เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
หัวข้อข่าวสาร :

 มณฑลทหารบกที่ 22 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560


ประกาศวันที่ : 20 ก.พ. 2560    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 2912 คน
ที่มา : 

มณฑลทหารบกที่ 22

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร

มณฑลทหารบกที่ 22 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560

  เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม มณฑลทหารบกที่ 22

ด้วย  มณฑลทหารบกที่ ๒๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ จำนวน ๕ อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้                
                   ๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  
                       ๑.๑ ตำแหน่ง พลสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ ๒๒             (อัตรา สิบเอก)  เหล่า ทหารสารวัตร  จำนวน  ๑  อัตรา  (รับเฉพาะเพศชาย)
                       ๑.๒ ตำแหน่ง พลขับ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ ๒๒ (อัตรา สิบเอก)          เหล่า ทหารขนส่ง  จำนวน  ๑  อัตรา (รับเฉพาะเพศชาย)
                       ๑.๓ ตำแหน่ง เสมียนการข่าว กองข่าวมณฑลทหารบกที่ ๒๒ (อัตรา สิบเอก)          เหล่า ทหารการข่าว  จำนวน  ๑  อัตรา (รับเฉพาะเพศชาย)
                       ๑.๔ ตำแหน่ง พลขับ แผนกพลาธิการ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ (อัตรา สิบเอก)          เหล่า ทหารพลาธิการ  จำนวน  ๑  อัตรา (รับเฉพาะเพศชาย)
                       ๑.๕ ตำแหน่ง ช่างไม้ แผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ ๒๒ (อัตรา สิบเอก)         เหล่า ทหารช่าง จำนวน  ๑  อัตรา (รับเฉพาะเพศชาย)
                   ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
                       2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
                             ๒.๑.1 เพศชาย อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๓๐ ปีบริบูรณ์    นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๗๗
                             ๒.๑.๒ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
                             ๒.1.๓ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   สมบูรณ์  และไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ. ๒๔๙๗
                             ๒.1.๔ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการเข้ารับราชการ   
                             ๒.1.๕ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เว้นบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดามิได้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 
/ ๒.1.๖ เป็นผู้เลื่อมใส...
- ๒ -
                             ๒.1.๖ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
                             ๒.1.๗ ไม่เป็นผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้ที่มีประวัติกระทำความผิดอาญา  และไม่แจ้งต่อกรรมการรับสมัครตามความเป็นจริง  เมื่อตรวจพบภายหลังจะระงับการบรรจุเข้ารับราชการ
                              ๒.๑.๘ ผู้สมัครจะต้องผ่านการรับรองผลจากแพทย์ทหารประจำการว่าไม่มี   เชื้อเอดส์ และยาเสพติดให้โทษ
                             ๒.๑.๙ สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา  และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ  และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับการบรรจุตามความเป็นจริง  เมื่อตรวจสอบพบภายหลังกองทัพบกจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกได้ภายหลัง ดังนั้น มณฑลทหารบกที่ ๒๒ จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิก เพิกถอน หรือระงับการบรรจุ
                        2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                             2.2.1 ตำแหน่ง พลสารวัตร รวม ๑ ตำแหน่ง
                                      ๒.๒.๑.๑ รับเฉพาะเพศชาย
                                      2.2.1.๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือสำเร็จการศึกษา     วิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ และ ๕ โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้วหรือ เคยรับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว (ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการบรรจุพลอาสาสมัคร เหล่าทหารสารวัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖)
                                      ๒.๒.๑.๓ มีความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๘ เซนติเมตร ตามหลักฐาน ใน สด.๔๓ที่คณะกรรมการตรวจเลือกวัดขนาดไว้
                                      ๒.๒.๑.๔ กรณีเป็นพลอาสาสมัคร ต้องอายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์
                                      ๒.๒.๑.๕ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๖ )
                             2.2.๒ ตำแหน่ง พลขับ รวม ๒ ตำแหน่ง
                                      ๒.๒.๒.๑ รับเฉพาะเพศชาย
                                      ๒.๒.๒.๒ เป็นทหารกองหนุนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๒๒ ปีบริบูรณ์ หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ และ ๕ โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้วหรือ เคยรับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
                                        ๒.๒.๒.๓ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๖ )  หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย
                                       ๒.๒.๒.๔ เมื่อผ่านการสอบบรรจุแล้ว ต้องไปสอบใบขับขี่ที่ กรมการขนส่งทางบก เพื่อให้มีใบขับขี่
                                                        ๒.๒.๒.๕ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้น   เรียกร้องสิทธิบรรจุตามที่ตนมีอยู่ไม่ได้
 
 
 
