ด่วนรับสมัคร_พนักงานราชการ_ เอกคอมพิวเตอร์
เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
New Document  
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 ด่วนรับสมัคร_พนักงานราชการ_ เอกคอมพิวเตอร์


ประกาศวันที่ : 24 ม.ค. 2559
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1602 คน
ที่มา : 

รร.วรคุณอุปถัมภ์ สพม 28รายละเอียดของข่าวสาร
ประกาศ การรับสมัคร_พนักงานราชการ_โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

ประกาศโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
--------------------------------------------------
ด้วยโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 วรรคหนึ่ง และข้อ 11 วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และ
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
1.2 ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์
1.3 ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
1.4 ตำแหน่งว่าง จำนวน 1 อัตรา
1.5 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
1.6 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
1.7 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
1.3.1ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธี
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.3.2จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม หลักสูตร
1.3.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
1.3.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.3.5 ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตาม 
ศักยภาพ
1.3.6 ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.3.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.3.8 ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ( หมวด 1 ข้อ 8 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ.2547)
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่ 
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 
5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่ 
เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
9. ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
10. มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการคัดเลือกต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในสาขาหรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ในประกาศ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
3. การรับสมัคร 
3.1. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
ที่โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559
เวลา 08.30 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
3.2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
2. คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และสำเนา จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้อนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนวันปิดรับสมัคร
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งออกโดยคุรุสภา จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จำนวน 1 ฉบับ
7. หลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสำเนาภาพถ่าย อย่างละ 1 ฉบับ
8. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครการคัดเลือก อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภายในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ และ เว็บไซด์โรงเรียนโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์http://www.wku.ac.th/ หรือเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร) www.mskyt28.info/ หรือ เพจบุ๊ค https://www.facebook.com/wichakanwku
5.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้านต่าง ๆ ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ตามรายละเอียด
หลักสูตรแนบท้ายประกาศนี้
6.วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
6.1 วันและเวลาในการสอบ
วัน เดือน ปี เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
28 ม.ค. 59 09.00-12.00 น. สมรรถนะที่ 1 
- ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป
- ด้านความรู้ด้านวิชาการศึกษาหรือวิชาชีพครู
- วิชาเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
50
คะแนน

100
คะแนน การสอบข้อเขียน

ข้อเขียนและปฏิบัติ
13.00 น. เป็นต้นไป สมรรถนะที่ 2
ความรู้ความสามารถทั่วไป ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
50 
สัมภาษณ์

6.2 สถานที่สอบ สอบที่โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้เข้ารับการเลือกสรร จะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะครบทุกด้าน และได้รับคะแนนประเมินทุกสมรรถนะรวมกัน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนในสมรรถนะที่ 1 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนน
ในสมรรถนะที่ 2 มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวก่อน เป็นผู้ที่
อยู่ในลำดับที่สูงกว่า การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับ
7.2 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร มีกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการรับสมัครครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อน ในคุณวุฒิและสาขาวิชาเอกหรือกลุ่มวิชาเอก ที่ตรงกับประกาศรับสมัครใหม่ เป็นอันยกเลิกตั้งแต่ประกาศรับสมัครใหม่
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
8.1โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ เรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์
8.2 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร มีกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการรับสมัครครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อน ในคุณวุฒิและสาขาวิชาเอกหรือกลุ่มวิชาเอก ที่ตรงกับประกาศรับสมัครใหม่ เป็นอันยกเลิกตั้งแต่ประกาศรับสมัครใหม่

9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
9.1. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัว และทำสัญญาจ้าง
ณ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
9.2. หากผู้ผ่านการเลือกสรรไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และโรงเรียนจะเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับถัดไป
9.3 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้าง ตามที่โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559


(นายพลพัทธชัย งามแสง) ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์


ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 455 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 48 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวนหลายตำแหน่ง รวม 50 อัตรา
กรมที่ดิน กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 หน่วย 310 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 14 อัตรา
กรมสรรพากร กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 40 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 10 อัตรา
ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 21 อัตรา
กรมป่าไม้ ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526