เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
New Document  
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
หัวข้อข่าวสาร :

 มณฑลทหารบกที่ 22 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560


ประกาศวันที่ : 20 ก.พ. 2560    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 3603 คน
ที่มา : 

มณฑลทหารบกที่ 22

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

มณฑลทหารบกที่ 22 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560

  เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม มณฑลทหารบกที่ 22

ด้วย  มณฑลทหารบกที่ ๒๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ จำนวน ๕ อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้                
                   ๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  
                       ๑.๑ ตำแหน่ง พลสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ ๒๒             (อัตรา สิบเอก)  เหล่า ทหารสารวัตร  จำนวน  ๑  อัตรา  (รับเฉพาะเพศชาย)
                       ๑.๒ ตำแหน่ง พลขับ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ ๒๒ (อัตรา สิบเอก)          เหล่า ทหารขนส่ง  จำนวน  ๑  อัตรา (รับเฉพาะเพศชาย)
                       ๑.๓ ตำแหน่ง เสมียนการข่าว กองข่าวมณฑลทหารบกที่ ๒๒ (อัตรา สิบเอก)          เหล่า ทหารการข่าว  จำนวน  ๑  อัตรา (รับเฉพาะเพศชาย)
                       ๑.๔ ตำแหน่ง พลขับ แผนกพลาธิการ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ (อัตรา สิบเอก)          เหล่า ทหารพลาธิการ  จำนวน  ๑  อัตรา (รับเฉพาะเพศชาย)
                       ๑.๕ ตำแหน่ง ช่างไม้ แผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ ๒๒ (อัตรา สิบเอก)         เหล่า ทหารช่าง จำนวน  ๑  อัตรา (รับเฉพาะเพศชาย)
                   ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
                       2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
                             ๒.๑.1 เพศชาย อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๓๐ ปีบริบูรณ์    นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๗๗
                             ๒.๑.๒ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
                             ๒.1.๓ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   สมบูรณ์  และไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ. ๒๔๙๗
                             ๒.1.๔ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการเข้ารับราชการ   
                             ๒.1.๕ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เว้นบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดามิได้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 
/ ๒.1.๖ เป็นผู้เลื่อมใส...
- ๒ -
                             ๒.1.๖ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
                             ๒.1.๗ ไม่เป็นผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้ที่มีประวัติกระทำความผิดอาญา  และไม่แจ้งต่อกรรมการรับสมัครตามความเป็นจริง  เมื่อตรวจพบภายหลังจะระงับการบรรจุเข้ารับราชการ
                              ๒.๑.๘ ผู้สมัครจะต้องผ่านการรับรองผลจากแพทย์ทหารประจำการว่าไม่มี   เชื้อเอดส์ และยาเสพติดให้โทษ
                             ๒.๑.๙ สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา  และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ  และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับการบรรจุตามความเป็นจริง  เมื่อตรวจสอบพบภายหลังกองทัพบกจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกได้ภายหลัง ดังนั้น มณฑลทหารบกที่ ๒๒ จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิก เพิกถอน หรือระงับการบรรจุ
                        2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                             2.2.1 ตำแหน่ง พลสารวัตร รวม ๑ ตำแหน่ง
                                      ๒.๒.๑.๑ รับเฉพาะเพศชาย
                                      2.2.1.๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือสำเร็จการศึกษา     วิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ และ ๕ โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้วหรือ เคยรับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว (ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการบรรจุพลอาสาสมัคร เหล่าทหารสารวัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖)
                                      ๒.๒.๑.๓ มีความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๘ เซนติเมตร ตามหลักฐาน ใน สด.๔๓ที่คณะกรรมการตรวจเลือกวัดขนาดไว้
                                      ๒.๒.๑.๔ กรณีเป็นพลอาสาสมัคร ต้องอายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์
                                      ๒.๒.๑.๕ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๖ )
                             2.2.๒ ตำแหน่ง พลขับ รวม ๒ ตำแหน่ง
                                      ๒.๒.๒.๑ รับเฉพาะเพศชาย
                                      ๒.๒.๒.๒ เป็นทหารกองหนุนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๒๒ ปีบริบูรณ์ หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ และ ๕ โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้วหรือ เคยรับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
                                        ๒.๒.๒.๓ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๖ )  หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย
                                       ๒.๒.๒.๔ เมื่อผ่านการสอบบรรจุแล้ว ต้องไปสอบใบขับขี่ที่ กรมการขนส่งทางบก เพื่อให้มีใบขับขี่
                                                        ๒.๒.๒.๕ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้น   เรียกร้องสิทธิบรรจุตามที่ตนมีอยู่ไม่ได้
 
 
 
