เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา |  ดูดวงฟรี | 
หัวข้อข่าวสาร :

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ประกาศวันที่ : 26 ต.ค. 2561    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 465 คน
ที่มา : 

http://office.cpd.go.th/planning/

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัด กองแผนงาน
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง 3 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2563

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร
หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจการเกษตร
หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตรหรือทางการสหกรณ์
2) มีความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ ภารกิจงานโครงสร้างหน่วยงาน
และข้อมูลในเว็บไซต์ของกองแผนงา
รวมถึงมีความเข้าใจเบื้องต้นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ แผนกลยุทธ์
การวางแผน เขียนโครงการความร่วมมือด้านการสหกรณ์ระหว่างประเทศ
และการบริการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft office)
และเครื่องมือต่าง ๆ ในแต่ละโปรแกรมได้เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรม Word,
Excel, Power Point, Infographic, internet และโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ
เพื่อการจัดทำข้อมูลนำเสนองานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ
ให้พร้อมสำหรับการจัดพิมพ์เพื่อใช้งานต่อได้ตามวัตถุประสงค์
4) มีบุคลิกและทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
และพร้อมในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
5) มีความขยัน อดทน รอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น
ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
6) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการได้แล้วแต่กรณี
7) มีความรู้ความสามารถในการจัดทำรายงาน การประมวล การรวบรวม
การนำเสนอข้อมูลที่ผ่านการจัดทำด้วยระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัยและน่าสนใจ
พร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูลได้ อย่างเป็นระบบ
8) มีจุดเด่นและมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็น
จดรายงานการประชุม
และนำเสนอข้อมูล/สื่อสารทำความเข้าใจร่วมกับผู้ปฏิบัติในระดับต่าง ๆ
ได้เป็นอย่างดี
9) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่ปฏิบัติ เช่น
ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
จริยธรรมและความร่วมแรงร่วมใจ เป็นต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วนตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
กองแผนงาน (อาคาร 2 ชั้น 2 ) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
2) สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น
สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
จากสถานศึกษาซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้รับรองหลักสูตรดังกล่าวแล้ว
จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
คือ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้
ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้
โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
3) บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) และทะบียนบ้าน (ตัวจริง)
กรณีที่ไม่สะดวกนำทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดง
ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงแทน
4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
อย่างละ 1 ฉบับ
5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครจำนวน 100 บาท
เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้
เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ

เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ
อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
และกรมส่งเสริมสหกรณ์จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมส่งเสริมสหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 20
พฤศจิกายน 2561 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ และทาง
www.cpd.go.th และ http://office.cpd.go.th/planningรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

>
ข่าวยอดฮิต
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ จำนวน 47 ตำแหน่ง 447 อัตรา
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร หลายกลุ่มตำแหน่ง
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในระดับบริหาร และเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
กองทัพภาคที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 160 อัตรา
กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน 443 คน
สำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 16 ตำแหน่ง 23 อัตรา
กรมชลประทาน กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 17 ตำแหน่ง 235 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 17 ตำแหน่ง 34 อัตรา
ความคืบหน้าการประชุม ความคืบหน้าการประชุม (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เปิดสอบจำนวน 66 ตำแหน่ง 8164 อัตรา
กรมป่าไม้ ศูนย์ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปี พ.ศ.2562 จำนวน 120 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526