เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook


หัวข้อข่าวสาร :

 กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิับัติการ (พัฒนากร) จำนวน 150 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-27 มกราคม พ.ศ. 2557


ประกาศวันที่ : 27 ธ.ค. 2556
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 169868 คน
ที่มา : 

กรมการพัฒนาชุมชน


รายละเอียดของข่าวสาร

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิับัติการ (พัฒนากร) จำนวน 150 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-27 มกราคม พ.ศ. 2557

 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
(๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และ
(๒) เป็นผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้


๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชน ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางหรือวางแผนพัฒนาในทุกระดับ
(๕) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
(๖) กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน ที่ถูกต้องเหมาะสมได้มาตรฐาน
(๗) ส่งเสริมและดำเนินการด้านการจัดการความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน
(๘) ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชน สามารถจัดทำแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และดำเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน
๒) ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓) ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สนใจเพื่อให้มีความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
(๒) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาชุมชน เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) (ข้อเขียนแบบปรนัย ๑๐๐ ข้อ ๆ ละ ๒ คะแนน) โดยทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน และเมื่อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) แล้ว ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐เท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (สัมภาษณ์)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่สนใจโทร 086-8664526
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
ข่าวยอดฮิต
กรมศุลกากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราช จำนวน 65 อัตรา
กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติด สังกัดสำนักงาน ป.ป.ส. ภาคต่างๆ จำนวน 74 อัตรา
กรมศุลกากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.-ป.ตรี จำนวน 43 อัตรา
กรมศุลกากร กรมสรรพากร รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 150 อัตรา
กรมศุลกากร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 1798 อัตรา
กรมศุลกากร กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 75 อัตรา
กรมศุลกากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง 79 อัตรา
กรมศุลกากร กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 155 อัตรา
กรมศุลกากร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าปฎิบัติงาน จำนวน 66 ตำแหน่ง 164 อัตรา
กรมศุลกากร กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 5 ตำแหน่ง 151 อัตรา
กรมศุลกากร กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวนรวม 22 อัตรา
 ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลา สถานที่สอบ เเละระเบียบการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปฎิบัติการ (พัฒนากร)
(21-01-2557) (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศฯ)
โดย : หมาป่าซน    วันที่ :  21 ก.พ. 2557    เวลา :  03:29:22    IP :  125.27.203.61

เข้าไปดูในเวปแล้วยังค้นหาสถานที่สอบยังเข้าไปดูไม่ได้เลย แล้วให้ไปดูที่ไหนอะนี่นี่ก็วันที่21แล้วงง

โดย : งง    วันที่ :  21 ก.พ. 2557    เวลา :  11:23:34    IP :  180.183.178.53

ประกาศรายชื่อสอบพัฒนากรดูที่ไหนคะ ทำไมไม่เจอเลย
โดย : ผู้รักการสอบ    วันที่ :  21 ก.พ. 2557    เวลา :  09:46:10    IP :  110.77.247.159
โดย : กบน้อย    วันที่ :  14 ก.พ. 2557    เวลา :  12:43:29    IP :  124.122.225.231

เข้าไปดูประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 21 *มภาพันธ์ ไม่ได้ค่ะ

โดย : มด    วันที่ :  21 ม.ค. 2557    เวลา :  10:48:28    IP :  110.77.232.190

jknlkmnl;m;lml
โดย : xc xc     วันที่ :  19 ม.ค. 2557    เวลา :  12:10:44    IP :  180.183.22.149

ไม่รู้จิงไม่ต้องแนะนำ

โดย : cat แมว    วันที่ :  18 ม.ค. 2557    เวลา :  11:52:54    IP :  49.49.4.214

http://www.personel.cdd.go.th/  สมัครเวบนี้ครับ
โดย : pacheco    วันที่ :  17 ม.ค. 2557    เวลา :  09:20:54    IP :  182.93.184.125

ภาค ก *หมดอายุมั้ยอ่ะ สอบผ่านตั้งนานละ ไม่ได้ใช้สักที

โดย : คนอยากสอบ    วันที่ :  15 ม.ค. 2557    เวลา :  03:44:58    IP :  203.148.162.158

ทำไมสมัครไม่ได้ค่ะ ตอนเลือกมหาวิทยาลัยที่จบหมุนอยู่นานและก็หมุนอยู่อย่างนั้น
โดย : คนอยากสอบ    วันที่ :  15 ม.ค. 2557    เวลา :  08:28:38    IP :  115.87.33.184

ใครสมัครแล้ว

จองรถได้เลย  ไปค้างหรือไป-กลับ เลือกได้ๆ

จองก่อนเลือกที่นั่งก่อน จองฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมจร้า...

