เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ


ประกาศวันที่ : 17 ก.ย. 2562
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 743 คน
ที่มา : 

นางพรพรรณ


รายละเอียดของข่าวสาร
ด้วยเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปฏิบัติราชการ และการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งพนักงานที่รับสมัคร จำนวน 2 อัตรา

สำนักปลัด

คนงานปฏิบัติหน้าที่ด้านสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแต่สังคม

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย

(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

(7) ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ ศิลปกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือประเภทวิชาและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ

(2) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเป็นต้นไปในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือ

(3) มีความรู้ความสามารถด้านระบบคอมพิวเตอร์, ระบบ Network และระบบฐานข้อมูล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ดูแลปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์, Social NetworK และระบบฐานข้อมูลของสำนักงานฯ

2. ร่วมปรับปรุงและพัฒนาระบบติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

3. ร่วมปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็ปไซต์ภาครัฐ

4. ให้คำปรึกษา สนับสนุน ซ่อมบำรุงและช่วยเหลือด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

5. ดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย Internet Network ของสำนักงาน 6. เตรียมการและสนับสนุนงานด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ในการจัดประชุมในสำนักงานฯ กิจกรรม/โครงการ ตามที่รับแจ้งให้ดำเนินการ

7. เขียนโปรแกรมการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

8. บันทึกข้อมูล จัดวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานฯ

9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ค่าตอบแทนที่จะได้รับ

ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการจะได้รับค่าตอบแทน อัตราเดือนละ 12,000 บาท

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก

4.1 กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

4.2 วิธีการสมัครและยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัคร ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5304-2789 โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนพร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติตนเองว่าถูกต้องและ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในตำแหน่งที่สมัครนั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัค

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนา โดยผู้สมัครรับรองความถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้

1. ใบสมัคร (ขอรับได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด)

2. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 3 รูป

6. ใบรับรองแพทย์ แสดว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของพนักงานจ้าง ข้อ 4 (4)

ของประกาศมาตรฐานทั่วเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ

7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว สกุล (ถ้ามี)

6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 50 บาท

7. ระยะเวลาการจ้าง

ห้วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน จ้างเหมาบริการ ในวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสำราษฎร์

9. วัน เวลา สถานที่ และวิธีการสอบคัดเลือก จะดำเนินการดังนี้

เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน จ้างเหมาบริการ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

10. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

1. เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ โดยเรียง ลำดับที่จากผู้สอบได้จากคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ

2. บัญชีผู้สอบได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกขึ้นบัญชีนั้นได้ ในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ

(1) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในเวลาที่กำหนด

(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะจ้างเป็นพนักงาน จ้างเหมาบริการในตำแหน่งที่สอบได้

(4) ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ สอบคัดเลือกใหม่แล้ว

11. การประกาศผลการคัดเลือก

เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 27 กันยายน 2562 โดยปิดประกาศไว้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5304-2789

12. การทำสัญญาจ้าง

เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ จะแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไว้ตามลำดับเข้าทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานกับเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ต่อไป

>


 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526