/ 2.2.๓ ตำแหน่ง...
- ๓ -
                             2.2.๓ ตำแหน่ง เสมียนการข่าว รวม ๑ ตำแหน่ง
                                      ๒.๒.๓.๑ รับเฉพาะเพศชาย
                                      ๒.๒.๓.๒ เป็นทหารกองหนุน มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๗๗  มีความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
                                       ๒.2.๓.๓ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในด้านพิมพ์ดี และคอมพิวเตอร์ พอสมควร
                             2.2.๔ ตำแหน่ง ช่างไม้ รวม ๑ ตำแหน่ง
                                      ๒.๒.๓.๑ รับเฉพาะเพศชาย
                                      ๒.๒.๓.๒ เป็นทหารกองหนุน มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๗๗  
                                                ๒.๒.๓.๓ คุณวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน และต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในทักษะงานช่างไม้ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
                   ๓. หลักฐานในการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร  โดยนำฉบับตัวจริงมาแสดง  และถ่ายสำเนาเอกสาร  จำนวนอย่างละ  ๑  ชุด  ดังนี้.-
                       3.๑ สำเนาใบประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
                       3.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  บิดา  และมารดา
                       3.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
                       3.4 ใบสำคัญทางทหาร สด.8, สด.๔๓, และ สด.3
                       3.5 หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยาฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือ ชั้นปีที่ 5
                       3.6 รูปถ่ายขนาด  ๑ นิ้ว ถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ  ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน ๒ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน )
                       3.7 ใบสำคัญความเห็นแพทย์  (แบบ ทบ.๔๖๖-๖๒๐) ของแพทย์ทหาร จากโรงพยาบาลทหาร พร้อมผลการตรวจเลือดหาเชื้อโรคเอดส์ และยาเสพติดให้โทษ จะใช้เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว หากแพทย์ทหารลงความเห็นว่าไม่มีโรคขัดต่อการรับราชการทหาร จึงจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
  
/ ๔. เอกสาร...
- ๔ -
 
                   ๔. เอกสารทางทหาร
                       ๔.๑ ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการทหารกองประจำการ ใช้ประวัติทหารบก    (ทบ.๑๐๐-๐๗๕) หรือจากเหล่าทัพอื่น,หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด, สด.๓, สด.๘  ซึ่งได้รับรองจากสัสดีจังหวัดตามภูมิลำเนาทหาร
                        4.๒ ทหารกองหนุนซึ่งสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๕ ใช้ สด.๓,สด.๘  ซึ่งได้รับการรับรองจากสัสดีจังหวัดตามภูมิลำเนาทหาร,หนังสือรับรองความประพฤติ จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หรือหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ว่า สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓  หรือชั้นปีที่ ๕ และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารจาก กรมการรักษาดินแดน หรือหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง 
                        4.๓ สำหรับบุคคลพลเรือน  จะต้องมีหนังสือสำคัญ สด.๙  และ สด.๔๓  มาแสดง
                    5. กำหนด  วัน  เวลา   และสถานที่รับสมัคร
                       ๕.๑ สมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๒๒  ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 25๖๐ จนถึง              วันที่ ๒ มีนาคม 25๖๐ ในวันและเวลาราชการ  (08.30 - 1600 นาฬิกา) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-4532-2009-11 ต่อ 26010, 26012
                        5.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ  ในวันที่  ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ
บอร์ดประชาสัมพันธ์  หน้าห้องกองกำลังพล  มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  อำเภอ  วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และในเว็บไซต์ของ   มณฑลทหารบกที่  ๒๒  (www.22circle.com)
                   ๖. กำหนด วัน  เวลา  การสอบคัดเลือก 
                      ๖.๑ สอบคัดเลือก ฯ  ในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๒
ค่ายสรรรพสิทธิประสงค์  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้.-
                             - เวลา  ๐๖๓๐ - ๐๗๐๐  รายงานตัว  ณ  สนามทดสอบร่างกาย  หน้ากองร้อย   มณฑลทหารบกที่  ๒๒
                             - เวลา  ๐๗๐๐ - ๐๘๓๐ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ( ดันพื้น, ลุกนั่ง และ   วิ่งระยะทาง  ๒ กม. ) ตามหลักเกณฑ์ของกองทัพบก  (ตามเกณฑ์อายุ)  ณ สนามทดสอบร่างกาย       หน้ากองร้อย มณฑลทหารบกที่ ๒๒ 
                             - เวลา  ๐๙๐๐-๑๒๐๐  สอบภาควิชาการ  ณ  สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์
                             - เวลา ๑๔๐๐ เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒
 
