ฝากประวัติ (perdsorbtoday.com) โดยคุณ สิริวรรณ สิงคะกุล
ตำแหน่งงานที่ต้องการ

ครู

งานประจำ (Full Time)

กรุงเทพมหานคร

ครูอัตราจ้าง

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บาท

สาขาวิชาชีพ

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

ข้อมูลของผู้สมัคร

นางสาว

สิริวรรณ สิงคะกุล

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

165 เซนติเมตร

53 กิโลกรัม

หญิง

26 ปี

โสด

พุทธ

ได้รับการยกเว้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร

10240

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับล่าสุด

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศึกษาศาสตรบัณฑิต เอก ประถมศึกษา

2557 พ.ศ.

2.84

พ.ศ.

รูปภาพ

รูปภาพคุณ  สิริวรรณ สิงคะกุล

ความสามารถทางภาษา

พูด อ่าน เขียน ฟัง
ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดี ดี พอใช้
ภาษาอื่นๆ  ()
ภาษาอื่นๆ  ()

ไทย :: 0 คำต่อนาที อังกฤษ ::0 คำต่อนาที

รถจักรยานยนต์

1.

2.

3.

ประวัติการทำงาน

2 ปี

เรียงลำดับจากที่ทำงานล่าสุด ::

ดิฉันมีประสบการณ์การทำงานที่ บริษัทยัสปาล จำกัด ตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า ตรวจนับสินค้า 2 ปี