เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
เปิดสอบ งานราชการ
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครครู สุขศึกษาและครูอื่นๆ


ประกาศวันที่ : 01 เม.ย. 2559
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1302 คน
ที่มา : 

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

รายละเอียดของข่าวสาร
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรุงเทพมหานคร

๑. การยื่นใบสมัคร

๑.๑ ผู้สมัครต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน

๑.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๑.๓ รับและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องกลุ่มบริหารบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไป ในวัน เวลาราชการเท่านั้น ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑.๔ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม - ๘ เมษายน ๒๕๕๙

๒. การคัดเลือก อัตราเงินเดือน และสัญญาจ้าง

๒.๑ สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ และฟังผลการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๒.๒ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท

๒.๓ การทำสัญญา ๑ พ.ค. ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ต่อสัญญา (ถ้าปฏิบัติหน้าที่ดีครบถ้วน) ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๓. ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายวิชาดังต่อไปนี้

๓.๑ ครูสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

๓.๒ ครูสุขศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

๓.๓ ครูเกษตร จำนวน ๑ อัตรา

๓.๔ ครูวิทยาศาสตร์ (เอกเคมี) จำนวน ๑ อัตรา

๓.๕ ครูวิทยาศาสตร์ (เอกฟิสิกส์) จำนวน ๑ อัตรา

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก

๔.๑ จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีตามวิชาเอกที่กำหนด

๔.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์ที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้

๔.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช

๔.๔ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย

๔.๕ ไม่มีประวัติทางด้านอาชญากรรมหรือต้องโทษร้ายแรง

๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสมัคร

๕.๑ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่อนุมัติแล้ว

๕.๒ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ

๕.๓ สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ

๕.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ

๕.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ

๕.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๕.๗ ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐที่ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ๕ โรค จำนวน ๑ ฉบับ

๖. กำหนดการสอบคัดเลือก วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ สอบวัดความรู้

(๑) ความรอบรู้และวิชาชีพครู

(๒) วิชาเอกเฉพาะตำแหน่ง

เวลา ๑๓.๐๐น. สอบสัมภาษณ์

๗. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ ๒๕ เมษายน (ทางโทรศัพท์)

หมายเหตุ : ๑. สาเหตุที่เปิดสอบครูอัตราจ้าง เนื่องจากครูท่านเก่าได้ไปบรรจุ ทางโรงเรียนจึงขาดบุคลากร

๒. การนัดหมายให้มาทำสัญญาจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์

- ติดต่อสอบถาม โทร ๐๒-๔๑๘๒๙๑๑ กลุ่มบริหารทั่วไป

- ติดต่อสอบถาม โทร ๐๘๖-๐๐๐๗๔๘๖ ครูวราภรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล ในวัน เวลาราชการเท่านั้น


ข่าวยอดฮิต
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กสถ.
มีหนังสือด่วนมาก! ที่ มท 0809.2/ว 55 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัครบุคคลภายนอก จำนวน 183 อัตร
สำนักงาน ป.ป.ท. กรมเจ้าท่า
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 12 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงบประมาณ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ
กรมการแพทย์ กรมการปกครอง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 26 อัตรา
กรมการขนส่งทหารบก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 45 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ กรมการขนส่งทางบก
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ
กองพันทหารราบที่ ๔ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย กองพลทหารราบที่ 15
เปิดรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ กรมพลศึกษา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ กรมการขนส่งทางบก
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 5 อัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526