เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครสมัครเลือกบุคลากรชาวต่างชาติเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอนในสถานศึกษา


ประกาศวันที่ : 16 มี.ค. 2559
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 943 คน
ที่มา : 

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม







รายละเอียดของข่าวสาร




ประกาศโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

เรื่อง ประกาศรับสมัครสมัครเลือกบุคลากรชาวต่างชาติเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอนในสถานศึกษา

..........................................................................................................................................................................

ด้วยโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรชาวต่างชาติ โดยปฏิบัติหน้าที่ครูสอนภาษาต่างประเทศ ในสถานศึกษา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีรายละเอียดดั้งนี้

อาศัยอำนาจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบอำนาจ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ตามระเรียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ที่ 44/2549 ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1084/2448 สั่ง ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2548 ที่ 44/2549 สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 ที่ 746/2549 สั่ง ณ ที่ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ที่ 68/2550 สั่ง ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2550 และ ที่ 122/2550 สั่ง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ดั้งนี้

1.ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก

ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง วิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา

2.ขอบข่ายงานที่จะต้องปฏิบัติ

2.1 ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลาย และ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.2 ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. อัตราค่าจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

3.1 กลุ่มประเทศเอเชีย อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 - 22,000 บาท

3.2 กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป อัตราค่าจ้าง เดือนละ 19,00 - 25,000 บาท

3.3 กลุ่มประเทศอังกฤษ,ประเทศอเมริกา,ประเทศออสเตรเลีย,ประเทศนิวซีแลนด์และ แคนนาดา

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 20,00 - 30,000 บาท

หมายเหตุ พิจารณาตามวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

4. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการจ้างครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา

4.1 ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาการชีพครูชาวต่างประเทศ ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือทำเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้เกณฑ์ของคุรุสภา

4.2 เป็นผู้มีหลักฐานประจำตัวที่สามารถสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว

4.3 เป็นเจ้าของภาษา (ภาษาอังกฤษ)

4.4 มีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ / การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้

4.5 ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

4.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเหมาะสม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือรับรอง

4.7 สามารถเป็นครู ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนได้ตามที่โรงเรียนกำหนด

5. วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกด้วยตนเองได้ ที่ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

ตั้งแต่วันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

6.เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันรับสมัคร

6.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติประเทศ หรือ ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

จำนวน 1 ฉบับ

6.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียว

จำนวน 2 รูป

6.3 หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัว

6.4 หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ จากสถาบันที่น่าเชื่อถือได้

7. เงื่อนไขในการรับสมัคร

7.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดสรรจะต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน

ในกรณีที่มีความผิดพลาดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและได้รับการคัดสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดสรร

8.1 เกณฑ์การตัดสินผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนการสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนสอบ สอบในวันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา


ข่าวยอดฮิต
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล จำนวน 2680 อัตรา
เทศบาลตําบลสันทราย กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง 34 อัตรา
กองการสอบ โรงพยาบาลนพรัตน์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 237
สถานี ก.ค.ศ: ก.ค.ศ. กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 20 อัตรา
กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ชาย-หญิงเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 85 อัตรา
กองพันทหารสารวัตร สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 34 ตำแหน่ง
กองพันจู่โจม สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน จำนวน 22 อัตรา
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 300 อัตรา
กรมทางหลวง กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 28 อัตรา
องค์การเภสัชกรรม กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 200 อัตรา
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 240 อัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526