เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
New Document  
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
หัวข้อข่าวสาร :

 กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองประจําการเพื่อสอบเข้ารับราชการเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จำนวน 2680 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560


ประกาศวันที่ : 15 ธ.ค. 2559    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 34744 คน
ที่มา : 

กรมยุทธศึกษาทหารบก

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองประจําการเพื่อสอบเข้ารับราชการเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2680 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560

 เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม  กรมยุทธศึกษาทหารบก

การรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
ประจําปีการศึกษา 2560
-----------------------------


ข้อ 1. ความมุ่งหมาย
 กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเป็นผู้นําหน่วย
ทหารที่ดี มีจริยธรรม และมีความรู้ทางทหารที่เหมาะสมกับตําแหน่งที่บรรจุ ตามหลักสูตรของกองทัพบก จํานวน 2 หลักสูตร
ดังนี้
1.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี เมื่อสําเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรี
ประจําการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จํานวน 13 เหล่า จํานวน 1,980 นาย มียอดการจัดหาดังนี้
 1.1.1 บุคคลพลเรือน จํานวน 1,188 นาย
 1.1.2 ทหารกองประจําการ จํานวน 792 นาย
1.2 นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี เมื่อสําเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจําการ
เหล่าทหารราบ เป็นหลักสูตร พิเศษของกองทัพบกผลิตนักเรียนนายสิบให้ เหล่าทหารราบ ให้สิทธิเฉพาะทหารกองประจําการ
สังกัดกองทัพบก ที่มีคุณสมบัติ ตามวัน เวลา รับราชการซึ่งครบกําหนดปลด และทหารกองประจําการของกองทัพบก ซึ่งปลด
ประจําการแล้ว (ทหารเกณฑ์) ไม่รับ ผู้สําเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ,ทหารเกณฑ์จากกองทัพเรือ, กองทัพอากาศ มียอดการ
จัดหา จํานวน 700 นาย
ข้อ 2. ประเภทผู้สมัครตามหลักสูตร
2.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี ได้แก่
 2.1.1 บุคคลพลเรือน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ.2542)
 - เป็ น ผู้ กํ าลั งศึ ก ษ าห รือ สํ าเร็จ ก ารศึ ก ษ าชั้ น มั ธยม ศึ ก ษ าต อ น ป ล าย ห รือ เที ย บ เท่ า
 - เป็น ทหารกองเกิน (ไม่ได้เรียน รด.)
 - อายุ 18 - 20 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้เกิด พ.ศ. 2540 - 2542 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสําคัญฯ
(แบบ สด.9)
 - อายุ 18-22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2538 - 2542 เป็นผู้อยู่ระหว่างการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชา
ทหาร ของศูนย์การกําลังสํารองหรือหน่วยฝึกวิชาทหารของ มณฑลทหารบก มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสําคัญฯ (แบบ
สด.9) มีตราประทับจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ว่าอยู่ระหว่างการนําขึ้นทะเบียนกองประจําการ อายุ
18-22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2538 - 2542 เป็นผู้สําเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 - 5 (รด.ปี 3 - 5) ของมณฑล
ทหารบก มีหลักฐานทหารทหาร ได้แก่ หนังสือสําคัญฯ (แบบ สด.8)
 - ไม่รับ ผู้มีอายุย่าง 21 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2541 ต้องอยู่ในกําหนดรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
และผู้อยู่ในกําหนดเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ ประจําปี 2560 ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในบัญชีคนขาดการ
ตรวจเลือกฯ , บัญชีกําหนดเรียกบุคคลธรรมดา, บัญชีบุคคลยกเว้นหรือผ่อนผัน, บัญชีคนผ่อนผัน) เว้น ผู้อยู่ระหว่างการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) หรือ สําเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
 - อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2538 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสําคัญฯ (แบบ สด.9) และ
ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ผลการจับสลาก "ดํา"
 2.1.2 ทหารกองประจําการ อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536
 2.1.2.1 ทหารกองประจําการสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 2.1.2.2 ทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจําการแต่งกายกองทัพบก สังกัด
กองบัญชาการกองทัพไทย หรือสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (มีรหัส password ให้หน่วยติดต่อ ทภ. หรือ กคพบ.ยศ.ทบ.)
 2.1.3 พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.
2536
 2.1.4 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536
 2.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536
 2.2.1 ทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจําการแต่งกายกองทัพบก สังกัด
กองบัญชาการกองทัพไทย หรือสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันรายงานตัวเข้ารับ
การศึกษา หรือผู้ครบกําหนดปลดในเดือน เม.ย.60

