ฝากประวัติ (perdsorbtoday.com) โดยคุณ ใจเพชร สีงาม
ตำแหน่งงานที่ต้องการ

พนักงานราชการ

งานประจำ (Full Time)

ปทุมธานี

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บาท

สาขาวิชาชีพ

ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์

ข้อมูลของผู้สมัคร

นาย

ใจเพชร สีงาม

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

165 เซนติเมตร

59 กิโลกรัม

ชาย

32 ปี

สมรส

พุทธ

ได้รับการยกเว้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ปทุมธานี

12130

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับล่าสุด

ปวส.

โรงเรียนดุสิตพณิชยการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2548 พ.ศ.

2.62

ปวช.

โรงเรียนดุสิตพณิชยการ

บัญชี

2546 พ.ศ.

2.68

รูปภาพ

รูปภาพคุณ  ใจเพชร  สีงาม

ความสามารถทางภาษา

พูด อ่าน เขียน ฟัง
ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดี ดี พอใช้
ภาษาอื่นๆ  ()
ภาษาอื่นๆ  ()

ไทย :: 38 คำต่อนาที อังกฤษ ::40 คำต่อนาที

รถยนต์

1.รถจักรยานยนต์

2.เล่นดนตรี

3.

Cert Microsoft MCTS

ดารณี บุตรเสน

ประวัติการทำงาน

9 ปี

เรียงลำดับจากที่ทำงานล่าสุด ::

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 6 ปี
โพเวลคอมพิวเตอร์ 3 ปั