/ 2.2.๓ ตำแหน่ง...
- ๓ -
                             2.2.๓ ตำแหน่ง เสมียนการข่าว รวม ๑ ตำแหน่ง
                                      ๒.๒.๓.๑ รับเฉพาะเพศชาย
                                      ๒.๒.๓.๒ เป็นทหารกองหนุน มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๗๗  มีความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
                                       ๒.2.๓.๓ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในด้านพิมพ์ดี และคอมพิวเตอร์ พอสมควร
                             2.2.๔ ตำแหน่ง ช่างไม้ รวม ๑ ตำแหน่ง
                                      ๒.๒.๓.๑ รับเฉพาะเพศชาย
                                      ๒.๒.๓.๒ เป็นทหารกองหนุน มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๗๗  
                                                ๒.๒.๓.๓ คุณวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน และต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในทักษะงานช่างไม้ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
                   ๓. หลักฐานในการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร  โดยนำฉบับตัวจริงมาแสดง  และถ่ายสำเนาเอกสาร  จำนวนอย่างละ  ๑  ชุด  ดังนี้.-
                       3.๑ สำเนาใบประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
                       3.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  บิดา  และมารดา
                       3.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
                       3.4 ใบสำคัญทางทหาร สด.8, สด.๔๓, และ สด.3
                       3.5 หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยาฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือ ชั้นปีที่ 5
                       3.6 รูปถ่ายขนาด  ๑ นิ้ว ถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ  ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน ๒ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน )
                       3.7 ใบสำคัญความเห็นแพทย์  (แบบ ทบ.๔๖๖-๖๒๐) ของแพทย์ทหาร จากโรงพยาบาลทหาร พร้อมผลการตรวจเลือดหาเชื้อโรคเอดส์ และยาเสพติดให้โทษ จะใช้เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว หากแพทย์ทหารลงความเห็นว่าไม่มีโรคขัดต่อการรับราชการทหาร จึงจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
  
/ ๔. เอกสาร...
- ๔ -
 
                   ๔. เอกสารทางทหาร
                       ๔.๑ ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการทหารกองประจำการ ใช้ประวัติทหารบก    (ทบ.๑๐๐-๐๗๕) หรือจากเหล่าทัพอื่น,หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด, สด.๓, สด.๘  ซึ่งได้รับรองจากสัสดีจังหวัดตามภูมิลำเนาทหาร
                        4.๒ ทหารกองหนุนซึ่งสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๕ ใช้ สด.๓,สด.๘  ซึ่งได้รับการรับรองจากสัสดีจังหวัดตามภูมิลำเนาทหาร,หนังสือรับรองความประพฤติ จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หรือหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ว่า สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓  หรือชั้นปีที่ ๕ และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารจาก กรมการรักษาดินแดน หรือหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง 
                        4.๓ สำหรับบุคคลพลเรือน  จะต้องมีหนังสือสำคัญ สด.๙  และ สด.๔๓  มาแสดง
                    5. กำหนด  วัน  เวลา   และสถานที่รับสมัคร
                       ๕.๑ สมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๒๒  ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 25๖๐ จนถึง              วันที่ ๒ มีนาคม 25๖๐ ในวันและเวลาราชการ  (08.30 - 1600 นาฬิกา) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-4532-2009-11 ต่อ 26010, 26012
                        5.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ  ในวันที่  ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ
บอร์ดประชาสัมพันธ์  หน้าห้องกองกำลังพล  มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  อำเภอ  วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และในเว็บไซต์ของ   มณฑลทหารบกที่  ๒๒  (www.22circle.com)
                   ๖. กำหนด วัน  เวลา  การสอบคัดเลือก 
                      ๖.๑ สอบคัดเลือก ฯ  ในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๒
ค่ายสรรรพสิทธิประสงค์  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้.-
                             - เวลา  ๐๖๓๐ - ๐๗๐๐  รายงานตัว  ณ  สนามทดสอบร่างกาย  หน้ากองร้อย   มณฑลทหารบกที่  ๒๒
                             - เวลา  ๐๗๐๐ - ๐๘๓๐ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ( ดันพื้น, ลุกนั่ง และ   วิ่งระยะทาง  ๒ กม. ) ตามหลักเกณฑ์ของกองทัพบก  (ตามเกณฑ์อายุ)  ณ สนามทดสอบร่างกาย       หน้ากองร้อย มณฑลทหารบกที่ ๒๒ 
                             - เวลา  ๐๙๐๐-๑๒๐๐  สอบภาควิชาการ  ณ  สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์
                             - เวลา ๑๔๐๐ เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒
 