โดย : ณัฐตะวัน ทัวร์    วันที่ :  14 ม.ค. 2557    เวลา :  07:59:55    IP :  118.174.115.203

ขรก.สังกัดอื่น หากสอบได้ทางกรมจะให้เวลาลาออกจากที่เดิมไหมคะ

โดย : phat    วันที่ :  11 ม.ค. 2557    เวลา :  07:13:03    IP :  124.122.42.27

เข้าสมัครสอบ กรมพัฒนาชุมชน ไม่ได้เลย ไม่ทราบเพราะเหตุใด
โดย : sangjan sasom    วันที่ :  10 ม.ค. 2557    เวลา :  02:09:26    IP :  101.51.139.237

จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบพัฒนากร ข้อมูลอัพเดตถึงมกราคม 57ไม่มีจำหน่ายทั่วไป รับประกันตรงตามประกาศชัวร์ สินใจสั่งซื้อได้ที่

http://cdd2555.lnwshop.com/

สนใจเข้าไปดูรายละเ*ยดก่อนได้โดย : กบน้อย    วันที่ :  08 ม.ค. 2557    เวลา :  01:45:43    IP :  171.5.175.240

สมัคร จ่ายเงินละ 000113XXX สง สัย คนที่ หมื่นกว่ามั้ง
โดย : กกดกด    วันที่ :  07 ม.ค. 2557    เวลา :  10:10:40    IP :  110.77.211.138

จากประสบการณ์ตรง ได้บรรจุล๊อดใหญ่ของการสอบปี 54

อ่านหนังสือสอบเอง หาข้อมูลจากเวปของกรม ปริ๊นๆๆๆ ทำเป็นเล่ม อ่านภารกิจ งานหลัก นโยบาย ยุทธศาสตร์ ไรงี้ ข้อสอบปีที่แล้ว ไม่ได้ออกแบบเจาะลึก ข้อสอบไม่ยาก แต่ต้องจำให้หมด ยกตัวอย่างเช่น จปฐ. คืออะไร กชช.2ค คืออะไร วิธีการเก็บ เก็

การบรรจุ (ถ้าสอบติด) ในวันสัมภาษณ์สอบภาค ค เค้าจะให้เรากรอกจังหวัดที่เราต้องการบรรจุ 3 ลำดับ

การคัดเลือกลงของแต่ละจังหวัด ผู้ที่สอบได้ลำดับต้นๆ มีสิทธิ์ที่จะได้ลงในจังหวัดที่เรากรอกไว้ (แล้วจังหวัดนั้นๆ ก็ต้องมีตำแหน่งว่างนะ)

ถ้าไม่ได้ลงจังหวัดที่เราเลือก ก็อาจจะได้ลงจังหวัดใกล้เคียง และก็อาจจะไกลบ้านแบบคนละฟากฝั่งเลยก็ได้ (ถ้าอยากรับราชการที่นี่ ต้องทำใจนะ เรื่องไกลบ้าน)

ตามระเบียบ ต้องทำงานอยู่ในพื้นที่ 2 ปี ถึงจะขอย้ายได้ (ไม่มีนโยบายโอนนะจ๊ะ)

ค่าเช่าบ้าน ได้ก็ต่อเมื่อ ย้ายลงอำเภอที่ 2 >> ค่าที่จะได้เพิ่มก็คือ ค่าเบี้ยเลี้ยงเวลาลงพื้นที่

เมื่อได้รับการบรรจุ ก็จะมีการอบรมการเป็นพัฒนากร ระยะเวลาอบรมก็ประมาณ 30-45 วัน (อย่าเพิ่งเซ็งจ่ะ การอบรมนี้ทำให้ได้เพื่อน เครือข่าย และเป็นประสบการณ์ ความทรงจำที่ดีมากๆ)

สุดท้ายยยยย เรื่องเงินเดือน ตกเบิก 3 เดือน ทำใจไว้เลย ช่วง 3 เดือนที่ว่านี้ ใช้เงินเยอะมากถึงมากที่สุด

(ค่าเดินทาง+ค่าที่พักต่างถิ่น+ค่าเสื้อผ้า+ค่ากิน+ฯลฯ)

โดย : อดีต พก.    วันที่ :  06 ม.ค. 2557    เวลา :  04:45:43    IP :  203.114.112.226

งง เรื่อง อัตราเงินเดือน และการบรรจุตำแหน่ง

โดย : ฟ้า    วันที่ :  06 ม.ค. 2557    เวลา :  03:42:39    IP :  183.89.63.155

นักวิชาการพัฒนาชุมชน 12773 คน รับแค่ 31 คนเวรกรรม

โดย : กำกำ    วันที่ :  04 ม.ค. 2557    เวลา :  06:19:22    IP :  183.89.63.155

เอกสารคู่มือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิับัติการ http://www.2resell.net/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproductdetails&lid=22&cid=2
โดย : ช.ธนวัฒน์    วันที่ :  04 ม.ค. 2557    เวลา :  04:18:16    IP :  49.230.124.212

เรียนเสริม กับอ่านเอง โอกาศผ่าน พอกันไหม หรือพวกที่เสียเงิน มีโอกาศมากกว่าเยอะไหม กับการอ่านเอง

