เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ


ประกาศวันที่ : 04 เม.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 271 คน
ที่มา : 

มศว

รายละเอียดของข่าวสาร
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 5108 สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

ตำแหน่งและสังกัด
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5108
สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
2. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. มีทักษะการติดต่อประสานงาน และมีบุคลิกภาพดี
4. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านพัสดุ หรือทางด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. วางแผนและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยปฏิบัติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และ/หรือระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ และออกหมายเลขครุภัณฑ์พร้อมติดหมายเลขให้เรียบร้อย
4. จัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุ และลงบัญชีการเบิกจ่ายพัสดุของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ จากคลังพัสดุ พร้อมจัดทำรายงานการเบิกจ่ายพัสดุประจำเดือนเพื่อการตรวจสอบ
5. จัดทำสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ประจำปี
6. ศึกษาและพัฒนาระบบพัสดุให้ถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้
7. ศึกษาระเบียบพัสดุตามระเบียบราชการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเอง และ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สม่ำเสมอ
8. จัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งหมดของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ให้เป็นระบบ และตรวจสอบง่าย
9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลา ราชการ ( เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 12006 , 15452

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


ข่าวยอดฮิต
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 17 อัตรา
กรมศุลกากร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 15 ตำแหน่ง
สำนักงาน ป.ป.ท. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ จำนวน 202 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย กสถ.
เตรียมจัดสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จำนวน 84 ตำแหน่ง งกว่า 21,000 อัตรา
กรมการแพทย์ ธ.ก.ส.
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 300 อัตรา
กรมการขนส่งทหารบก กรมสรรพาวุธทหารบก
รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 50 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 85 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ ตำรวจท่องเที่ยว
เตรียมเปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ชาย,หญิง จำนวน 300 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการเงินทหารบก
รับสมัครบุคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ ชาย 40 หญิง 30 รวม 70 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ สถาบันการพลศึกษา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 สาขาวิชา 21 อัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526