  
/ ๗. เกณฑ์การ...
- ๕ -
 
                 ๗. เกณฑ์การสอบ และการคิดคะแนน
                      ๗.๑ ผู้สมัครสอบตำแหน่ง  พลสารวัตร ( ๑๐๐  คะแนน )
                             - วิชา ความรู้ทั่วไป  (ข่าว การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การทหาร,
วิทยาศาสตร์  และ เทคโนโลยี )                                                             ๑๐ คะแนน
                             - วิชา ภาษาไทย  (ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย)                     ๑๐ คะแนน
                             - วิชา แบบธรรมเนียมทหาร                                    ๒๐ คะแนน
                             - วิชา ความรู้เฉพาะวิชาทหารสารวัตร                         ๓๐ คะแนน
                             - ทดสอบร่างกาย                                                 ๑๐ คะแนน
                             - สอบสัมภาษณ์                                                            ๒๐ คะแนน
                      ๗.๒ ผู้สมัครสอบตำแหน่ง พลขับรถ ทั้ง  ๒  อัตรา    ( ๑๐๐  คะแนน )
                            - วิชา ความรู้ทั่วไป  (ข่าว การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การทหาร,
วิทยาศาสตร์  และ เทคโนโลยี )                                                            ๑๐ คะแนน
                            - วิชา ภาษาไทย  (ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย)            ๑๐ คะแนน
                            - วิชา แบบธรรมเนียมทหาร                                    ๒๐ คะแนน
                             - กฎจราจร และความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์                    ๓๐ คะแนน
                            - ทดสอบร่างกาย                                                 ๑๐ คะแนน
                             - สอบสัมภาษณ์                                                            ๒๐ คะแนน
                        ๗.๓ ผู้สมัครสอบตำแหน่ง  เสมียนการข่าว
                             - วิชา ความรู้ทั่วไป  (ข่าว การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การทหาร,
วิทยาศาสตร์  และ เทคโนโลยี )                                                             ๑๐ คะแนน
                             - วิชา ภาษาไทย  (ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย)                     ๑๐ คะแนน
                             - วิชา แบบธรรมเนียมทหาร                                    ๒๐ คะแนน
                              - ระเบียบงานสารบรรณ และความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ๓๐ คะแนน
                            - ทดสอบร่างกาย                                                 ๑๐ คะแนน
                             - สอบสัมภาษณ์                                                            ๒๐ คะแนน
                        ๗.๔ ผู้สมัครสอบตำแหน่ง  ช่างไม้ (๑๐๐ คะแนน)
                             - วิชา ความรู้ทั่วไป  (ข่าว การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การทหาร,
วิทยาศาสตร์  และ เทคโนโลยี )                                                             ๑๐ คะแนน
                             - วิชา ภาษาไทย  (ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย)                     ๑๐ คะแนน
                             - วิชา แบบธรรมเนียมทหาร                                    ๒๐ คะแนน
                              - ความรู้ช่างก่อสร้าง                                            ๓๐ คะแนน
                             - ทดสอบร่างกาย                                                 ๑๐ คะแนน
                             - สอบสัมภาษณ์                                                            ๒๐ คะแนน
                        ๗.๕ การลงสมัครเลือกตำแหน่งในการสอบบรรจุ ผู้เข้าสอบบรรจุจะต้องระบุตำแหน่งที่ต้องการจะสอบบรรจุให้ชัดเจน ในวันที่ลงสมัครสอบ โดยให้เลือกตำแหน่งบรรจุได้เพียง       ๑ ตำแหน่ง
/  ๘. การแต่งกาย...
- ๖ -
 
                    ๘. การแต่งกาย
                       ๘.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย : แต่งกายชุดกีฬา
                       ๘.๒ ทดสอบภาควิชาการ : ชุดสุภาพ
                    ๙ ระเบียบการสอบ 
                         ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวสอบมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบและให้มารายงานตัวเพื่อทดสอบร่างกาย เวลา ๐๗๐๐ หากผู้สมัครเข้าสอบช้ากว่า  ๑๕  นาที  จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
                   ๑๐. ประกาศผลการสอบคัดเลือก  จะปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  เมื่อผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๒  ได้อนุมัติตัวบุคคลแล้ว  ณ  หน้าห้องกองกำลังพล  มณฑลทหารบกที่ ๒๒
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์   อำเภอวารินชำราบ   จังหวัดอุบลราชธานี 
                                      ประกาศ   ณ  วันที่           กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐
                                                   
                                                พลตรี
                                                         ( อชิร์ฉัตร     โรจนะภิรมย์ )
                                                       ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒

 

***********************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จำนวน 49 ตำแหน่ง 52 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 จำนวน 166 อัตรา และลูกจ้างฯ จำนวน 5 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 100 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 68 อัตรา
กรมที่ดิน สำนักงาน กศน. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 198 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนรวม 52 อัตรา
กรมสรรพากร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 53 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 80 อัตรา
ธนาคารออมสิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24
กรมป่าไม้ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง ตำแหน่ง ต่างๆ จำนวน 40 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526