2.2.2 ทหารกองหนุน ได้แก่ ทหารเกณฑ์ที่เคยเป็นทหารกองประจําการในสังกัดกองทัพบก (ให้บันทึกเลข
ประจําตัว 10 หลัก จึงเข้าทําการกรอกข้อมูลได้) ไม่รับ ผู้สําเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
 2.2.3 พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.
2536
 2.2.4 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536
ข้อ 3. คุณสมบัติ(เฉพาะ)
 ในแต่ละหลักสูตรสําหรับทหารทหารกองประจําการ
3.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
 3.1.2 ผู้เป็นทหารกองประจําการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ
และกองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
แล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจําการ ทั้งนี้กองทัพบกจะให้สิทธิใน
การสมัครสอบ แต่ต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกกับบุคคลพลเรือน
 3.1.2 ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) และทหารกองประจําการแต่งกายกองทัพบกสังกัด
กองบัญชาการกองทัพไทย และสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ทุกผลัด) ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ทําการ
สอบคัดเลือกได้
 3.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
 3.2.1 ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก มีเวลาอยู่ในกองประจําการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
ผู้ที่กําลังจะครบปลดจากกองประจําการใน เม.ย.60 อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536)
 3.2.2 พลอาสาสมัคร (ประจําการ) และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี
บริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว ตามคุณสมบัติและหลักฐานทางทหาร
 3.2.3 ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) ในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว
อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536)
ข้อ 4. คุณสมบัติทั่วไป
 4.1 วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตาม
หลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
4.2 เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
4.3 มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ
นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
4.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย
ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ( ผนวก ก หน้า 13 )
4.5 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
4.6 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคํา
พิพากษาโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
4.7 ต้องว่ายน้ําได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร ต้องผ่านขั้นตอนการ
ตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กําหนด
4.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
4.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
4.10 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
4.11 ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
4.12 ผู้ที่ขอผ่อนผัน ไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจําการในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) และผู้ที่จะต้องเข้ารับ
การตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการในปี 2560 ไม่มีสิทธิสมัครสอบ


ข้อ 7. กําหนดการ และวิธีการสมัครทางอินเทอร์เน็ต
7.1 กําหนดการ
 - รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) http//www.atc-rta.com (กรมยุทธศึกษาทหารบก)
หรือ http//www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) ตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 00.01 นาฬิกา
ถึง 31 มกราคม 2560 เวลา 18.00 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 - ผู้สมัครผ่านธนาคารกรุงไทย ให้ชําระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึง 2
กุมภาพันธ์ 2560
 - ผู้สมัครผ่านธนาคารทหารไทย ให้ชําระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารทหารไทยทุกสาขา วันที่ 15 ธันวาคม 2560
ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2560
 7.2 วิธีการสมัคร
 7.2.1 ผู้สมัครสามารถ Download ระเบียบการสมัครสอบ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภท
ตามเงื่อนไขการรับสมัคร และระเบียบการตามที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก
 7.2.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัคร พร้อม Upload รูปภาพ เป็นไฟล์ รูปภาพ ขนาดไม่เกิน 1MB และหลักฐาน
ด้านการศึกษา และหลักฐานทางทหาร เป็นไฟล์ PDF เพื่อใช้ประกอบหลักฐานในการสมัคร ทาง Website http//www.atcrta.com
(กรมยุทธศึกษาทหารบก) หรือ http//www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
 7.2.3 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้อง จากนั้นยืนยันการส่งใบสมัคร (เมื่อผู้สมัคร
ยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้ หากต้องการแก้ไขให้ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ระบบกรมยุทธศึกษา
ทหารบก เพื่อทําการแก้ไขเท่านั้น ธนาคารกรุงไทย ติดต่อที่call-center โทรศัพท์ 0-2241-4068, 0-2241-4036 ต่อ1234
ธนาคารทหารไทย ได้ที่ โทรศัพท์ 0-2241-4037
 7.2.4 ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้น ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ แต่ไม่มีเลขประจําตัวสอบ และเมื่อ
เจ้าหน้าที่ระบบตรวจสอบเอกสาร และอนุญาตแล้ว ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบชําระเงิน เพื่อนําไปชําระเงินตรงตามไบชําระเงิน
ธนาคาร ตามข้อ 7.1
 7.2.4.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสําหรับบุคคลพลเรือน ทหารกองประจําการสังกัดกองทัพเรือ
กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และทหารกองหนุน เป็นจํานวนเงิน 300 บาท
ค่าบริการของธนาคาร จํานวน 30 บาท
 7.2.4.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครสําหรับทหารกองประจําการและทหารกองประจําการแต่งกาย
กองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยและสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, พลอาสาสมัคร และอาสาสมัครทหารพราน
สังกัด เป็นจํานวนเงิน 200 บาท ค่าบริการของธนาคาร จํานวน 30 บาท
 7.2.5 ภายหลังจากนําใบชําระเงิน ไปชําระเงินที่ธนาคาร ธนาคารจะคืนใบชําระเงินในส่วนที่ 1 ให้กับผู้สมัคร
เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันชําระเงิน ประกอบบัตรประจําตัวสอบเพื่อใช้แสดงในวันสอบภาควิชาการ

