เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
หัวข้อข่าวสาร :

 โรงพยาบาลตรัง รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 ตำแหน่ง 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560


ประกาศวันที่ : 14 พ.ค. 2560    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1303 คน
ที่มา : 

โรงพยาบาลตรัง

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์,เจ้าพนักงานเวชสถิติ และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 ตำแหน่ง 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560

 เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม โรงพยาบาลตรัง

 

ประกาศโรงพยาบาลตรัง
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป


  
       ด้วยโรงพยาบาลตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ลักษณะงานที่จะปฏิบัติตาม
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
 ๑.1 ชื่อตำแหน่ง   นักเทคนิคการแพทย์      กลุ่มตามลักษณะงาน  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ก)      .
     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
   - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์และ
             ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
  อัตราว่าง       4      อัตรา      .
  ค่าจ้าง     15,960    บาท        
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ดังสิ่งที่แนบมาด้วย 1)

 1.2 ชื่อตำแหน่ง   เจ้าพนักงานเวชสถิติ      กลุ่มตามลักษณะงาน  กลุ่มเทคนิค      .
     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1) ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษา
             ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ
  2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน
  อัตราว่าง       1      อัตรา      .
  ค่าจ้าง     12,240    บาท        
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ดังสิ่งที่แนบมาด้วย 2)

 1.3 ชื่อตำแหน่ง   ผู้ช่วยพยาบาล     กลุ่มตามลักษณะงาน  กลุ่มบริการ    ....
     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  - ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากประโยคมัธยม
            ศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
  อัตราว่าง         44       อัตรา      .
  ค่าจ้าง          8,300      บาท        
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ดังสิ่งที่แนบมาด้วย 3)

2. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์
    ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556 (ดังสิ่งที่แนบมาด้วย 4)
 
3. ระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2560

5. การรับสมัคร
    5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
         ผู้ประสงค์จะสมัครดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์  www.tranghos.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลตรัง โทร. ๐-๗๕๒0-1500 ต่อ ๑๒๑๔ , 3813 ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 พฤษภาคม ๒๕60 ในวันและเวลาราชการ

 5.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
          1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน ๓  รูป
   2) สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่าง เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน หรือ สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร  จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  3) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ (กรณีสมัครในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์)  
  4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวนอย่างละ  1  ฉบับ
5) สำเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ  1 ฉบับ
6) ใบรับรองแพทย์ จำแนกการตรวจร่างกายตามลักษณะงานโดยตรวจและออกใบรับรองแพทย์จากแพทย์โรงพยาบาลตรังเท่านั้น (ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครก่อนขอใบรับรองแพทย์)
7) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ (กรณีเป็นผู้ชาย) 
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 5.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ต้องเสียค่าสมัครสอบ จำนวน 100 บาท /
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติและตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลเสียค่าสมัครสอบ จำนวน 50 บาท
  เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

*******************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ข่าวยอดฮิต
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รับสมัครสอบเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น จำนวน 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา
กรมป่าไม้ กรมป่าไม้
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 32 อัตรา
สำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ
กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ 790 อัตรา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 55 อัตรา
กองพันจู่โจม กองพันจู่โจม
รับสมัครชายไทย เพื่อคัดเลือกเป็น ทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) รุ่นที่ 28 จำนวน 166 นาย
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 27 อัตรา
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา
องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 33 อัตรา
สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ขยายการรับสมัครงานต่าแหน่งต่างๆ คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 13 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526