ฝากประวัติ (perdsorbtoday.com) โดยคุณ นางสาวพิมภา กองซอน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ

นักวิชาการ

งานประจำ (Full Time)

เชียงใหม่

นักวิชาการเกษตร

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บาท

สาขาวิชาชีพ

การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์

ข้อมูลของผู้สมัคร

นางสาว

นางสาวพิมภา กองซอน

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

158 เซนติเมตร

57 กิโลกรัม

หญิง

23 ปี

โสด

พุทธ

ไม่ระบุ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

เชียงใหม่

50180

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับล่าสุด

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พืชสวน

2558 พ.ศ.

3.04

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

2554 พ.ศ.

3.36

รูปภาพ

รูปภาพคุณ  นางสาวพิมภา กองซอน

ความสามารถทางภาษา

พูด อ่าน เขียน ฟัง
ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี ดี
ภาษาอื่นๆ  ()
ภาษาอื่นๆ  ()

ไทย :: 35 คำต่อนาที อังกฤษ ::30 คำต่อนาที

รถยนต์

1.สามารถขับขี่และมีใบขับขี่ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

2.มีทักษะในการนำเสนองานที่ดี

3.

จะส่งให้เมื่อหน่วยงานหรือบริษัทได้ร้องขอ

ประวัติการทำงาน

0 ปี

เรียงลำดับจากที่ทำงานล่าสุด ::