เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
New Document  
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
หัวข้อข่าวสาร :

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานระดับ 4 จำนวน 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 26 ธันวาคม 2560


ประกาศวันที่ : 21 ธ.ค. 2560    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 9859 คน
ที่มา : 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำและสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ปีบัญชี2560 ฝ่ายปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 26 ธันวาคม 2560

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานระดับ 4

ปฏิบัติงานประจ า ฝ่ายปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และส านักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ปีบัญชี2560

---------------------------------------

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลภายนอก

เพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานประจ า ฝ่ายปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศและส านักสื่อสารการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์ปีบัญชี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.1 พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Software

ปฏิบัติงานในหน้าที่พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (Programmer) เช่น ระบบงานสินเชื่อ

ระบบงานเงินฝาก ให้ค าปรึกษา ตอบปัญหา แนะน า และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบในความรับผิดชอบ

1.2 พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Hardware

ปฏิบัติงานในหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสาร และระบบรักษาความ

มั่นคงปลอดภัย การติดตาม ควบคุม ดูแล การแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสื่อสารใน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ และส่วนงานต่างๆ ในธนาคาร การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง

ตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.3 พนักงานประชาสัมพันธ์

1.3.1 งานก าหนดแนวคิดและพัฒนารูปแบบ และช่องทางการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์

ภายนอกและภายในธนาคาร

1.3.2 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และการสื่อสารการตลาดแบบ

ผสมผสานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ และสื่อ NEW MEDIA

1.3.3 งานออกแบบและผลิตสื่อโฆษณา/สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทสิ่งพิมพ์ และสื่อ

NEW MEDIA

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง

2.1 พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Software ระดับ 4 จ านวน 7 อัตรา

2.1.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)

2.1.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์

จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560


2.1.3 มีความสามารถเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์

ต่าง ๆ เช่น VISUAL C# , JAVA SCRIPT , AngularJS , NodeJS , R , Python , UNIX Shell Script , Hadoop,

Environment , Store Procedure ของ RDBMS หรือ M

2.1.4 หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Mobile-Banking

หรือโปรแกรมอื่นๆ จากสถาบันการเงินการธนาคาร บริษัทเอกชน ส่วนงานราชการ สถาบันอื่นๆ มีระยะเวลารวมกัน

ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.1.5 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

2.2 พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Hardware ระดับ 4 จ านวน 6 อัตรา

2.2.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)

2.2.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย-

โทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560

2.2.3 หากมีประสบการณ์ด้าน Admin ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือด้าน

Operate ระบบ ATM หรือด้านการออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสาร หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เทคโนโลยีสารสนเทศ จากบริษัทเอกชน ส่วนงานราชการ สถาบันอื่น ๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.2.4 หากมีใบรับรองในสายอาชีพคอมพิวเตอร์ เช่น CISSP CISA CISM CompTIA ฯลฯ

จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.2.6 สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2.3 พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 จ านวน 2 อัตรา

2.3.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)

2.3.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ด้านประชาสัมพันธ์

สื่อสารประชาสัมพันธ์ การโฆษณาและการตลาด วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์

เทคโนโลยีการศึกษา สื่อสารการตลาด สื่อสารการตลาดดิจิทัล การตลาด จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560

2.3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2.3.4 มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการเขียนส าหรับประชาสัมพันธ์และงานโฆษณา

2.3.5 มีทักษะในการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/สื่อโฆษณา

2.3.6 มีความรู้ความสามารถในการอ่าน พูด เขียน และใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เป็นอย่างดี

2.3.7 หากมีผลงานด้านงานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์/โฆษณา หรือผลงาน

ด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์/โฆษณา ขอให้น ามาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย


4. การรับสมัคร

4.1 ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครจากการฝากประวัติไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง

http://www.irecruitbaac.com ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ "สายงานที่สนใจ"

เป็น พนักงานคอมพิวเตอร์ด้าน Software ระดับ 4 หรือ พนักงานคอมพิวเตอร์ด้าน Hardware ระดับ 4

หรือ พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 ต าแหน่งเดียวเท่านั้น ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ในหัวข้อ "สายงานที่สนใจ"

ให้เลือก พนักงานคอมพิวเตอร์ด้าน Software ระดับ 4 หรือ พนักงานคอมพิวเตอร์ด้าน Hardware ระดับ 4

หรือ พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 ต าแหน่งเดียวเท่านั้น โดยธนาคารจะถือว่าเป็นความประสงค์ที่จะสอบ

คัดเลือกในต าแหน่งนั้น และจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครถึงวันที่25 ธันวาคม 2560 เท่านั้น

4.3 ให้ผู้ฝากประวัติตามข้อ 4.2 สั่งพิมพ์เอกสารแบบช าระค่าธรรมเนียมการสอบ

ในกระดาษ A4 ที่เว็บไซต์http://www.ibaacapplicant.com หลังจากที่ได้เปลี่ยนแปลง "สายงานที่สนใจ"

ตามข้อ 4.1 หรือผู้ที่สมัครใหม่ ไปแล้ว 1 วัน จึงน าไปยื่นช าระเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขา ในเวลาท าการของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าธรรมเนียมการสอบ 280 บาท

2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 20 บาท

4.4 ผู้ฝากประวัติที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด

ธนาคารถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาบุคคลภายนอกเป็นพนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้าน Software

ระดับ 4 หรือ พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้าน Hardware ระดับ 4 หรือ พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4

และสามารถตรวจสอบผลการช าระเงินได้ทางเว็บไซต์ http://www.ibaacapplicant.com ภายใน 2 วันท าการ

หลังจากการช าระเงิน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการสรรหาและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศการสรรหาฉบับนี้ทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติ

ของผู้ฝากประวัติท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณี

ที่ด าเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นได้

ทั้งนี้ ผู้ฝากประวัติจะต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึก

การสมัคร หากมีการแก้ไขหรือลบข้อมูล ธนาคารจะถือวันที่สมัครสุดท้ายเป็นส าคัญ การสมัครสอบจะมีผล

สมบูรณ์เมื่อช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่คืนเงิน

ค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4.5 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมการสอบเพื่อเข้ารับการสอบ

ข้อเขียน โดยแจ้งสถานที่สอบและที่นั่งสอบ ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ทางเว็บไซต์

http://www.baac.or.th/content-job.php ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้วไม่มีรายชื่อ

โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6100 ต่อ 8332, 8334 ภายในระยะเวลา 2 วันท าการ นับจากวันที่

ธนาคารประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน โดยธนาคารขอสงวนสิทธิในการจัดห้องสอบ

ตามความเหมาะสม ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนจะอ้างสิทธิใด ๆ มิได้

5. อัตราเงินเดือน

ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง บรรจุเป็นพนักงานระดับ 4 และให้ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท

(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

***********************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>
ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จำนวน 49 ตำแหน่ง 52 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 จำนวน 166 อัตรา และลูกจ้างฯ จำนวน 5 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 100 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 68 อัตรา
กรมที่ดิน สำนักงาน กศน. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 198 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนรวม 52 อัตรา
กรมสรรพากร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 53 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 80 อัตรา
ธนาคารออมสิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24
กรมป่าไม้ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง ตำแหน่ง ต่างๆ จำนวน 40 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526