เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน


ประกาศวันที่ : 05 เม.ย. 2559
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 2045 คน
ที่มา : 

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

รายละเอียดของข่าวสาร
ด้วยโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

- สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

- สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา

๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

-2-

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - ๒8 เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๔.๗ ใบรับรองแพทย์

๕. การยื่นใบสมัคร

๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน

๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน

๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

7. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โดยการประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่กำหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โดยได้กำหนดการคัดเลือก ดังนี้

-3-

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

เวลา ๐๙.๐๐ -12.00 น.

- สัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจ

100

8. การจัดลำดับผลการสอบคัดเลือก

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ๖0โดยโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จะนำผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลำดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า

9. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

10. ประกาศผลการสอบคัดเลือก /เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้คะแนนสูงสุด ตามลำดับ

11. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง

๑1.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

- รายงานตัวทำสัญญาจ้าง 6 พฤษภาคม ๒๕๕๙

- เริ่มปฏิบัติงาน 9 พฤษภาคม ๒๕๕๙

- ระยะเวลาในการจ้าง 9 พฤษภาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (*สัญญาแนบท้าย)

๑1.๒ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูอัตราจ้าง ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

๑1.๓ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

๑1.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก

ครูอัตราจ้างรายเดือน

................................................................................

5 เมษายน ๒๕๕๙ ประกาศรับสมัคร

22 - ๒8 เมษายน ๒๕๕๙ รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

29 เมษายน ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สอบสัมภาษณ์

4 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประกาศผลการคัดเลือก

6 พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายงานตัวทำสัญญาจ้าง

9 พฤษภาคม ๒๕๕๙ เริ่มปฏิบัติงาน


ข่าวยอดฮิต
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รับสมัครสอบเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น จำนวน 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา
กรมป่าไม้ กรมป่าไม้
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 32 อัตรา
สำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ
กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ 790 อัตรา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 55 อัตรา
กองพันจู่โจม กองพันจู่โจม
รับสมัครชายไทย เพื่อคัดเลือกเป็น ทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) รุ่นที่ 28 จำนวน 166 นาย
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 27 อัตรา
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา
องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 33 อัตรา
สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ขยายการรับสมัครงานต่าแหน่งต่างๆ คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 13 อัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526