เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (รายคาบ) จำนวน 13 ตำแหน่ง 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 เมษายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-26 เมษายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 เมษายน 2562  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 65 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-19 เมษายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลตําบลราไวย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 11 เมษายน พ.ศ. 2562  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 เมษายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 3-4 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 29 เมษายน 2562  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 26 เมษายน 2562  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มีนาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 10 เมษายน 2562