ฝากประวัติ (perdsorbtoday.com) โดยคุณ นางสาวศุภวรรณ เพียรเสมอ
ตำแหน่งงานที่ต้องการ

ครู

งานประจำ (Full Time)

อุบลราชธานี

ครู

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บาท

สาขาวิชาชีพ

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

ข้อมูลของผู้สมัคร

นางสาว

นางสาวศุภวรรณ เพียรเสมอ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

160 เซนติเมตร

52 กิโลกรัม

หญิง

23 ปี

โสด

พุทธ

ไม่ระบุ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

อุบลราชธานี

32130

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับล่าสุด

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การประถมศึกษา

2557 พ.ศ.

3.07

พ.ศ.

รูปภาพ

รูปภาพคุณ  นางสาวศุภวรรณ เพียรเสมอ

ความสามารถทางภาษา

พูด อ่าน เขียน ฟัง
ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่นๆ  ()
ภาษาอื่นๆ  ()

ไทย :: 0 คำต่อนาที อังกฤษ ::0 คำต่อนาที

รถจักรยานยนต์

1.คอมพิวเตอร์

2.โปรแกรม Office

3.

ประวัติการทำงาน

0 ปี

เรียงลำดับจากที่ทำงานล่าสุด ::