เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
หัวข้อข่าวสาร :

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิทยาศาสตร์ นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


ประกาศวันที่ : 09 เม.ย. 2561    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 2176 คน
ที่มา : 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิทยาศาสตร์ นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง 1.นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา) 2.นักวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา) 3.นักทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา)

เงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติ

1.นักวิชาการเงินและบัญชี
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาบัญชีบัณฑิต หรือปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
3 นักทรัพยากรบุคคล

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวิชา


ลักษณะงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี
1. บันทึก ตรวจสอบ และปรับปรุงรายการบัญชีด้านรับ-นำส่งรายได้แผ่นดินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
2. ตรวจสอบความถูกต้องการรับเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณกับบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
3. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและกำหนดรหัสบัญชีแยกประเภทในระบบ
4. รับ-ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายนำเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
5. จัดเก็บเอกสารบัญชีการเงินให้เป็นระบบ
6 .ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
1. เก็บตัวอย่าง ตรวจวัดวิเคราะห์ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรมด้านน้ำ อากาศ เสียง ดินและน้ำใต้ดิน กากอุตสาหกรรมหรืออื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ร่วมกำหนดมาตรฐาน เทคนิค และร่วมจัดทำคู่มือมาตรฐานวิธีการตรวจวัดวิเคราะห์ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรม
3. บำรุงรักษาและทวนสอบเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
4. ตรวจสอบ ควบคุมและจัดเก็บวัสดุสารเคมี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรืออื่นๆ
5. ตรวจกำกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
1. จัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ และการขอมีบัตรต่างๆ ตามพระราชบัญญัติที่กำหนดไว้
2. บันทึก ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในระบบสารสนเทศ เพื่อให้มีข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
3. ดำเนินการบันทึกข้อมูลใน ก.พ.7 ของข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
4. ร่วมปรับปรุงระบบสารสนเทศข้อมูลบุคคล และให้บริการด้านข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงตามเวลา
5. จัดทำเอกสาร หนังสือรับรอง หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองเงินกู้ เป็นต้น
6. ให้บริการด้านข้อมูลบุคคล ข้อมูลทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงตามเวลา และเป็นประโยชน์ในการดำเนินการต่างๆ
7. จัดเก็บและรักษาทะเบียนประวัติของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ รวมทั้งเอกสารและหนังสือราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทะเบียนประวัติ เอกสาร และหนังสือราชการต่างๆ มีความปลอดภัย ครบถ้วน และสมบูรณ์ในการนำไปใช้ได้อย่างทันที

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


*******************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>
ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 67 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างหลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 181 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 80 อัตรา
กรมที่ดิน กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 99 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 16 อัตรา
กรมสรรพากร กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 187 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา
กรมป่าไม้ กรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526