เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา


ประกาศวันที่ : 03 พ.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 2244 คน
ที่มา : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดของข่าวสาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา

 

เงินเดือน 16500 บาท

จำนวน 1 อัตรา

วุฒิ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

6. หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร
6.1 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
6.2 ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
6.3 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสำเร็จการศึกษา (ปริญญาบัตรและ Transcript)
6.4 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
6.5 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
6.6 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นทางทหาร (กรณีเป็นชาย)
6.7 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
6.7.1 กรณีเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ำ ดังนี้
6.7.1.1 คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
6.7.1.2 คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
6.7.1.3 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
6.7.1.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
6.7.2 กรณีเป็นผู้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีสถานภาพข้าราชการ/ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ/ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ/พนักงาน รปภ. รับพิจารณาทุกระดับคะแนน
6.8 สำเนาหนังสือรับรองผลการทดสอบความถนัด (Aptitude Test) (ถ้ามี)
หลักฐานข้อ 6.2-6.8 แนบไฟล์สำเนาเอกสาร (.pdf) ซึ่งลงลายมือชื่อกำกับ และ
รับรองสำเนาถูกต้องผ่านทางเว็บไซต์พร้อมใบสมัคร

ลักษณะงาน
4. ลักษณะของงานประจำที่ต้องปฏิบัติ
4.1 งานจัดซื้อจัดจ้างและงานด้านเอกสาร
4.1.1 ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุง
และวัสดุงานบ้านงานครัวที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 ดำเนินการจัดทำเอกสารขออนุมัติวงเงิน/เบิกเงิน/ยืมเงิน/ส่งคืน ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าขยะมูลฝอย) ฯลฯ
และสรุปรายงานการใช้จ่ายแผน/ผลประจำเดือนเข้าที่ประชุม
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
4.1.3 จัดพิมพ์บันทึกข้อความของหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ เพื่อติดต่อ
ส่วนงานภายในคณะฯ หรือสำนักบริหารระบบกายภาพที่เกี่ยวข้อง
4.1.4 จัดเตรียมเอกสารต่างๆ /สถานที่/อาหาร เกี่ยวกับการประชุมของ
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
4.2 งานประสานงานและดูแลระบบกายภาพ
4.2.1 ติดต่อประสานงานการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ด้านอาคารสถานที่ ด้านไฟฟ้า
ประปา ยานพาหนะ งานรักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย
งานดูแลสวนภูมิทัศน์ของคณะฯ ทั้งภายในภายนอกคณะฯ
4.2.2 ตรวจสอบและกำกับดูและการทำความสะอาดภายใน/ภายนอกอาคาร
จากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาด
4.3 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

**********************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


ข่าวยอดฮิต
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 213 อัตรา
เทศบาลตําบลสันทราย กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 18 อัตรา
กองการสอบ สํานักงาน ก.พ.ร. รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 12 จำนวน 50 อัตรา
สถานี ก.ค.ศ: ก.ค.ศ. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 296 อัตรา
กรมยุทธศึกษาทหารบก สำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
กองพันทหารสารวัตร กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
กองพันจู่โจม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับและสอบคัดเลือกสมัครบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 57 อัตรา
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา
กรมทางหลวง กรมการปกครอง เตรียมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ 500 อัตรา ติดตามได้ที่นี่เร็วๆนี้
องค์การเภสัชกรรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 444 อัตรา
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ

 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526