เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ประกาศวันที่ : 30 ต.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 627 คน
ที่มา : 

ชวัลลักษณ์


รายละเอียดของข่าวสาร
ด้วยโรงเรียนชลกันยานุกูล จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเจ้าหน้าที่อัดสำเนาเอกสาร จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยจะมีการต่อสัญญาจ้างปีละ ๒ ครั้ง อัตราค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

๑.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๑.๑.๒ คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑) มีสัญชาติไทย

๒) สถานภาพโสด อายุไม่ต่ำกว่า ๒๓ ปี และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

๓) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการบัญชี การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจ การจัดการทั่วไป

๔) มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๕) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel) และ Internet ได้ดี

๖) มีความคล่องตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเทและเสียสละเวลาให้กับงาน

๑.๑.๓ ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี ประกอบด้วย การบันทึกและควบคุมบัญชี การจัดทำบัญชี รับ-จ่าย ประเภทต่างๆ การเบิกจ่าย-รับเงิน การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินการบัญชี การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศทางการเงิน การบัญชี ประสานงานเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อัดสำเนาเอกสาร

๑.๒.๑ ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

๑.๒.๒ คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑) มีสัญชาติไทย

๒) สถานภาพโสด เพศหญิงอายุระหว่าง ๒๓ - ๓๕ ปี และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

๓) วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ , มัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

๔) มีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานตามตำแหน่ง สามารถอุทิศตนให้กับการทำงานของโรงเรียนได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนให้กับราชการโดยรวม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

๑.๒.๓ ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานห้องถ่ายเอกสารของโรงเรียน งานถ่ายเอกสาร เอกสารการสอนและเอกสารอื่นๆงานจัดเรียงเอกสารเพื่อทำเป็นรูปเล่ม จัดเตรียมเบิกวัสดุการผลิตทุกชนิด (หมึกพิมพ์ , มาสเตอร์ , กระดาษ) ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ก่อนดำเนินการปฏิบัติงานผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย หรือคำสั่ง นอกเหนือจากภาระงานหลัก

๒. การรับสมัคร

๒.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร กลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๓๘๒๗ - ๘๕๘๑ , ๐๘ - ๐๗๑๘ - ๔๒๒๑

๒.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๑) สำเนาปริญญาบัตร ,สำเนาวุฒิการศึกษา

หรือ สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน ๑ ฉบับ

๒) สำเนาระเบียนผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ
ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป

๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

๕) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๖) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

๗) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวันสมัคร

ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ หลักฐานตามข้อ ๑ - ๗ ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และนำฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบในวันรับสมัครด้วย

๓. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทางเว็บไซต์ http://www.chonkanya.ac.th

๔. วิธีการคัดเลือก

ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๕. วัน เวลา และสถานที่ ในการสอบคัดเลือก

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนชลกันยานุกูล

๖. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับความเห็นชอบและผ่านการประเมินจากคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง

๗. การประกาศผลการคัดเลือก

โรงเรียนชลกันยานุกูล จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ทางเว็บไซต์ http://www.chonkanya.ac.th

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของโรงเรียนชลกันยานุกูล ทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

>


 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526