เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
หัวข้อข่าวสาร :

 กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิับัติการ (พัฒนากร) จำนวน 150 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-27 มกราคม พ.ศ. 2557


ประกาศวันที่ : 27 ธ.ค. 2556    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 170340 คน
ที่มา : 

กรมการพัฒนาชุมชน

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิับัติการ (พัฒนากร) จำนวน 150 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-27 มกราคม พ.ศ. 2557

 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
(๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และ
(๒) เป็นผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้


๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชน ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางหรือวางแผนพัฒนาในทุกระดับ
(๕) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
(๖) กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน ที่ถูกต้องเหมาะสมได้มาตรฐาน
(๗) ส่งเสริมและดำเนินการด้านการจัดการความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน
(๘) ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชน สามารถจัดทำแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และดำเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน
๒) ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓) ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สนใจเพื่อให้มีความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
(๒) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาชุมชน เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) (ข้อเขียนแบบปรนัย ๑๐๐ ข้อ ๆ ละ ๒ คะแนน) โดยทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน และเมื่อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) แล้ว ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐เท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (สัมภาษณ์)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ข่าวยอดฮิต
กองบัญชาการกองทัพไทย การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน และลูกจ้าง จำนวน 114 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย กรมราชทัณฑ์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 180 อัตรา
กรมการแพทย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 89 อัตรา
กรมการขนส่งทหารบก ธนาคารออมสิน
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายอัตรา
กรมราชทัณฑ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงาน คุณวุฒิ ม.ต้น - ป.โท จำนวน 11 อัตรา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ก.พ.
รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงาน ป.ป.ท. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทางหลวงชนบท
รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 23 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประกาศรายละเอียดการรับสมัครสอบบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 15 อัตรา
กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง
กรมศุลกากร กรมทรัพยากรน้ำ
รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลา สถานที่สอบ เเละระเบียบการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปฎิบัติการ (พัฒนากร)
(21-01-2557) (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศฯ)
โดย : หมาป่าซน    วันที่ :  21 ก.พ. 2557    เวลา :  03:29:22    IP :  125.27.203.61

เข้าไปดูในเวปแล้วยังค้นหาสถานที่สอบยังเข้าไปดูไม่ได้เลย แล้วให้ไปดูที่ไหนอะนี่นี่ก็วันที่21แล้วงง

โดย : งง    วันที่ :  21 ก.พ. 2557    เวลา :  11:23:34    IP :  180.183.178.53

ประกาศรายชื่อสอบพัฒนากรดูที่ไหนคะ ทำไมไม่เจอเลย
โดย : ผู้รักการสอบ    วันที่ :  21 ก.พ. 2557    เวลา :  09:46:10    IP :  110.77.247.159
โดย : กบน้อย    วันที่ :  14 ก.พ. 2557    เวลา :  12:43:29    IP :  124.122.225.231

เข้าไปดูประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 21 *มภาพันธ์ ไม่ได้ค่ะ

โดย : มด    วันที่ :  21 ม.ค. 2557    เวลา :  10:48:28    IP :  110.77.232.190

jknlkmnl;m;lml
โดย : xc xc     วันที่ :  19 ม.ค. 2557    เวลา :  12:10:44    IP :  180.183.22.149

ไม่รู้จิงไม่ต้องแนะนำ

โดย : cat แมว    วันที่ :  18 ม.ค. 2557    เวลา :  11:52:54    IP :  49.49.4.214

http://www.personel.cdd.go.th/  สมัครเวบนี้ครับ
โดย : pacheco    วันที่ :  17 ม.ค. 2557    เวลา :  09:20:54    IP :  182.93.184.125

ภาค ก *หมดอายุมั้ยอ่ะ สอบผ่านตั้งนานละ ไม่ได้ใช้สักที

โดย : คนอยากสอบ    วันที่ :  15 ม.ค. 2557    เวลา :  03:44:58    IP :  203.148.162.158

ทำไมสมัครไม่ได้ค่ะ ตอนเลือกมหาวิทยาลัยที่จบหมุนอยู่นานและก็หมุนอยู่อย่างนั้น
โดย : คนอยากสอบ    วันที่ :  15 ม.ค. 2557    เวลา :  08:28:38    IP :  115.87.33.184

ใครสมัครแล้ว

จองรถได้เลย  ไปค้างหรือไป-กลับ เลือกได้ๆ

จองก่อนเลือกที่นั่งก่อน จองฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมจร้า...

