เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
หัวข้อข่าวสาร :

 กศน.จังหวัดตราด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2560


ประกาศวันที่ : 31 ส.ค. 2560    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 439 คน
ที่มา : 

กศน.จังหวัดตราด

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร

 กศน.จังหวัดตราด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2560

 เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ  กศน.จังหวัดตราด

ประกาศ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด  

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป

......................................................................

ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป จำนวน  1  อัตรา  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  พ.ศ. 2554  ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 531/2551  ลงวันที่  29  เมษายน พ.ศ. 2551 (ข้อ 4) เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราดปฏิบัติราชการแทน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง 

1.1 ชื่อตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จำนวน 1  อัตรา

1.2  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ                                                                         

      ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. อัตราค่าตอบแทน

      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ ๑8,00๐  บาท   

๓. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  และประกาศ          

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังต่อไปนี้

๓.๑  สิทธิเกี่ยวกับการลา

      ๓.๒  สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา

      ๓.๓  สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้

  ๑) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  ๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  ๓) ค่าเบี้ยประชุม

  ๔) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

    ๓.๔  สิทธิอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการประกาศกำหนด

๔. ระยะเวลาการจ้าง

ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จะทำสัญญาจ้างระยะเวลา  1  ปี (นับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ๒๕60 – 30 กันยายน  2561 )

 ๖. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

    ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ   (เอกสารหมายเลข ๑)


๗. การรับสมัคร

๗.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง จำนวน ๑ ชุด  ณ  สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด  ตั้งแต่วันที่ 11 – 15  กันยายน  ๒๕60 ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา 

๑๓.0๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ เว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์  (แต่งกายชุดสุภาพ  ในวันมาสมัคร)


**********************************************************
ข่าวยอดฮิต
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รับสมัครสอบเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น จำนวน 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา
กรมป่าไม้ กรมป่าไม้
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 32 อัตรา
สำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ
กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ 790 อัตรา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 55 อัตรา
กองพันจู่โจม กองพันจู่โจม
รับสมัครชายไทย เพื่อคัดเลือกเป็น ทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) รุ่นที่ 28 จำนวน 166 นาย
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 27 อัตรา
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา
องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 33 อัตรา
สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ขยายการรับสมัครงานต่าแหน่งต่างๆ คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 13 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526