ฝากประวัติ (perdsorbtoday.com) โดยคุณ ไอยเรศ คงเลิศ
ตำแหน่งงานที่ต้องการ

ลูกจ้างประจำ

งานประจำ (Full Time)

กรุงเทพมหานคร

พนักงานภาคสนาม

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บาท

สาขาวิชาชีพ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลของผู้สมัคร

นางสาว

ไอยเรศ คงเลิศ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

160 เซนติเมตร

80 กิโลกรัม

หญิง

22 ปี

โสด

พุทธ

ไม่ระบุ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร

10150

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับล่าสุด

ปริญญาตรี

มหาวิทยสลัยบูรพา

วาริชศาสตร์

2560 พ.ศ.

2.56

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

โรงเรียนพระเเม่มารีสาธุประดิษฐ์

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2556 พ.ศ.

3.05

รูปภาพ

รูปภาพคุณ  ไอยเรศ คงเลิศ

ความสามารถทางภาษา

พูด อ่าน เขียน ฟัง
ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ภาษาอื่นๆ  ()
ภาษาอื่นๆ  ()

ไทย :: 0 คำต่อนาที อังกฤษ ::0 คำต่อนาที

รถจักรยานยนต์

1.

2.

3.

ประวัติการทำงาน

0 ปี

เรียงลำดับจากที่ทำงานล่าสุด ::