เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
New Document  
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา


ประกาศวันที่ : 25 เม.ย. 2559
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1250 คน
ที่มา : 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงรายละเอียดของข่าวสาร
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ
--------------------------------------
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  จะดำเนินการ  
สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

   ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ  ลงวันที่  14 
มกราคม  พ.ศ.  2558  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้
   ข้อ  1  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
   ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เลขที่ตำแหน่ง  ๒๘๓๖๕-๑(ถ) จำนวน  1  อัตรา
  ข้อ  2  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
   หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน  (รายละเอียดตามภาคผนวก  ก.)
  ข้อ  3  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและระดับที่แต่งตั้ง
   1.  มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและ
            ๑.๑  เป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รับเงินเดือน
อันดับ ค.ศ.๑ มาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี หรือดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการชำนาญการ  หรือดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์ชำนาญการหรือดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการหรือดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ๖ หรือ ดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับต้น
                                    ๑.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
                        
  ข้อ  4  การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร
   การสมัครสอบคัดเลือกผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง            (ตามเอกสารภาคผนวก   ข.)  ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่  12  พฤษภาคม  2559  ถึง  วันที่  26  พฤษภาคม  2559  เวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  16.30  น.                 (เว้นวันหยุดราชการ)  และสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  04-5682-4911  หรือทาง FACEBOOK www.facebook.com/profile.php?id =100005463616560&fref=ts


-2-


   โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้อง  และมีคุณสมบัติครบถ้วน  ในตำแหน่งที่รับสมัครนั้น
  ข้อ  5  ค่าธรรมเนียม
   ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก  ในวันยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกคนละ  400  บาท  (เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)
  ข้อ  6  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก
   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่หรือกรรมการรับสมัครพร้อมด้วยหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้
   6.1  ใบสมัครพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ  (รายละเอียดตามภาคผนวก  ข.)
   6.2  แบบประเมินบุคคล  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (รายละเอียดตามภาคผนวก  ค.)  โดยผ่านการตรวจสอบและความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
   6.3  รูปถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3  รูป  (ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน)
   6.4  สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบล  จำนวน  1  ฉบับ
   6.5  สำเนาวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  จำนวน  1  ชุด
   6.6  หนังสือยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
                             6.๗  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา   จำนวน  1  ชุด
                             6.๘  สำเนาใบประกาศนียบัตร กรณีผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา
                                   จำนวน  1  ชุด
   6.๙  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  30  วัน  จำนวน  1  ฉบับ  ซึ่งรับรองว่าไม่เป็นโรคร้ายแรง  5  โรค  ดังนี้
    1.  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
    2.  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
    3.  โรคติดยาเสพติดให้โทษ
    4.  โรคพิษสุราเรื้อรัง
    5.  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น    อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่  ก.พ.  กำหนด
   6.๑๐  หลักฐานอื่น  ๆ  (ถ้ามี)  เช่น  ใบสำคัญการสมรส  การเปลี่ยนชื่อ  -  สกุล              อย่างละ  1  ฉบับ
   การสมัครสอบในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใด    มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด  ๆ


-๓-

  ข้อ  7  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  วัน  เวลา  และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ในวันที่  27  พฤษภาคม  2559  โดยปิดประกาศไว้  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  หรือสอบถามได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  โทรศัพท์  0-45๖8-2๔๙๑  ในวันและเวลาราชการหรือทาง FACEBOOK www.facebook.com/profile.php?id =100005463616560&fref=ts
  ข้อ  8  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
   หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกกำหนดคะแนน  ๓00  คะแนน  ถือเกณฑ์ว่าต้องสอบได้คะแนนแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ  แยกรายละเอียดดังนี้
                             8.1  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)
   ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดริเริ่มในการกำหนดและปรับปรุงนโยบายแผนงานและระบบงานและการบริหารของส่วนราชการที่สังกัดและอื่นๆที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
   8.๒  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)
   ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนั้นโดยเฉพาะ  โดยวิธีสอบข้อเขียน  หรือให้ทดลองปฏิบัติงาน  หรือวิธีอื่นวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม
   8.3  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)
   โดยวิธีการประเมินบุคคล  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง  ๆ  และสัมภาษณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในแบบประเมินบุคคล  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งตามที่  ก.ท.กำหนด
   ทั้งนี้  ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นซึ่งต้องทำการสัมภาษณ์  ก็อาจมีการสัมภาษณ์  โดยนำผลการประเมินของผู้บังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย
   8.๔  การกำหนดกรอบวิชาการสอบ  รายละเอียดการกำหนดวิชาการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล  ตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล
  ข้อ  9  วัน  เวลา  สถานที่สอบคัดเลือก
   กำหนดการสอบในวันเสาร์ที่  11  มิถุนายน  2559  ณ  ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  (หลังเก่า)  ชั้น  1 อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  (รายละเอียดจะประกาศให้ทราบตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)
  ข้อ  10  การแต่งกาย
   ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องแต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว  ในวันเข้ารับการสอบคัดเลือกและให้นำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงในวันสอบคัดเลือกด้วย
                    ข้อ  11  เกณฑ์การตัดสิน
   การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  ต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  โดยให้เรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวม
เท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความ

