เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา |  ดูดวงฟรี | 
หัวข้อข่าวสาร :

 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย รับสมัครพนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3 (3-4) ฝ่ายปฏิบัติการ


ประกาศวันที่ : 04 ต.ค. 2561    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 391 คน
ที่มา : 

สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

ประกาศสำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครงาน ............................................. สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3 (3-4) ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,240-32,220 บาท 1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ จัดทำรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ (สิ่งปลูกสร้างและที่ดิน) ดูแลงานรังวัดที่ดิน และงานระวังชี้แนวเขตที่ดิน ตรวจสอบที่ดินและอาคาร และจัดทำแผนผังที่ดินและอาคาร รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 1.1 จัดทำรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ (สิ่งปลูกสร้างและที่ดิน) โดย ดำเนินการสำรวจที่ดินและอาคารตามโฉนดที่ได้รับมอบหมาย เขียนแผนผังที่ดินและอาคาร และวิเคราะห์สรุปผลข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ กฎหมาย การตลาด ราคาประเมิน เป็นต้น ของที่ดินและอาคารตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโฉนดหรือแบบก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณา 1.2 จัดการงานรังวัดที่ดินและระวังชี้แนวเขตที่ดิน โดยดำเนินการยื่นคำร้องขอ รังวัดที่ดินกับสำนักงานที่ดินของท้องที่นั้น ๆ และประสานงานกับช่างรังวัดของสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน ในการระวังชี้แนวเขตที่ดินตามหนังสือแจ้งเรื่องชี้เขตที่ดินของสำนักงานที่ดิน เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ดินให้ถูกต้องตามที่ระบุในโฉนด และป้องกันผู้บุกรุกเข้ามาในที่ดิน 1.3 ดำเนินการตรวจสอบที่ดินและอาคารที่มีผู้ที่ประสงค์จะบริจาค โดยสำรวจ ที่ดินตามโฉนดที่ดินและสภาพอาคารที่ผู้จะบริจาคมอบให้สภากาชาดไทย และจัดทำแผนผังที่ดินหรือแบบก่อสร้างอาคาร ประเมินราคาทุนทรัพย์ เพื่อรับมอบที่ดินหรืออาคารตามข้อมูลที่ผู้ประสงค์จะบริจาคได้แจ้งไว้ 1.4 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. เพศชาย อายุ 21 - 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 2. ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน 3. วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ถึง ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสำรวจ ก่อสร้าง โยธา นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office, Social Media และ Internet ได้เป็นอย่างดี 5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 3. การรับสมัคร ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 4 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-22564078-80 ต่อ 22 กำหนดรับสมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ 4. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นสมัคร 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่าย มาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาหลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ 5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ 6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล สำเนาทะเบียน สมรส จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 7. ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบวุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ปริญญาตรีขึ้นไปจำนวน 150 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 5. เงื่อนไขการรับสมัคร 1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 2. ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับที่แนบประกอบใบสมัคร 3. ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและ รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นหากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 4. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบตำแหน่งดังกล่าวจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน/เวลา และสถานที่สอบ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันเวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ สถานที่ปิดประกาศของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 4 และทางhttp://property.redcross.or.th 7. วิธีการสอบแข่งขัน 1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน ประกอบด้วยวิชาความรู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผล วิชาภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย เศรษฐกิจและสังคม 2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งงานที่สมัคร 3. การสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เพื่อวัดทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และ Internet 4. การสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (100 คะแนน) เป็นการ ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 8. เกณฑ์การตัดสิน ผู้สมัครต้องได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ถึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และต้องได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก 9. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 10. การบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบได้ โดย ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิประสบการณ์และระดับที่กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร 11. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย เช่น 1. สวัสดิการการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว 2. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 3. สวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. สวัสดิการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย 5. สวัสดิการสมัครกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ 6. การได้รับเหรียญกาชาดสดุดี เมื่อปฏิบัติงานครบเกณฑ์ที่กำหนด ประกาศ ณ วันที่ กันยายน 2561 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย
ข่าวยอดฮิต
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 15 กลุ่มวิชา 300 อัตรา
กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 155 อัตรา
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในระดับบริหาร และเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ
สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 19 อัตรา
กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน 443 คน
สำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 16 ตำแหน่ง 23 อัตรา
สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง จำนวน 15 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 17 ตำแหน่ง 34 อัตรา
ความคืบหน้าการประชุม ความคืบหน้าการประชุม (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เปิดสอบจำนวน 66 ตำแหน่ง 8164 อัตรา
กรมป่าไม้ ศูนย์ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปี พ.ศ.2562 จำนวน 120 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526