เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
หัวข้อข่าวสาร :

 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย รับสมัครพนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3 (3-4) ฝ่ายปฏิบัติการ


ประกาศวันที่ : 04 ต.ค. 2561    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 543 คน
ที่มา : 

สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

ประกาศสำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครงาน ............................................. สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3 (3-4) ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,240-32,220 บาท 1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ จัดทำรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ (สิ่งปลูกสร้างและที่ดิน) ดูแลงานรังวัดที่ดิน และงานระวังชี้แนวเขตที่ดิน ตรวจสอบที่ดินและอาคาร และจัดทำแผนผังที่ดินและอาคาร รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 1.1 จัดทำรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ (สิ่งปลูกสร้างและที่ดิน) โดย ดำเนินการสำรวจที่ดินและอาคารตามโฉนดที่ได้รับมอบหมาย เขียนแผนผังที่ดินและอาคาร และวิเคราะห์สรุปผลข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ กฎหมาย การตลาด ราคาประเมิน เป็นต้น ของที่ดินและอาคารตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโฉนดหรือแบบก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณา 1.2 จัดการงานรังวัดที่ดินและระวังชี้แนวเขตที่ดิน โดยดำเนินการยื่นคำร้องขอ รังวัดที่ดินกับสำนักงานที่ดินของท้องที่นั้น ๆ และประสานงานกับช่างรังวัดของสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน ในการระวังชี้แนวเขตที่ดินตามหนังสือแจ้งเรื่องชี้เขตที่ดินของสำนักงานที่ดิน เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ดินให้ถูกต้องตามที่ระบุในโฉนด และป้องกันผู้บุกรุกเข้ามาในที่ดิน 1.3 ดำเนินการตรวจสอบที่ดินและอาคารที่มีผู้ที่ประสงค์จะบริจาค โดยสำรวจ ที่ดินตามโฉนดที่ดินและสภาพอาคารที่ผู้จะบริจาคมอบให้สภากาชาดไทย และจัดทำแผนผังที่ดินหรือแบบก่อสร้างอาคาร ประเมินราคาทุนทรัพย์ เพื่อรับมอบที่ดินหรืออาคารตามข้อมูลที่ผู้ประสงค์จะบริจาคได้แจ้งไว้ 1.4 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. เพศชาย อายุ 21 - 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 2. ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน 3. วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ถึง ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสำรวจ ก่อสร้าง โยธา นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office, Social Media และ Internet ได้เป็นอย่างดี 5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 3. การรับสมัคร ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 4 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-22564078-80 ต่อ 22 กำหนดรับสมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ 4. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นสมัคร 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่าย มาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาหลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ 5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ 6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล สำเนาทะเบียน สมรส จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 7. ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบวุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ปริญญาตรีขึ้นไปจำนวน 150 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 5. เงื่อนไขการรับสมัคร 1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 2. ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับที่แนบประกอบใบสมัคร 3. ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและ รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นหากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 4. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบตำแหน่งดังกล่าวจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน/เวลา และสถานที่สอบ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันเวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ สถานที่ปิดประกาศของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 4 และทางhttp://property.redcross.or.th 7. วิธีการสอบแข่งขัน 1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน ประกอบด้วยวิชาความรู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผล วิชาภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย เศรษฐกิจและสังคม 2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งงานที่สมัคร 3. การสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เพื่อวัดทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และ Internet 4. การสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (100 คะแนน) เป็นการ ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 8. เกณฑ์การตัดสิน ผู้สมัครต้องได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ถึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และต้องได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก 9. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 10. การบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบได้ โดย ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิประสบการณ์และระดับที่กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร 11. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย เช่น 1. สวัสดิการการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว 2. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 3. สวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. สวัสดิการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย 5. สวัสดิการสมัครกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ 6. การได้รับเหรียญกาชาดสดุดี เมื่อปฏิบัติงานครบเกณฑ์ที่กำหนด ประกาศ ณ วันที่ กันยายน 2561 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย
ข่าวยอดฮิต
กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 78 อัตรา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 137 อัตรา
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 17 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ธ.ก.ส.ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง 77 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศ ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28 จำนวน 50 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526