สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 28 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2561
เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
New Document  
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
หัวข้อข่าวสาร :

 สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 28 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2561


ประกาศวันที่ : 09 มี.ค. 2561    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 6047 คน
ที่มา : 

สภากาชาดไทย

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 28 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ สภากาชาดไทย

ประกาศส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

--------------------------------------------

ด้วยส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

บุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ ของสภำกำชำดไทย จ านวน 28 อัตรา รำยละเอียดดังต่อไปนี้1. หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 ฝ่ายตรวจสอบ 2 และฝ่ายตรวจสอบ 4 ส านักงาน

ตรวจสอบ จ านวน 2 อัตรา


2. พยาบาล 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี (ปฏิบัติงานที่สถานีกาชาด

หัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจ านวน 1 อัตรา


3. พยาบาล 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจ านวน 1 อัตรา


4. นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจ านวน 2 อัตรา


5. นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

จ านวน 1 อัตรา


6. นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา ศูนย์บริการโลหิต

แห่งชาติจ านวน 1 อัตรา


7. เภสัชกร 3-6 ฝ่ายผลิตวัคซีน สถานเสาวภา จ านวน 1 อัตรา


8. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์3-5 ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภา จ านวน 1 อัตรา


9. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจ านวน 1 อัตรา


10. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

จ านวน 1 อัตรา


11. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 ส านักงานตรวจสอบ จ านวน 5 อัตรา


12. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 กลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด ภาค 4 จังหวัด

กาญจนบุรี ส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จ านวน 1 อัตรา


13. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 กลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด ภาค 5

จังหวัดสุรินทร์ ส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จ านวน 1 อัตรา


14. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 กลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด ภาค 7 จังหวัด

อุบลราชธานี ส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จ านวน 1 อัตรา


15. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจ านวน 1 อัตรา


16. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ฝ่ายผลิตวัคซีน สถานเสาวภา จ านวน 3 อัตรา


17. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ สถานเสาวภา จ านวน 1 อัตรา


18. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์บริการโลหิต

แห่งชาติ จ านวน 1 อัตรา


19. เจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก 1-4 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย มูลนิธิสงเคราะห์

เด็กของสภากาชาดไทย จ านวน 1 อัตรา


20 . พนักงานเลี้ยงเด็ก ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของ

สภากาชาดไทย จ านวน 1 อัตรา


การรับสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ อำคำรเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลและทะเบียนประวัติ

ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561

ในวันและเวลาราชการ

2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำมำรถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 25

มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำรตำมขั้นตอนดังนี้

2.1) เปิดเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือกเมนู"ใบสมัครออนไลน์"

2.2) กรอกข้อมูลกำรสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ต าแหน่งที่สมัคร ฝ่าย/

กลุ่มงาน/หน่วยงานและส านักงาน รวมทั้งชื่อตัว - นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน และรายการ

อื่นๆ ที่มีเครื่องหมาย*

2.3) พิมพ์ใบสมัครในกระดำษ A4

3. ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 150 บาท

วุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2561


********************************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ สมัครออนไลน์คลิกที่นี่

>
ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 455 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 48 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวนหลายตำแหน่ง รวม 50 อัตรา
กรมที่ดิน กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 หน่วย 310 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 14 อัตรา
กรมสรรพากร กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 40 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 10 อัตรา
ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 21 อัตรา
กรมป่าไม้ ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526