ฝากประวัติ (perdsorbtoday.com) โดยคุณ วรรณวิศา ธนวรรณ
ตำแหน่งงานที่ต้องการ

นักวิชาการ

งานประจำ (Full Time)

กรุงเทพมหานคร

ข้าราชการ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บาท

สาขาวิชาชีพ

แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข

ข้อมูลของผู้สมัคร

นางสาว

วรรณวิศา ธนวรรณ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

157 เซนติเมตร

55 กิโลกรัม

หญิง

24 ปี

โสด

พุทธ

ไม่ระบุ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร

10300

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับล่าสุด

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

โรงเรียนโยธินบูรณะ

วิทย์-คณิต

2553 พ.ศ.

3.42

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาธารณสุขศาสตร์

2557 พ.ศ.

3.11

รูปภาพ

รูปภาพคุณ  วรรณวิศา ธนวรรณ

ความสามารถทางภาษา

พูด อ่าน เขียน ฟัง
ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษาอังกฤษ ดี ดีมาก ดี ดี
ภาษาอื่นๆ  ()
ภาษาอื่นๆ  ()

ไทย :: 50 คำต่อนาที อังกฤษ ::30 คำต่อนาที

รถยนต์

1.

2.

3.

ประวัติการทำงาน

1 ปี

เรียงลำดับจากที่ทำงานล่าสุด ::

1.โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กทม.
2. โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา กทม.