ฝากประวัติ (perdsorbtoday.com) โดยคุณ วันดี ล้อมวงศ์
ตำแหน่งงานที่ต้องการ

พนักงานราชการ

งานประจำ (Full Time)

จันทรบุรี

การเงินและบัญชี

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บาท

สาขาวิชาชีพ

บัญชี/การเงิน/การธนาคาร

ข้อมูลของผู้สมัคร

นางสาว

วันดี ล้อมวงศ์

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

165 เซนติเมตร

60 กิโลกรัม

หญิง

31 ปี

โสด

พุทธ

ไม่ระบุ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

จันทรบุรี

22140

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับล่าสุด

ปริญญาตรี

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ระยอง

การบัญชี

2555 พ.ศ.

2.52

พ.ศ.

รูปภาพ

รูปภาพคุณ  วันดี  ล้อมวงศ์

ความสามารถทางภาษา

พูด อ่าน เขียน ฟัง
ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดี
ภาษาอื่นๆ  ()
ภาษาอื่นๆ  ()

ไทย :: 60 คำต่อนาที อังกฤษ ::55 คำต่อนาที

รถยนต์

1.เล่นกีฬา

2.ร้องเพลง การแสดง

3.ทำอาหาร

ประวัติการทำงาน

11 ปี

เรียงลำดับจากที่ทำงานล่าสุด ::