ นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทยและนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน
  เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในปัจจุบัน
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
  พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
  พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
  พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
  ระเบียบฯการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538
  ระเบียบฯ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
  ระเบียบฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
  พรบ.การควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
  พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2495
  พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548
  ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี วิธีปฏิบัติงานชุมชน
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  ปฏิบัติการสำนักงาน
  ข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
  ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547
  ระเบียบว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
  พระราชบัญญัติประปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบศุลกากร 3
  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3
  ภาษาอังกฤษ
  พระราชบัญญัติระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
  พระราชบัญญัติครู พ.ศ.2488 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยจรรยามารยาทตามระเบียบประเพณีของครู พ.ศ.2526
  เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม เศรษฐกิจ พ.ศ.2550-2551
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
  ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
  การปฏิบัติงานของปลัดอำเภอและแผนพัฒนาอำเภอ
  หลักการบริหารของปลัดอำเภอ
  กลุ่มพลังมวลชนและอาสาสมัคร
  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
  หลักธรรมะที่สำคัญ
  พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550
  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
  พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505
  ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2538
  ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535
  พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478
  งานทะเบียนทั่วไปและงานทะเบียนครอบครัว
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  พระราชบัญญัติการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
  พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508
  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
  ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรมและงานธุรการทั่วไป
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
  ความรุ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่ใช้ในการปฏิบัติงานธุรการ
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
  ความรู้ทางหลักการบัญชี
  แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
ขั้นตอนการเป็นสมาชิก (สมาชิก VIP)

ขั้นตอนการเป็นสมาชิก VIP
1.สมัครสมาชิกธรรมดาก่อน (ยังไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
2.แจ้งความจำนงมาที่เปิดสอบ.คอม หรือ singhapoo@hotmail.com หรือ   โทร.086-8664526
3.โอนเงิน(เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น VIP)
4.แจ้งให้ทราบว่าท่านได้โอนเงินให้เราแล้ว โทร.086-8664526 รออนุมัติ 2 นาที
5.ล็อกอินเข้าสู่สมาชิก แบบ VIP ได้ทันที
รับฟรีไฟล์เอกสาร สำหรับอ่านเพื่อเตรียมสอบครู พรบ.ต่างๆ ระเบียบต่างๆ และอื่นๆ
สำหรับสมาชิกที่ลืมUserName และ รหัสผ่าน ให้ติดต่อมาได้ที่นี่   โทร.086-8664526
 

ค่าบริการเพียงท่านล่ะ 200 บาท/ปี
วิธีชำระเงินค่าสมาชิกVIP
โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ผ่านทาง ตู้ ATM หรือที่ทำการธนาคาร   
 ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร
ชื่อบัญชี อาทิเทพ สิงหาภู (ARTITEP SINGHAPOO) เลขที่บัญชี 6440071824
 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเทพา
ชื่อบัญชี อาทิเทพ สิงหาภู (ARTITEP SINGHAPOO) เลขที่บัญชี 3430071577