เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา |  ดูดวงฟรี | 
หัวข้อข่าวสาร :

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ประกาศวันที่ : 26 ต.ค. 2561    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 591 คน
ที่มา : 

http://office.cpd.go.th/planning/

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัด กองแผนงาน
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง 3 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2563

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร
หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจการเกษตร
หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตรหรือทางการสหกรณ์
2) มีความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ ภารกิจงานโครงสร้างหน่วยงาน
และข้อมูลในเว็บไซต์ของกองแผนงา
รวมถึงมีความเข้าใจเบื้องต้นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ แผนกลยุทธ์
การวางแผน เขียนโครงการความร่วมมือด้านการสหกรณ์ระหว่างประเทศ
และการบริการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft office)
และเครื่องมือต่าง ๆ ในแต่ละโปรแกรมได้เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรม Word,
Excel, Power Point, Infographic, internet และโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ
เพื่อการจัดทำข้อมูลนำเสนองานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ
ให้พร้อมสำหรับการจัดพิมพ์เพื่อใช้งานต่อได้ตามวัตถุประสงค์
4) มีบุคลิกและทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
และพร้อมในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
5) มีความขยัน อดทน รอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น
ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
6) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการได้แล้วแต่กรณี
7) มีความรู้ความสามารถในการจัดทำรายงาน การประมวล การรวบรวม
การนำเสนอข้อมูลที่ผ่านการจัดทำด้วยระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัยและน่าสนใจ
พร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูลได้ อย่างเป็นระบบ
8) มีจุดเด่นและมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็น
จดรายงานการประชุม
และนำเสนอข้อมูล/สื่อสารทำความเข้าใจร่วมกับผู้ปฏิบัติในระดับต่าง ๆ
ได้เป็นอย่างดี
9) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่ปฏิบัติ เช่น
ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
จริยธรรมและความร่วมแรงร่วมใจ เป็นต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วนตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
กองแผนงาน (อาคาร 2 ชั้น 2 ) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
2) สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น
สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
จากสถานศึกษาซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้รับรองหลักสูตรดังกล่าวแล้ว
จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
คือ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้
ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้
โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
3) บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) และทะบียนบ้าน (ตัวจริง)
กรณีที่ไม่สะดวกนำทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดง
ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงแทน
4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
อย่างละ 1 ฉบับ
5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครจำนวน 100 บาท
เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้
เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ

เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ
อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
และกรมส่งเสริมสหกรณ์จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมส่งเสริมสหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 20
พฤศจิกายน 2561 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ และทาง
www.cpd.go.th และ http://office.cpd.go.th/planningรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

>
ข่าวยอดฮิต
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 521 อัตรา
กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ประจําปี 2562 จํานวน 417 อัตรา
กรมที่ดิน กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
สํานักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. ประกาศกําหนดการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562
องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 106 อัตรา
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2562 จำนวนหลายอัตรา ทั่วประเทศ
กรมที่ดิน กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 43 อัตรา
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 จำนวน 104 อัตรา
กรมสรรพาวุธทหารบก กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 50 อัตรา
กรมการทหารช่าง กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนชาย สอบคัดเลือก เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน จำนวน 150 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526