ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
New Document  
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
หัวข้อข่าวสาร :

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์


ประกาศวันที่ : 09 มี.ค. 2561    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 226 คน
ที่มา : 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

______________________________________________________

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปรากฎอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ตึกเอนกประสงค์ ชั้น ๒ ห้อง M208 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://cem.sc.mahidol.ac.th/ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑-๕๓๓๕

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

๔.๒ สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ๑ ฉบับ

๔.๓ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ

๔.๔ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC

๔.๕ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ

๔.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกอง เกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

๔.๗ ใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบทาง http://cem.sc.mahidol.ac.th/ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ประกาศ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี)

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งที่ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

หน่วยงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือโทด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑. มีความรู้ความสามารถในงานวิชาการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒. มีความสามารถในการจัดทำฐานข้อมูล

๓. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

๔. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

๕. สามารถติดต่อสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

หลักเกณฑ์การคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

>
ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 455 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 48 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวนหลายตำแหน่ง รวม 50 อัตรา
กรมที่ดิน กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 หน่วย 310 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 14 อัตรา
กรมสรรพากร กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 40 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 10 อัตรา
ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 21 อัตรา
กรมป่าไม้ ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526