ฝากประวัติ (perdsorbtoday.com) โดยคุณ สาวิตรี คำปาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ

พนักงานราชการ

งานประจำ (Full Time)

นนทบุรี

พนักงานราชการ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บาท

สาขาวิชาชีพ

แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข

ข้อมูลของผู้สมัคร

นางสาว

สาวิตรี คำปาน

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

162 เซนติเมตร

55 กิโลกรัม

หญิง

23 ปี

โสด

พุทธ

ไม่ระบุ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

นนทบุรี

49000

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับล่าสุด

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สาธารณสุขชุมชน

2558 พ.ศ.

3.14

พ.ศ.

รูปภาพ

รูปภาพคุณ  สาวิตรี คำปาน

ความสามารถทางภาษา

พูด อ่าน เขียน ฟัง
ภาษาไทย ดี ดี ดี ดี
ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ภาษาอื่นๆ  ()
ภาษาอื่นๆ  ()

ไทย :: 0 คำต่อนาที อังกฤษ ::0 คำต่อนาที

รถยนต์

1.

2.

3.

ประวัติการทำงาน

0 ปี

เรียงลำดับจากที่ทำงานล่าสุด ::