  
/ ๗. เกณฑ์การ...
- ๕ -
 
                 ๗. เกณฑ์การสอบ และการคิดคะแนน
                      ๗.๑ ผู้สมัครสอบตำแหน่ง  พลสารวัตร ( ๑๐๐  คะแนน )
                             - วิชา ความรู้ทั่วไป  (ข่าว การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การทหาร,
วิทยาศาสตร์  และ เทคโนโลยี )                                                             ๑๐ คะแนน
                             - วิชา ภาษาไทย  (ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย)                     ๑๐ คะแนน
                             - วิชา แบบธรรมเนียมทหาร                                    ๒๐ คะแนน
                             - วิชา ความรู้เฉพาะวิชาทหารสารวัตร                         ๓๐ คะแนน
                             - ทดสอบร่างกาย                                                 ๑๐ คะแนน
                             - สอบสัมภาษณ์                                                            ๒๐ คะแนน
                      ๗.๒ ผู้สมัครสอบตำแหน่ง พลขับรถ ทั้ง  ๒  อัตรา    ( ๑๐๐  คะแนน )
                            - วิชา ความรู้ทั่วไป  (ข่าว การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การทหาร,
วิทยาศาสตร์  และ เทคโนโลยี )                                                            ๑๐ คะแนน
                            - วิชา ภาษาไทย  (ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย)            ๑๐ คะแนน
                            - วิชา แบบธรรมเนียมทหาร                                    ๒๐ คะแนน
                             - กฎจราจร และความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์                    ๓๐ คะแนน
                            - ทดสอบร่างกาย                                                 ๑๐ คะแนน
                             - สอบสัมภาษณ์                                                            ๒๐ คะแนน
                        ๗.๓ ผู้สมัครสอบตำแหน่ง  เสมียนการข่าว
                             - วิชา ความรู้ทั่วไป  (ข่าว การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การทหาร,
วิทยาศาสตร์  และ เทคโนโลยี )                                                             ๑๐ คะแนน
                             - วิชา ภาษาไทย  (ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย)                     ๑๐ คะแนน
                             - วิชา แบบธรรมเนียมทหาร                                    ๒๐ คะแนน
                              - ระเบียบงานสารบรรณ และความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ๓๐ คะแนน
                            - ทดสอบร่างกาย                                                 ๑๐ คะแนน
                             - สอบสัมภาษณ์                                                            ๒๐ คะแนน
                        ๗.๔ ผู้สมัครสอบตำแหน่ง  ช่างไม้ (๑๐๐ คะแนน)
                             - วิชา ความรู้ทั่วไป  (ข่าว การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การทหาร,
วิทยาศาสตร์  และ เทคโนโลยี )                                                             ๑๐ คะแนน
                             - วิชา ภาษาไทย  (ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย)                     ๑๐ คะแนน
                             - วิชา แบบธรรมเนียมทหาร                                    ๒๐ คะแนน
                              - ความรู้ช่างก่อสร้าง                                            ๓๐ คะแนน
                             - ทดสอบร่างกาย                                                 ๑๐ คะแนน
                             - สอบสัมภาษณ์                                                            ๒๐ คะแนน
                        ๗.๕ การลงสมัครเลือกตำแหน่งในการสอบบรรจุ ผู้เข้าสอบบรรจุจะต้องระบุตำแหน่งที่ต้องการจะสอบบรรจุให้ชัดเจน ในวันที่ลงสมัครสอบ โดยให้เลือกตำแหน่งบรรจุได้เพียง       ๑ ตำแหน่ง
/  ๘. การแต่งกาย...
- ๖ -
 
                    ๘. การแต่งกาย
                       ๘.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย : แต่งกายชุดกีฬา
                       ๘.๒ ทดสอบภาควิชาการ : ชุดสุภาพ
                    ๙ ระเบียบการสอบ 
                         ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวสอบมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบและให้มารายงานตัวเพื่อทดสอบร่างกาย เวลา ๐๗๐๐ หากผู้สมัครเข้าสอบช้ากว่า  ๑๕  นาที  จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
                   ๑๐. ประกาศผลการสอบคัดเลือก  จะปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  เมื่อผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๒  ได้อนุมัติตัวบุคคลแล้ว  ณ  หน้าห้องกองกำลังพล  มณฑลทหารบกที่ ๒๒
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์   อำเภอวารินชำราบ   จังหวัดอุบลราชธานี 
                                      ประกาศ   ณ  วันที่           กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐
                                                   
                                                พลตรี
                                                         ( อชิร์ฉัตร     โรจนะภิรมย์ )
                                                       ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒

 

***********************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ข่าวยอดฮิต
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จ่อเปิดรับสมัครสอบบรรจุขรก.ท้องถิ่น ปลายเดือน มิถุนายนนี้กว่า 2.1 หมื่นอัตรา
กรมศุลกากร กรมควบคุมโรค
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 43 อัตรา
สำนักงาน ป.ป.ท. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย ธนาคารออมสิน
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ หลายอัตรา
กรมการแพทย์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 14 อัตรา
กรมการขนส่งทหารบก กรมสรรพากร
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 587 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ กรมบัญชีกลาง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ กรมชลประทาน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 54 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
กองพันทหารราบที่ ๔ ตำรวจท่องเที่ยว
เตรียมเปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ชาย,หญิง จำนวน 300 อัตรา
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526