เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


ประกาศวันที่ : 16 ก.พ. 2560
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1110 คน
ที่มา : 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.รายละเอียดของข่าวสาร
              

ประกาศ  คณะกรรมการอำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

เรื่อง   การสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

 

---------------------------

 

       ด้วย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 ซึ่งตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จะว่างลงในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

       คณะกรรมการอำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำนักงาน ก.พ.ร. โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 และระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป พ.ศ. 2553 ดังนี้

  1. 1.   คุณสมบัติทั่วไป

               ผู้สมัครต้องเป็นผู้สามารถทำงานให้แก่สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เต็มเวลาและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

                        1.1 มีสัญชาติไทย

                        1.2 อายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์

                        1.3  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถาบัน

                        1.4  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

                        1.5 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือเป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                        1.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบทางการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

                        1.7  ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันหรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน

                        1.8 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อ

2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                        2.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท

                        2.2  มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในงานด้านการพัฒนาองค์กร ระบบงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานและการติดตามประเมินผล การบริหารงานวิจัยและพัฒนา และการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามนโยบายของสำนักงาน ก.พ.ร.

                       2.3  มีความรู้ ประสบการณ์และประวัติการเป็นผู้บริหารและจัดระบบงานที่สามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

                             -  ในกรณีที่เป็นผู้บริหารภาคราชการ ต้องดำรงตำแหน่งด้านการบริหารของหน่วยงานราชการระดับไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีขึ้นไป

                             -  ในกรณีที่เป็นผู้บริหารภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองหัวหน้าหน่วยงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยเป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท

                             -  ในกรณีที่เป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอย่างอื่น ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองหัวหน้าหน่วยงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

                             -  ในกรณีที่เป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า    รองคณบดีหรือเทียบเท่า เป็นเวลาไม่น้อย  กว่า 2 ปี

                  (หมายเหตุ  1)  หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานนั้น ๆ

                               2)  ในกรณีที่มีประสบการณ์ทำงานหลายแห่งอาจนำระยะเวลา ดังกล่าวมารวมกันได้

                      2.4  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และมีภาวะผู้นำในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

                      2.5  เป็นที่ยอมรับนับถือในวงการวิชาการด้านการบริหารองค์การและการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมีความรู้ความสามารถในการติดต่อกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ของสถาบัน

                      2.6  เป็นที่ยอมรับนับถือในด้านคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม

3.   หน้าที่และความรับผิดชอบ

                      3.1  รับผิดชอบการบริหารกิจการของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.รให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของสถาบัน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานทุกตำแหน่ง เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

                      3.2  เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการฯ และดำเนินงานให้บรรลุผล

                       3.3  เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันฯ รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

                       3.4  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดำเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ

4.   เงื่อนไขการจ้าง

                       4.1 ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ ทั้งนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ การทำสัญญาการจ้างอาจทำปีต่อปี

                       4.2 หากผู้สมัครได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว จะต้องได้รับการประเมินผลทดลองงานภายในระยะเวลา6 เดือน

5.   ค่าตอบแทน

                      ค่าตอบแทนของผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย เงินเดือน 80,000 บาทและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท และไม่เกิน 150,000 บาท

6.   การรับสมัคร

                              รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ประสงค์จะยื่นใบสมัครขอให้ดำเนินการยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

                       (1)  ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 02-143-7908, 02-141-9928 หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.igpthai.org

                       (2)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

                       (3) ประวัติการศึกษาและการทำงานโดยสังเขป

                       (4)  สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา

                       (5)  สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ

                       (6)  เอกสารข้อเขียนของผู้สมัครที่แสดงถึง วิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กร อุดมการณ์ในการทำงานข้อเสนอ แนวคิดในการบริหารและพัฒนาสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสารด้วยตนเองได้ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-143-7908 ในระหว่างเวลา 08.30 น. - 17.00 น. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 หรือส่งทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลาวันรับสมัคร โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

7.   วิธีการสรรหา

     คณะกรรมการอำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และประเมินความรู้ ความสามารถของผู้ที่เห็นควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการวินิจฉัย หรือการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

8.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์

คณะกรรมการอำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.igpthai.org


ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนหลายอัตรา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 จำนวน 400 อัตรา
กรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง 20 อัตรา
กรมการทหารช่าง กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 150 อัตรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 40 อัตรา
กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราช จำนวน 70 อัตรา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน อัตราทั่วไป อัตราภูมิภาค และอัตราท้องถิ่น ปี 2561
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา
กรมศิลปากร กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526