เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 5 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร เขต 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตรและนายช่างไฟฟ้า (เขต 3) ตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 28 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมาายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระะทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ ตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 19 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานการเงิน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่งและพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 10 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ - 9 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการขนส่งทางบกจังหวัดสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการขนส่งทางบกจังหวัดนครพนม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 20-26 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 20-28 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้-28 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายใน และพนักงานบัญชี ตั้งแต่วันที่ 18-28 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนกลาง) จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัครครูและบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-28 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลตำบลสำโรงพลัน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ป.ตรี (วท.บ.) ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต และพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ส่วนกลาง) ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ - 28 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 23 กลุ่มวิชา ตั้งวันที่ 3 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 2) ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 28 เมษายน 2560