เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
หัวข้อข่าวสาร :

 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ จำนวน 34 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2562


ประกาศวันที่ : 08 ส.ค. 2562    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1219 คน
ที่มา : 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ

ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)
ใน 5 ภูมิภาค จำนวน 34 อัตรา

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

เงื่อนไขการรับสมัครสอบ

1.ผู้สมัครที่มีผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. สามารถยื่นหลักฐานการสอบผ่านฯ พร้อมใบสมัครงานของสำนักงานฯ ได้ โดยไม่ต้องเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ปรนัย) ของสำนักงานฯ แต่ยังต้องมีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (อัตนัย) ตามปกติ

2.ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครงานและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง

3.ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สสว. จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครงานครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างและไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

4.สำนักงานฯ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี

5. สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น โดยผลการตัดสินของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการสมัครและเอกสารการสมัคร

. วิธีการสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถสมัครได้ 1 ช่องทาง ดังนี้

1. สามารถสมัครงานได้ที่ http://61.91.223.35/hr/job/

1) ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยระบุตำแหน่งและจังหวัดที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุ พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครที่กำหนด

2) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

2. สมัครทาง E-Mail หัวเรื่อง สมัครงานศูนย์ OSS ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ตามด้วยชื่อ - สกุลของตนเอง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานจากบนเว็บไซต์สำนักงานฯ ได้ที่ www.sme.go.th หัวข้อ ร่วมงานกับ สสว. พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครที่กำหนด โดยสแกนใบสมัครงานฯ เป็นไฟล์ PDF ส่งมาที่ E-Mail: recruite_osmep@sme.go.th

. เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว

2. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) จำนวน 1 ฉบับ

ของสำนักงาน ก.พ. (กรณีผู้ที่สอบผ่านภาค ก)

3. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรอง อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร

. ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 บนเว็บไซต์สำนักงานฯ www.sme.go.th หัวข้อ "ร่วมงานกับ สสว." หรือ คลิกที่นี่

******************************************

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ข่าวยอดฮิต
กรมบังคับคดี กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 111 อัตรา
กรมการแพทย์ กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 27 อัตรา
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง 117 อัตรา
กรมสรรพากร กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 104 อัตรา
กรมท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง จำนวน 39 อัตรา
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง 50 อัตรา
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากรเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 210 อัตรา
กรมประมง กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526