โดย : ณัฐตะวัน ทัวร์    วันที่ :  14 ม.ค. 2557    เวลา :  07:59:55    IP :  118.174.115.203

ขรก.สังกัดอื่น หากสอบได้ทางกรมจะให้เวลาลาออกจากที่เดิมไหมคะ

โดย : phat    วันที่ :  11 ม.ค. 2557    เวลา :  07:13:03    IP :  124.122.42.27

เข้าสมัครสอบ กรมพัฒนาชุมชน ไม่ได้เลย ไม่ทราบเพราะเหตุใด
โดย : sangjan sasom    วันที่ :  10 ม.ค. 2557    เวลา :  02:09:26    IP :  101.51.139.237

จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบพัฒนากร ข้อมูลอัพเดตถึงมกราคม 57ไม่มีจำหน่ายทั่วไป รับประกันตรงตามประกาศชัวร์ สินใจสั่งซื้อได้ที่

http://cdd2555.lnwshop.com/

สนใจเข้าไปดูรายละเ*ยดก่อนได้โดย : กบน้อย    วันที่ :  08 ม.ค. 2557    เวลา :  01:45:43    IP :  171.5.175.240

สมัคร จ่ายเงินละ 000113XXX สง สัย คนที่ หมื่นกว่ามั้ง
โดย : กกดกด    วันที่ :  07 ม.ค. 2557    เวลา :  10:10:40    IP :  110.77.211.138

จากประสบการณ์ตรง ได้บรรจุล๊อดใหญ่ของการสอบปี 54

อ่านหนังสือสอบเอง หาข้อมูลจากเวปของกรม ปริ๊นๆๆๆ ทำเป็นเล่ม อ่านภารกิจ งานหลัก นโยบาย ยุทธศาสตร์ ไรงี้ ข้อสอบปีที่แล้ว ไม่ได้ออกแบบเจาะลึก ข้อสอบไม่ยาก แต่ต้องจำให้หมด ยกตัวอย่างเช่น จปฐ. คืออะไร กชช.2ค คืออะไร วิธีการเก็บ เก็

การบรรจุ (ถ้าสอบติด) ในวันสัมภาษณ์สอบภาค ค เค้าจะให้เรากรอกจังหวัดที่เราต้องการบรรจุ 3 ลำดับ

การคัดเลือกลงของแต่ละจังหวัด ผู้ที่สอบได้ลำดับต้นๆ มีสิทธิ์ที่จะได้ลงในจังหวัดที่เรากรอกไว้ (แล้วจังหวัดนั้นๆ ก็ต้องมีตำแหน่งว่างนะ)

ถ้าไม่ได้ลงจังหวัดที่เราเลือก ก็อาจจะได้ลงจังหวัดใกล้เคียง และก็อาจจะไกลบ้านแบบคนละฟากฝั่งเลยก็ได้ (ถ้าอยากรับราชการที่นี่ ต้องทำใจนะ เรื่องไกลบ้าน)

ตามระเบียบ ต้องทำงานอยู่ในพื้นที่ 2 ปี ถึงจะขอย้ายได้ (ไม่มีนโยบายโอนนะจ๊ะ)

ค่าเช่าบ้าน ได้ก็ต่อเมื่อ ย้ายลงอำเภอที่ 2 >> ค่าที่จะได้เพิ่มก็คือ ค่าเบี้ยเลี้ยงเวลาลงพื้นที่

เมื่อได้รับการบรรจุ ก็จะมีการอบรมการเป็นพัฒนากร ระยะเวลาอบรมก็ประมาณ 30-45 วัน (อย่าเพิ่งเซ็งจ่ะ การอบรมนี้ทำให้ได้เพื่อน เครือข่าย และเป็นประสบการณ์ ความทรงจำที่ดีมากๆ)

สุดท้ายยยยย เรื่องเงินเดือน ตกเบิก 3 เดือน ทำใจไว้เลย ช่วง 3 เดือนที่ว่านี้ ใช้เงินเยอะมากถึงมากที่สุด

(ค่าเดินทาง+ค่าที่พักต่างถิ่น+ค่าเสื้อผ้า+ค่ากิน+ฯลฯ)

โดย : อดีต พก.    วันที่ :  06 ม.ค. 2557    เวลา :  04:45:43    IP :  203.114.112.226

งง เรื่อง อัตราเงินเดือน และการบรรจุตำแหน่ง

โดย : ฟ้า    วันที่ :  06 ม.ค. 2557    เวลา :  03:42:39    IP :  183.89.63.155

นักวิชาการพัฒนาชุมชน 12773 คน รับแค่ 31 คนเวรกรรม

โดย : กำกำ    วันที่ :  04 ม.ค. 2557    เวลา :  06:19:22    IP :  183.89.63.155

เอกสารคู่มือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิับัติการ http://www.2resell.net/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproductdetails&lid=22&cid=2
โดย : ช.ธนวัฒน์    วันที่ :  04 ม.ค. 2557    เวลา :  04:18:16    IP :  49.230.124.212

เรียนเสริม กับอ่านเอง โอกาศผ่าน พอกันไหม หรือพวกที่เสียเงิน มีโอกาศมากกว่าเยอะไหม กับการอ่านเอง

