เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 17-26 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนนี้ - 24 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพม.เขต 41 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กปผ.) ตั้งแต่วันที่ 23-27 มกราคม พ.ศ. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 5-18 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานจังหวัดศรีสระเกษ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, แพทย์แผนไทย และนักรังสีการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 19-28 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16-21 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 27 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของของโรงพยาบาล จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมธนารักษ์ รับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16-27 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 23-31 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 9-13 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน วุฒิปริญญาตรี และโท ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงฯ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-13 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.นครราชสีมา เขต 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-22 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-20 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.ขอนแก่น เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการแทนครูในโรงเรียน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 9-17 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานบังคับคดี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 9-13 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัคร พนักงานผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 13 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตั้งแต่วันที่ 9-17 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 5-13 มกราคม พ.ศ. 2560