เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


ประกาศวันที่ : 19 ก.ย. 2562
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 767 คน
ที่มา : 

มหาวิทยาลัยมหิดล


รายละเอียดของข่าวสาร
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ตำแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/index.php หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (สมัครงาน) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5094

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
4.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ
4.3 สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด)
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส และใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://science.mahidol.ac.th/th หรือที่ http://op.mahidol.ac.th/orpr/NewHrSite/Service/Job.html

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

หน่วยงาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 - ใบ สด.8)

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดี
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet ได้ในระดับดี
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยในระดับดี
4. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล เป็นคนช่างสังเกต มีความคิดเป็นระบบ สามารถแสดงผลการค้นคว้า ที่เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน ทั้งการพูดและการเขียน
5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความทุ่มเท กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็ว มีเหตุผล และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน
6. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานด้านการเงิน
1. ควบคุมดูแลการเบิก-จ่าย และทำบัญชีรายรับรายจ่ายของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และตรวจสอบรายการตัดยอดค่าใช้จ่ายของภาควิชาฯ กับรายการการเงินของคณะวิทยาศาสตร์
2. ควบคุมดูแลบัญชีรายรับ-รายจ่ายกองทุนเพื่อการศึกษากายวิภาคศาสตร์
3. ดูแลประสานงานการรับบริจาคเงินเข้าสมทบกองทุนเพื่อการศึกษากายวิภาคศาสตร์ของภาควิชาฯ และการเบิก-จ่ายทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ จากผู้บริจาครวมถึงทำจดหมายตอบขอบคุณ
4. ดูแลบัญชีงบประมาณการเงินของภาคฯ ที่ได้รับจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ ของภาควิชาฯ เช่น ค่าใช้สอยและค่าสารเคมีของห้องปฏิบัติการต่างๆ ในภาควิชาฯ จากศูนย์เครื่องมือกลาง หน่วยสัตว์ทดลอง หน่วยศิลปกรรม หน่วยพัฒนาระบบ รวมถึงค่าวัสดุงานประปา ไฟฟ้า ซ่อมคอมพิวเตอร์ ค่ากระดาษไขมาสเตอร์ และอื่นๆ
5. ทำเรื่องเบิก-จ่ายค่าตอบแทนสอนศพให้กับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับร่างอาจารย์ใหญ่
6. จัดทำเอกสารค่าใช้จ่าย ใบเสร็จรับเงิน จำหมายดำเนินการ/ประสานงาน ในการจัดทำ Work Shop จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

งานด้านพัสดุ
1. จัดทำเรื่องขอซื้อ-ขอจ้าง หมวดวัสดุและครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ-เงินรายได้ขอคณะฯ ของภาควิชาฯ และส่งเบิกไปยังหน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำเรื่องจัดซื้อ-จัดจ้าง และเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับทุนฯ จากเงินรายได้คณะฯ
3. จัดทำเรื่องจัดซื้อ-จัดจ้าง และเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยของนักศึกษาบัณฑิต
4. ควบคุมดูแลการซ่อมแซมครุภัณฑ์ และแทงจำหน่ายครุภัณฑ์

งานด้านบริหารและธุรการ
1. งานธุรการเอกสารการเรียนการสอนรายวิชาของนักศึกษาแพทย์ และบัณฑิตศึกษา
2. จัดทำจดหมายทั้งภายในถึงงานคลังและพัสดุ และสานสารบรรณ และภายนอกถึงมหาวิทยาลัย ในการแจ้งค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงจัดเก็บและค้นหาเอกสาร
3. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแม่บ้านทำความสะอาดตึก B และตึก AN 1 - 2
4. จัดทำเรื่องงานทะเบียนรถตู้อาจารย์ใหญ่ งานซ่อมแซมรถตู้อาจารย์ใหญ่ และจัดทำเรื่องอนุมัติหลักการเบิก-จ่ายค่าประกันรถตู้อาจารย์ใหญ่
5. จัดทำเรื่องขอความอนุเคราะห์สถานที่จอดรถยนต์ที่เข้ามาจัดงาน Work Shop รวมถึงรถที่ขนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เข้ามาจอดภายในคณะฯ อื่นๆ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รีบมอบหมาย

เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) สำหรับผู้ที่จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ ดังนี้
1. IELTS (Academic Module) โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน
2. TOEFT IBT (Internet Based)โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน
3. TOEFT - ITPโดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน
4. TOEFT - CBTโดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
5. TOEICโดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
6. MU GRAD Test โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน
7. MU-ELT โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

อัตราเงินเดือน ปริญญาตรี 20,090 บาท

หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียนวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์

***********************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>


 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526