รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
New Document  
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


ประกาศวันที่ : 16 ก.พ. 2560
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1219 คน
ที่มา : 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.รายละเอียดของข่าวสาร
              

ประกาศ  คณะกรรมการอำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

เรื่อง   การสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

 

---------------------------

 

       ด้วย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 ซึ่งตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จะว่างลงในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

       คณะกรรมการอำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำนักงาน ก.พ.ร. โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 และระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป พ.ศ. 2553 ดังนี้

  1. 1.   คุณสมบัติทั่วไป

               ผู้สมัครต้องเป็นผู้สามารถทำงานให้แก่สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เต็มเวลาและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

                        1.1 มีสัญชาติไทย

                        1.2 อายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์

                        1.3  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถาบัน

                        1.4  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

                        1.5 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือเป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                        1.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบทางการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

                        1.7  ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันหรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน

                        1.8 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อ

2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                        2.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท

                        2.2  มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในงานด้านการพัฒนาองค์กร ระบบงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานและการติดตามประเมินผล การบริหารงานวิจัยและพัฒนา และการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามนโยบายของสำนักงาน ก.พ.ร.

                       2.3  มีความรู้ ประสบการณ์และประวัติการเป็นผู้บริหารและจัดระบบงานที่สามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

                             -  ในกรณีที่เป็นผู้บริหารภาคราชการ ต้องดำรงตำแหน่งด้านการบริหารของหน่วยงานราชการระดับไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีขึ้นไป

                             -  ในกรณีที่เป็นผู้บริหารภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองหัวหน้าหน่วยงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยเป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท

                             -  ในกรณีที่เป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอย่างอื่น ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองหัวหน้าหน่วยงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

                             -  ในกรณีที่เป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า    รองคณบดีหรือเทียบเท่า เป็นเวลาไม่น้อย  กว่า 2 ปี

                  (หมายเหตุ  1)  หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานนั้น ๆ

                               2)  ในกรณีที่มีประสบการณ์ทำงานหลายแห่งอาจนำระยะเวลา ดังกล่าวมารวมกันได้

                      2.4  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และมีภาวะผู้นำในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

                      2.5  เป็นที่ยอมรับนับถือในวงการวิชาการด้านการบริหารองค์การและการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมีความรู้ความสามารถในการติดต่อกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ของสถาบัน

                      2.6  เป็นที่ยอมรับนับถือในด้านคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม

3.   หน้าที่และความรับผิดชอบ

                      3.1  รับผิดชอบการบริหารกิจการของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.รให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของสถาบัน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานทุกตำแหน่ง เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

                      3.2  เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการฯ และดำเนินงานให้บรรลุผล

                       3.3  เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันฯ รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

                       3.4  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดำเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ

4.   เงื่อนไขการจ้าง

                       4.1 ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ ทั้งนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ การทำสัญญาการจ้างอาจทำปีต่อปี

                       4.2 หากผู้สมัครได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว จะต้องได้รับการประเมินผลทดลองงานภายในระยะเวลา6 เดือน

5.   ค่าตอบแทน

                      ค่าตอบแทนของผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย เงินเดือน 80,000 บาทและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท และไม่เกิน 150,000 บาท

6.   การรับสมัคร

                              รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ประสงค์จะยื่นใบสมัครขอให้ดำเนินการยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

                       (1)  ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 02-143-7908, 02-141-9928 หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.igpthai.org

                       (2)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

                       (3) ประวัติการศึกษาและการทำงานโดยสังเขป

                       (4)  สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา

                       (5)  สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ

                       (6)  เอกสารข้อเขียนของผู้สมัครที่แสดงถึง วิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กร อุดมการณ์ในการทำงานข้อเสนอ แนวคิดในการบริหารและพัฒนาสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสารด้วยตนเองได้ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-143-7908 ในระหว่างเวลา 08.30 น. - 17.00 น. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 หรือส่งทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลาวันรับสมัคร โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

7.   วิธีการสรรหา

     คณะกรรมการอำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และประเมินความรู้ ความสามารถของผู้ที่เห็นควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการวินิจฉัย หรือการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

8.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์

คณะกรรมการอำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.igpthai.org


ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 455 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 48 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวนหลายตำแหน่ง รวม 50 อัตรา
กรมที่ดิน กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 หน่วย 310 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 14 อัตรา
กรมสรรพากร กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 40 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 10 อัตรา
ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 21 อัตรา
กรมป่าไม้ ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526