7.2.6 ผู้สมัครที่มีการชําระเงินแล้ว ภายหลังจากการรับสมัครเสร็จสิ้น ระบบจะทําการประมวลผล เพื่อจัดลําดับ
เลขประจําตัวสอบให้ ท่านสามารถพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ซึ่งมีการระบุ หมายเลขประจําตัวสอบ สถานที่สอบ ทั้งนี้ควรไปถึง
สถานที่สอบไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง (จะทําการเรียกขึ้นห้องสอบ)
ข้อ 8. หลักฐานการสมัครสอบ
 ผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐานการสมัคร เพื่อเป็นข้อมูลเพื่อใช้กรอกข้อมูลการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ดังนี้
 8.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 8.2 สําเนาทะเบียนบ้านตัว, บิดา, มารดา สัญชาติเป็นไทยโดยการเกิด
 8.3 ข้อมูลทะเบียนราษฎร ของ ปู่, ย่า, ตา, ยาย
 8.4 สําเนาประกาศนียบัตร หรือ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) หรือ หนังสือรับรองของสถานศึกษา
แสดงว่า กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า พร้อมสําเนา
 8.5 หลักฐานทางทหาร (แล้วแต่คุณสมบัติการสอบแต่ละประเภท)
 8.5.1 ใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) พร้อมสําเนา สําหรับทหารกองเกินอายุ 18 - 22 ปีบริบูรณ์
 8.5.2 หนังสือสําคัญฯ (แบบ สด.8) พร้อมสําเนา สําหรับทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (นศท.) สมัครได้
หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก, ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (พลอาสาสมัคร, อาสาสมัครทหารพราน) สมัครหลักสูตร
นักเรียนนายสิบทหารบก หรือ หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และทหารกองหนุน
ประเภทที่ 1 (ทหารกองหนุน) สมัครหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ได้หลักสูตรเดียวเว้นผู้อายุไม่เกิน 22 ปี
บริบูรณ์ ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2537 สามารถสอบแข่งขันหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ได้อีกหลักสูตรหนึ่ง
 8.5.3 กรณีทหารกองหนุนไม่มีหนังสือสําคัญฯ (แบบ สด.8) พร้อมสําเนา หากมีสําเนาทะเบียนกอง
ประจําการ (แบบ สด.3) พร้อมสําเนา หากนําเอกสารมาแสดงต้องมีการบันทึกปลดด้านหลังให้เรียบร้อย
 8.5.4 ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจําการ (แบบ สด.43) พร้อมสําเนา
- สําหรับทหารกองเกินอายุ 22 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ผลการตรวจเลือกฯ ต้องไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร
- สําหรับทหารกองประจําการ ช่องผลการจับสลาก มีการบันทึก หน่วย/ผลัด เข้ารับราชการทหารกอง
ประจําการ และเวลารับราชการ
ข้อ 9. กําหนดการและข้อปฏิบัติการสอบภาควิชาการ
 9.1 บุคคลพลเรือน, ทหารกองประจําการสังกัดกองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 1300 ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหงหัวหมาก และ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา
 9.2 ทหารกองประจําการ, พล อส.(ประจําการ), อส.ทพ. และทหารกองหนุน วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์
2560 เวลา 1300 ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหงหัวหมาก
วิชาทําการสอบภาควิชาการ (จํานวน 120 ข้อ) เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์,
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย (วิชาละ ๓๐ ข้อ)


 งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่           ปฏิทินการรับสมัครคลิกที่นี่         สมัครออนไลน์คลิกที่นี่

 *******************************************************
ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จำนวน 49 ตำแหน่ง 52 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 จำนวน 166 อัตรา และลูกจ้างฯ จำนวน 5 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 100 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 68 อัตรา
กรมที่ดิน สำนักงาน กศน. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 198 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนรวม 52 อัตรา
กรมสรรพากร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 53 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 80 อัตรา
ธนาคารออมสิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24
กรมป่าไม้ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง ตำแหน่ง ต่างๆ จำนวน 40 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526