-4-
  
เหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับ
ที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันให้ผู้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
  ข้อ  12  กรณีมีการทุจริต
   ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  อันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ในการสอบคัดเลือก  คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ        เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกนั้นทั้งหมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร  ถ้าหากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว  ก็จะดำเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่  สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิ์เข้าสอบอีกต่อไป  ในกรณีดำเนินการสอบคัดเลือกทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตให้ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  มีอำนาจในการยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้น
  ข้อ  13  การประกาศผลการสอบคัดเลือก
  คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (ภาค  ข.)  และภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค  ค.)  ในวันที่  13  มิถุนายน  2559  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  หรือสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-45๖๘-24๙๑  ในวันและเวลาราชการหรือทาง  FACEBOOK www.facebook.com/profile.php?id =100005463616560&fref=ts
  ข้อ  14  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจำนวน  2  เท่า  ของอัตราว่าง  ตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่  1  ภายใน  30  วัน  และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้วบัญชีสำรองให้ยกเลิก
  ข้อ  15  การบรรจุและแต่งตั้ง
   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  จะรายงานขอความเห็นชอบต่อ  ก.อบต.จังหวัด       
ศรีสะเกษ  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งจากบัญชีผลการสอบคัดเลือกได้  โดยเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ภายใน  30  วัน
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
      ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2559


(นายกิตติศักดิ์  แซ่จึง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

 

 

ผนวก ก.
ชื่อตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เลขที่ตำแหน่ง  ๒๘๓๖๕-๑(ถ) 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

                    สายงานนี้ครอบคลุมถึง การบังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา  จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารการเงิน การเงินและทรัพย์สิน  วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์  จัดทำมาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา  จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

          ๑. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและ
          ๒. เป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รับเงินเดือน อันดับ ค.ศ.๑ มาแล้วไม่
น้อยกว่า  1 ปี หรือดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการชำนาญการ 
หรือดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์ชำนาญการหรือดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการหรือดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ๖ หรือ ดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับต้น
            ๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

 

 -๒-
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑. บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
 ๒. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
  ๓. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล
  ๔. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
  ๕. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  ๖. การบริหารการเงิน การเงินและทรัพย์สิน
  ๗. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์
  ๘. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ๙. ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  ๑๐. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน
  ๑๑. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
  ๑๒. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  ๑๓. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป
  ๑๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  
ผนวก ข.

เลขประจำตัวสอบ.............................

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ
***************************

เรียน  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ

ด้วยข้าพเจ้า ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้ามาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑.  ชื่อ  ................................................สกุล.....................................................

๒.  เพศ        m  ชาย       m  หญิง

๓.  วัน เดือน ปีเกิด....................................อายุปัจจุบัน.............ปี  วันเกษียณอายุราชการ..................

๔.  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง.........................................................................ระดับ......................................

เงินเดือน...................................บาท  งาน..........................................................
กอง/ฝ่าย.............................................ส่วน/สำนัก.......................................................................
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง...............อำเภอ............................จังหวัด...............................
โทรศัพท์............................  โทรสาร............................................ e-mail  ................................

๕.  สถานที่ติดต่อ
 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก
 บ้านเลขที่......................ซอย/ตรอก...............................................ถนน.....................................
 แขวง/ตำบล..........................เขต/อำเภอ......................................จังหวัด...................................
 รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์.............................................โทรสาร...................................
 e-mail.........................................................................................................................................

