ฝากประวัติ (perdsorbtoday.com) โดยคุณ รอฟีกีน วัสแล๊ะ
ตำแหน่งงานที่ต้องการ

อื่นๆ

งานประจำ (Full Time)

กรุงเทพมหานคร

IT support

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บาท

สาขาวิชาชีพ

โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT

ข้อมูลของผู้สมัคร

นาย

รอฟีกีน วัสแล๊ะ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

166 เซนติเมตร

55 กิโลกรัม

ชาย

23 ปี

โสด

อิสลาม

รอการเกณฑ์

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร

84110

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับล่าสุด

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2558 พ.ศ.

2.81

พ.ศ.

รูปภาพ

รูปภาพคุณ  รอฟีกีน วัสแล๊ะ

ความสามารถทางภาษา

พูด อ่าน เขียน ฟัง
ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษาอังกฤษ ดี ดี พอใช้ ดี
ภาษาอื่นๆ  ()
ภาษาอื่นๆ  ()

ไทย :: 0 คำต่อนาที อังกฤษ ::0 คำต่อนาที

รถจักรยานยนต์

1.

2.

3.

ประวัติการทำงาน

0 ปี

เรียงลำดับจากที่ทำงานล่าสุด ::