เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา |  ดูดวงฟรี | 
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน


ประกาศวันที่ : 28 พ.ย. 2561    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 565 คน
ที่มา : 

https://www.ha.or.th/TH/Jobs/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ. มีภารกิจในการประเมินระบบงาน และรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

สถาบันมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง นักวิชาการ (ผู้เยี่ยมสำรวจ) จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการ (ผู้เยี่ยมสำรวจ) สำนักประเมินและรับรอง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลในการวิเคราะห์ข้อมูล

2. การตรวจเยี่ยม และเก็บรวบรวมข้อมูล

3. การให้คำปรึกษาแนะนำ

4. การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน

5. การจัดทำรายงานการเยี่ยม

6. การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

7. การบริหารโครงการ

8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. การศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือโท ด้านสาธารณสุขศาสตร์, แพทย์, พยาบาล, เภสัช, ด้านการบริหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. อายุไม่น้อยกว่า 35 ปี

3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Microsoft Office และ Lotus Note ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้

4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในการจัดทำสื่อ หรือ นวัตกรรมได้เป็นอย่างดี

5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

6. มีความรู้และประสบการณ์ในการนำแนวคิด TQM / CQI

7. มีประสบการณ์ในการประเมินองค์กร หรือ ระบบคุณภาพ

8. ประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล หรือ การพัฒนาคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย

2. สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา

3. มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน

4. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ไม่เป็นที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน

6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

7. ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

8. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรง

ตำแหน่ง ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

9. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ

สถาบัน หรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการหรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุน

กับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน

10. ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือส่งผลกระทบกับการทำงาน

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เลขที่ 88/39 ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ (ภายในกระทรวงสาธารณสุข ซอย 6) ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 02 832 9427 (วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน")

หมายเหตุ ท่านสามารถสมัครได้โดยส่งใบสมัคร และเอกสารการสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือมาสมัครด้วยตนเอง

ที่สถาบันในเวลาราชการ

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 21 พ.ย. 2561 ถึง 11 ม.ค. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

4. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง 1 ฉบับ

5. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) 1 ฉบับ

6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

8. หนังสือรับรองการทำงานสถานที่เดิม (ถ้ามี)

9. ประวัติการทำงาน หรือหลักฐานการทำงาน Resume 1 ชุด

10. สำเนาใบผ่านทหาร ( สด.8 หรือ สด.43 ) หรือหลักฐานได้รับการยกเว้น 1 ฉบับ

วิธีการคัดเลือก

สถาบันฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบปฏิบัติ สอบข้อเขียน และขอสงวนสิทธิ ที่จะพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่สนใจ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สุด

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก

สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 21 มกราคม 2562 และกำหนดวันทดสอบปฏิบัติ พร้อมสัมภาษณ์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปในทางเว็บไซต์ของสถาบัน www.ha.or.th

สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสุขภาพแห่งชาติ ซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข

>
ข่าวยอดฮิต
กรมการข้าว กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพืวเตอร์ปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
กรมท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 ตำแหน่ง 114 อัตรา
สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ จำนวน 28 อัตรา
สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 ตำแหน่ง 30 อัตรา
กรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง 37 อัตรา
กองพลทหารราบที่11 กองพลทหารราบที่11 รับสมัครและการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน 3 ตำแหน่ง 43 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา
กรมบังคับคดี กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 93 อัตรา
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ (อัตราพลอาสาสมัคร)
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526