๖.  สถานสภาพครอบครัว
 m  โสด m  สมรส m  อื่น ๆ
ชื่อคู่สมรส..........................สกุล.................................อาชีพ........................................................
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา
m  ไม่มีบุตร/ธิดา m  มีบุตร/ธิดา  จำนวน.............คน  (ชาย...........คน  หญิง...........คน)


-๒-

๗.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร)

เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ ความดัน
โลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่น ๆ
เป็น      
ไม่เป็น      

๘.  วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ระบุวุฒิที่ได้รับทุกวุฒิ)

วุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีที่สำเร็จการศึกษา การได้รับทุน
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
การศึกษาระดับอื่นๆ      

๙.  ประวัติการรับราชการ
 วันบรรจุเข้ารับราชการ................................ตำแหน่ง......................................อันดับ............................................
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม.............ปี............เดือน

การดำรงตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ
ที่ ชื่อตำแหน่ง ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง รวมเวลาดำรงตำแหน่ง
๑.   
๒.   
ฯลฯ   

๑๐.  การฝึกอบรม  (หลักสูตรสำคัญฯ)
หลักสูตรที่อบรม
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม
    
    
    


-๓-

๑๑.  ดูงาน  (ที่สำคัญๆ)
การดูงาน
เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน
   
   

๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ

การปฏิบัติงานพิเศษ
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสำเร็จ
   
   

๑๓.  ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
 ภาษาอังกฤษ...................................................................................................................................................
 คอมพิวเตอร์....................................................................................................................................................
 อื่น ๆ  (โปรดระบุ) .........................................................................................................................................

๑๔.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
 .......................................................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................................

๑๕.  ประวัติผลงานด้านวิชาการหรืออื่น  ๆ  ที่ได้รับการยกย่อง
วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ
   
   
   

๑๖.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ  ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น  และเกี่ยวข้องกับงาน
 .......................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................

 -๔-


  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสอบคัดเลือกตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  และข้อความที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ  หากได้ตรวจสอบภายหลังพบว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  ข้าพเจ้ายินดีให้ถอนชื่อข้าพเจ้าออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  หรือไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้  แล้วแต่กรณี  โดยที่ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด  ๆ

(ลงชื่อ).......................................................ผู้สมัครสอบ
        (.....................................................)
วัน..................เดือน................................พ.ศ................

สำหรับเจ้าหน้าที่

(   )  หลักฐานครบ
(   )  หลักฐานไม่ครบ  คือ  ไม่มีเอกสารดังต่อไปนี้
........................................................................................

(ลงชื่อ)..............................................................................
      
         (.......................................................................)
                        เจ้าหน้าที่รับสมัคร

วันที่................เดือน..................................พ.ศ................. ได้รับเงินค่าธรรมเนียม
จำนวน  400  บาทไว้แล้ว
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........................เลขที่................

(ลงชื่อ)..............................................................................
      
         (.......................................................................)
                        เจ้าหน้าที่รับเงิน

วันที่................เดือน..................................พ.ศ.................


(   )  คุณสมบัติครบถ้วน
(   )  คุณสมบัติไม่ครบถ้วน

เนื่องจาก...........................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)...........................................................................ประธานกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
        (..........................................................................)

(ลงชื่อ)............................................................................กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
        (..........................................................................)

(ลงชื่อ...........................................................................เลขานุการตรวจสอบคุณสมบัติ
       (..........................................................................)

วันที่...............................เดือน...........................................พ.ศ.................................
ผนวก ค.

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ชื่อผู้รับการประเมิน  .......................................................ตำแหน่ง..............................สังกัด...................................
องค์การบริหารส่วนตำบล.....................................อำเภอ..............................จังหวัด..............................................


องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ หมายเหตุ
หมวด ๑  องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)   
๑.๑ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู้  ประสบการณ์  ความชำนาญ ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ฯลฯ
ข. พิจารณาจากความสามารถในการการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยคำนึงถึงความถูกต้อง  ความครบถ้วนสมบูรณ์และงานเสร็จทันเวลา  ทั้งนี้ให้รวมถึง  ความสามารถในการแก้ปัญหา  เชาว์ปัญญา  และความถนัดเฉพาะงาน  ฯลฯ ๒๐ 

  
๑.๒ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
      พิจารณาจากความตั้งใจ  ความเต็มใจ  และความมุ่งมั่นที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการไม่ละเลยต่องานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้น  ฯลฯ ๒๐ 

 หมวด  ๒  ความประพฤติ  (๒๐  คะแนน)
            พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินัย  พฤติกรรมและประวัติการทำงาน  รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม  การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผนของราชการ  ฯลฯ   ๒๐ 


 
หมวด  ๓  คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง(๔๐ คะแนน)   
๓.๑ ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
      พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ  มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานยาก  หรืองานใหม่ให้สำเร็จเป็นผลดี ฯลฯ ๘ 

 

-๒-


องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ หมายเหตุ
๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ
      พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน  ระบบราชการ และงานในหน้าที่  แรงจูงใจ  และความกระตือรือร้นในการทำงาน ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวความคิด  ความเชื่อและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย  โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ  ฯลฯ ๘  
๓.๓ ความเป็นผู้นำ
      พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล การตัดสินใจ การวางแผนงาน  การมอบหมายงาน  การให้คำแนะนำและการพัฒนา  การควบคุมงาน  ความใจกว้าง  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกว้างขวางรอบคอบและยุติธรรม  ฯลฯ ๘  
๓.๔ บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
     พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม  ฯลฯ ๘  
๓.๕ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
     พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ความยืดหยุ่นและความสามารถทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับผู้อื่น ฯลฯ ๘  
รวม ๑๐๐  

 

(ลงชื่อ)........................................ผู้ประเมิน
         (.....................................)
                                                    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 -๓-


ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับ
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

                       (ลงชื่อ).........................................ผู้ประเมิน
                                                               (.........................................)
                      ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับ
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

                       (ลงชื่อ).........................................ผู้ประเมิน
                                                                 (......................................)
                                             ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้ประเมิน
               (.........................................)
                                                     ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

 หนังสือยินยอมให้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการสอบคัดเลือก
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

เขียนที่...............................................................
วันที่............................เดือน...................................พ.ศ......................
  ข้าพเจ้า..................................................................ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล..................
อำเภอ.......................................จังหวัด........................................อนุญาตให้.........................................................ซึ่งเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง...........................................................................ระดับ.........................สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล....................................อำเภอ....................................จังหวัด...............................สมัครเข้ารับการคัดเลือก  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา

(ลงชื่อ) 
                 (...............................................)
ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.........................

 ผนวก ง.

ภาคผนวก

เนื้อหาที่ใช้ในการออกข้อสอบในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
สำหรับตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

*********************************
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ภาค  ก.)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

      ๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม
      ๒.พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
      ๓.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม
      ๔.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
      ๕.พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
      ๖.พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕
      ๗.พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
      ๘.พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑
      ๙.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
      ๑๐.นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
      ๑๑.วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
      ๑๔.ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และการบริหาร

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ภาค  ข.)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

 1.  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
 2.  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
 3  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
 4.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
                ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ และหนังสือสั่งการที่
                เกี่ยวข้อง
 5.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาของ
               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติม
 6.  ประกาศ ก.อบต.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
               ตำบล การดำเนินการทางวินัย และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
               ตำบลรวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 7.  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 8.  หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
-๒-

 9.  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 ๑๐. การพัฒนาผู้เรียน
          ๑๑. การบริหารจัดการชั้นเรียน
          ๑๒.การวิจัยทางการศึกษา
          ๑๓.สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
          ๑๔.การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค  ค.)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน
  ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์  จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่  จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสัมภาษณ์  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และพิจารณาจากความรอบรู้ในตำแหน่ง  วิสัยทัศน์  ปฏิภาณ  ไหวพริบบุคลิกภาพ  ภาวะผู้นำ  ความรอบรู้ในการบริหาร  หรือเรื่องอื่น  ๆ  ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

 


ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จำนวน 49 ตำแหน่ง 52 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 จำนวน 166 อัตรา และลูกจ้างฯ จำนวน 5 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 100 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 68 อัตรา
กรมที่ดิน สำนักงาน กศน. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 198 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนรวม 52 อัตรา
กรมสรรพากร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 53 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 80 อัตรา
ธนาคารออมสิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24
กรมป่าไม้ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง ตำแหน่ง ต่างๆ จำนวน 40 อัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526