เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 18 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันระดับปฏิบัติการ พ.ศ.2561 จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 1 มิถุนายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมณฑลทหารบกที่ 12 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 – 25 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.มหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักรังการแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักวิศวกรรมยานยนต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง นายช่างตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง จำนวน 12 ตำแหน่ง 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล จำนวน 3 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-21 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 21 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-18 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 6 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 23 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยทันตแพทย์,นักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 14-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกศน.จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน และนักวิชาการสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน และคนงานทั่วไป จำนวนรวม 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-26 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 16 ตำแหน่ง 40 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรและเจ้าหน้าที่การเกษตร ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบต.กมลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และคนงานทั่วไป จำนวนรวม 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 13 ตำแหน่ง 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-23 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 - 30 เมษายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานจังหวัดนครนายก รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนและพนักงานวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 24-30 เมษายน พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 4 พฤษภาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชีและพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 เมษายน พ.ศ. 2561