เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
New Document  
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
หัวข้อข่าวสาร :

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561


ประกาศวันที่ : 05 เม.ย. 2561    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 291 คน
ที่มา : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561


ประกาศคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตำแหน่ง อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ครั้งที่4/2561

------------------------------------------------------------------

ด้วยคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุ

แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์สังกัด คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครั้งที่ 4/2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ระดับปริญญาเอกสาขานิติวิทยาศาสตร์จำนวน 1 อัตรา

2. เงื่อนไขของตำแหน่ง

2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะสหเวชศาสตร์ให้เป็นอาจารย์จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

เมื่อได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แล้ว

2.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิต ได้


3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1.1 คุณสมบัติทั่วไป

3.1.1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

3.1.1.2 สามารถไปปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

จังหวัดปทุมธานีได้

3.1.1.3 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

3.1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

3.1.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3.1.2.2 ได้รับวุฒิปริญญาโทและวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3.1.2.3 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรือทำวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

ด้านนิติวิทยาศาสตร์

โดยมีระดับผลการศึกษา ดังต่อไปนี้

ก. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษา ดังนี้

(1) วุฒิปริญญาตรีได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า2.75 และไม่มีเกรดF ในวิชาหลัก

(2) วุฒิปริญญาโท ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25

(3) จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง

ทั้งนี้หากผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถพิเศษ

หรือมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย (ในกรณีนี้ผลงานที่ผู้สมัครต้องจัดทำ

เพื่อการสำเร็จการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์ไม่จัดเป็นผลงานทางวิชาการ)


4. การรับสมัคร

4.1 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักงานเลขานุการ

คณะสหเวชศาสตร์ชั้น 9 อาคารปิยชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัด

ปทุมธานีตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถาม

รายละเอียดได้ที่ 0-2986-9213-9 ต่อ 7225

4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

4.2.1 ใบสมัครขอรับได้ณ สถานที่รับสมัครตามข้อ4.1 หรือ Download แบบฟอร์ม

ใบสมัครได้จาก Web site คณะสหเวชศาสตร์ที่http://allied.tu.ac.th

4.2.2 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการจบการศึกษา และรายละเอียดผล

การศึกษา (Transcript)(ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วย) จำนวน 1 ชุด กรณีหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ผู้สมัครจะต้องนำฉบับแปลเป็นภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษ มาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย)

4.2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ

จำนวน 1 ชุด (ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)

4.2.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว

ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปีจำนวน 1 รูป

4.2.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

4.2.6 ผลงานทางวิชาการ และหรือรายละเอียดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือความรู้

ความสามารถพิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณา กรณีระดับผลการศึกษาไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์ที่ระบุไว้(จะได้รับคืนเมื่อสิ้นสุด

การคัดเลือก)

4.2.7 หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) ด้านความเหมาะสม ด้านวิชาการใน

การเป็นอาจารย์จากผู้ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามีภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จำนวน 3 ท่าน (โดยหนึ่งในจำนวนผู้

รับรอง ต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานประจำในหน่วยงานภาครัฐ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีตำแหน่งคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไป หรือ หากรับราชการทหารหรือตำรวจต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอก หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้า/

ผู้อำนวยการโครงการ/คณบดี/กรรมการวิทยานิพนธ์)

4.2.8 หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


**************************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>
ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จำนวน 49 ตำแหน่ง 52 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 จำนวน 166 อัตรา และลูกจ้างฯ จำนวน 5 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 100 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 68 อัตรา
กรมที่ดิน สำนักงาน กศน. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 198 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนรวม 52 อัตรา
กรมสรรพากร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 53 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 80 อัตรา
ธนาคารออมสิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24
กรมป่าไม้ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง ตำแหน่ง ต่างๆ จำนวน 40 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526