โดย : คนโง่    วันที่ :  03 ม.ค. 2557    เวลา :  07:27:17    IP :  183.89.63.155

อ่านเองมีโอกาศผ่านไหม

เหนส่วนมากชอบไป* เลือกไม่ถูกว่าจะ*หรือซื้ออ่านเองดี งบน้อย

โดย : เอาไงดี    วันที่ :  02 ม.ค. 2557    เวลา :  07:57:23    IP :  110.77.196.117

สอบ ภาค ข เหมือนกับแข่งกับตัวเอง ให้ผ่าน 60% ให้ได้ ถ้าอ่านหนังสือมากๆ คิดว่ามีโอกาสผ่านสูงนะ แต่ในประกาศไม่เห็นบอกเลยว่า จังหวัดไหนมีอัตราว่างบ้าง

โดย : ก้อย    วันที่ :  02 ม.ค. 2557    เวลา :  03:03:38    IP :  49.230.160.31

ปี54รับทุกวุฒิ คู่แข่งเยอะไม่สำคัญประเด็นคือทำยังไงจะสอบผ่าน60% สอบผ่านโอกาสบรรจุสูงมากๆ
โดย : 18    วันที่ :  02 ม.ค. 2557    เวลา :  02:19:24    IP :  101.51.184.1

ปีก่อนมีคนสอบผ่านเก้าร้อยกว่าคน เรียกบบรจุหมดทั้งบัญชีเลยก่อนบัญชีหมดอายุ
โดย : 18    วันที่ :  02 ม.ค. 2557    เวลา :  02:17:10    IP :  101.51.184.1

ปกติ ปีก่อนๆเขารับทุกวุฒการศึกษาเลยเหรอที่จบมาอะค่ะ คู่แข่งเยอะมาก

แล้วปีก่อนๆ รับกันกี่คนคะกว่าจหมดบัญชี

ขอบคุณนะ

โดย : ฟ้า    วันที่ :  01 ม.ค. 2557    เวลา :  07:54:28    IP :  183.89.63.155

ขอตอบตามประเด็นคำถาม  ดังนี้

1.  ใช่ครับ เพราะในประกาศระบุชัดเจนว่าปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค (77 จังหวัด) ส่วน กทม.นั้นเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนจะมีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในส่วนกลาง (กรม) หรือไม่นั้นมิอาจทราบได้

2.  การบรรจุแต่งตั้งครั้งแรกไม่น่าจะเบิกได้นะเพราะเราสมัครใจมาสอบกับเค้าเอง แล้ว*กอย่างเป็นรอบการสอบทั่วไปไม่ใช่กรณีจำเป็นเร่งด่วน  

โดย : Manuel    วันที่ :  31 ธ.ค. 2556    เวลา :  10:29:59    IP :  101.109.111.138

- กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  มีราชภารส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
- ส่วนกลางตั้งอยู่ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ(ไม่นับรวมศูนย์ศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ)
- ส่วนภูมิภาคมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ  ไม่มีเขต กทม.(ข้าราชการ กทม.เป็นข้าราชการท้องถิ่น ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ)
- การบรรจุครั้งนี้ให้ไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค คือไปประจำที่ว่าการอำเภอเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่
- และการบรรจุเข้ารับราชการพลเรือนสามัญทุกหน่วยงาน  ในการบรรจุครั้งแรก  ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้  เพราะทุกท่านสมัครใจเข้ามารับราชการเอง  แต่หากมีการโยกย้าย  ก็ให้เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามความจำเป็น  ซึ่งก็จะมีอัตราค่าเช่าบ้านระบุชัดเจน  ทั้งนี้  ต้องไม่เป็นการย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

โดย : พลเรือนสามัญ    วันที่ :  31 ธ.ค. 2556    เวลา :  10:25:48    IP :  182.52.249.249

ขอถามนิดนึงนะครับ ที่ว่าบรรจุแต่งตั้ง ในอำเภอที่มีตำแหน่งว่าง 

1. ลงในทุก ๆจังหวัดที่ ไม่ใช่ กรุงเทพมหานคร ใช่ป่ะ(หรือว่ามี กทม ด้วย)

2. บรรจุแต่งตั้งมีมาตรฐานการบรรจุยังไง ถ้าไปลงที่ไกล ๆ ที่ไม่ใช่จังหวัดเรา เบิกค่าที่พักหรือมีที่พักให้หรือไม่

โดย : กลัวสอบได้    วันที่ :  31 ธ.ค. 2556    เวลา :  02:57:41    IP :  58.9.5.55

สำหรับในวันสอบ ภาคเหนือ นิวณัฐตะวัน จัดรถ รับส่ง

มีบริการแบบ ไป-กลับ และค้างคืน

สอบถาม 080-1313424 / 090-1508300 / 085-7214738

โดย : นิวณัฐ ฯ    วันที่ :  27 ธ.ค. 2556    เวลา :  12:20:04    IP :  223.205.124.214

สู้ให้ถึงฝั่งฝัน

โดย : คนสอบ    วันที่ :  27 ธ.ค. 2556    เวลา :  10:25:10    IP :  171.7.33.231


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526