เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุนเหล่าทหารม้าเข้ารับราชการ จำนวน 210 อัตรา ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มกราคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองบัญชาการกองรักษาดินแดน รับสมัครสอบคัดเลือกทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจ จำนวน 108 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการศาสนา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบจ.สมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 20 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27-31 มกราคม พ.ศ. 2563  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-28 มกราคม พ.ศ. 2563  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 48 ตำแหน่ง 958 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 84 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบจ ปทุมธานี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 23 ตำแหน่ง 63 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-28 กุมภาพันธ์ 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองพลทหารราบที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการนายทหารประทวน จำนวน 7 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 มกราคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการประปานครหลวง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง 34 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มกราคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 300 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 27 มกราคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 จำนวน 908 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ชาย หญิงเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน จำนวน 100 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 50 ตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 - 29 มกราคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 114 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 มกราคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เหล่า ป.) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ จำนวน 240 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-24 มกราคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มกราคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มกราคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-24 มกราคม พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและแจ้งคำแนะนำการหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 1985 นาย สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563