โดย : คนโง่    วันที่ :  03 ม.ค. 2557    เวลา :  07:27:17    IP :  183.89.63.155

อ่านเองมีโอกาศผ่านไหม

เหนส่วนมากชอบไป* เลือกไม่ถูกว่าจะ*หรือซื้ออ่านเองดี งบน้อย

โดย : เอาไงดี    วันที่ :  02 ม.ค. 2557    เวลา :  07:57:23    IP :  110.77.196.117

สอบ ภาค ข เหมือนกับแข่งกับตัวเอง ให้ผ่าน 60% ให้ได้ ถ้าอ่านหนังสือมากๆ คิดว่ามีโอกาสผ่านสูงนะ แต่ในประกาศไม่เห็นบอกเลยว่า จังหวัดไหนมีอัตราว่างบ้าง

โดย : ก้อย    วันที่ :  02 ม.ค. 2557    เวลา :  03:03:38    IP :  49.230.160.31

ปี54รับทุกวุฒิ คู่แข่งเยอะไม่สำคัญประเด็นคือทำยังไงจะสอบผ่าน60% สอบผ่านโอกาสบรรจุสูงมากๆ
โดย : 18    วันที่ :  02 ม.ค. 2557    เวลา :  02:19:24    IP :  101.51.184.1

ปีก่อนมีคนสอบผ่านเก้าร้อยกว่าคน เรียกบบรจุหมดทั้งบัญชีเลยก่อนบัญชีหมดอายุ
โดย : 18    วันที่ :  02 ม.ค. 2557    เวลา :  02:17:10    IP :  101.51.184.1

ปกติ ปีก่อนๆเขารับทุกวุฒการศึกษาเลยเหรอที่จบมาอะค่ะ คู่แข่งเยอะมาก

แล้วปีก่อนๆ รับกันกี่คนคะกว่าจหมดบัญชี

ขอบคุณนะ

โดย : ฟ้า    วันที่ :  01 ม.ค. 2557    เวลา :  07:54:28    IP :  183.89.63.155

ขอตอบตามประเด็นคำถาม  ดังนี้

1.  ใช่ครับ เพราะในประกาศระบุชัดเจนว่าปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค (77 จังหวัด) ส่วน กทม.นั้นเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนจะมีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในส่วนกลาง (กรม) หรือไม่นั้นมิอาจทราบได้

2.  การบรรจุแต่งตั้งครั้งแรกไม่น่าจะเบิกได้นะเพราะเราสมัครใจมาสอบกับเค้าเอง แล้ว*กอย่างเป็นรอบการสอบทั่วไปไม่ใช่กรณีจำเป็นเร่งด่วน  

โดย : Manuel    วันที่ :  31 ธ.ค. 2556    เวลา :  10:29:59    IP :  101.109.111.138

- กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  มีราชภารส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
- ส่วนกลางตั้งอยู่ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ(ไม่นับรวมศูนย์ศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ)
- ส่วนภูมิภาคมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ  ไม่มีเขต กทม.(ข้าราชการ กทม.เป็นข้าราชการท้องถิ่น ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ)
- การบรรจุครั้งนี้ให้ไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค คือไปประจำที่ว่าการอำเภอเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่
- และการบรรจุเข้ารับราชการพลเรือนสามัญทุกหน่วยงาน  ในการบรรจุครั้งแรก  ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้  เพราะทุกท่านสมัครใจเข้ามารับราชการเอง  แต่หากมีการโยกย้าย  ก็ให้เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามความจำเป็น  ซึ่งก็จะมีอัตราค่าเช่าบ้านระบุชัดเจน  ทั้งนี้  ต้องไม่เป็นการย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

โดย : พลเรือนสามัญ    วันที่ :  31 ธ.ค. 2556    เวลา :  10:25:48    IP :  182.52.249.249

ขอถามนิดนึงนะครับ ที่ว่าบรรจุแต่งตั้ง ในอำเภอที่มีตำแหน่งว่าง 

1. ลงในทุก ๆจังหวัดที่ ไม่ใช่ กรุงเทพมหานคร ใช่ป่ะ(หรือว่ามี กทม ด้วย)

2. บรรจุแต่งตั้งมีมาตรฐานการบรรจุยังไง ถ้าไปลงที่ไกล ๆ ที่ไม่ใช่จังหวัดเรา เบิกค่าที่พักหรือมีที่พักให้หรือไม่

โดย : กลัวสอบได้    วันที่ :  31 ธ.ค. 2556    เวลา :  02:57:41    IP :  58.9.5.55

สำหรับในวันสอบ ภาคเหนือ นิวณัฐตะวัน จัดรถ รับส่ง

มีบริการแบบ ไป-กลับ และค้างคืน

สอบถาม 080-1313424 / 090-1508300 / 085-7214738

โดย : นิวณัฐ ฯ    วันที่ :  27 ธ.ค. 2556    เวลา :  12:20:04    IP :  223.205.124.214

สู้ให้ถึงฝั่งฝัน

โดย : คนสอบ    วันที่ :  27 ธ.ค. 2556    เวลา :  10:25:10    IP :  171.7.33.231


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526