เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ


ประกาศวันที่ : 12 ม.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 624 คน
ที่มา : 

โรงพยาบาลสระใคร

รายละเอียดของข่าวสาร

ประกาศโรงพยาบาลสระใคร

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ด้วย โรงพยาบาลสระใคร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

จำนวน 1 ตำแหน่ง มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1.ตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา


หลักเกณฑ์และกำหนดการรับสมัคร

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย

2. เพศชาย , หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

6. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคติดต่อ โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่

7. ไม่เป้นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะทำความผิดทางอาญา

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

10. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริต ในการสอบเข้ารับราชการ

3. กำหนดการรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาล

สระใคร ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ สำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน

(ทรานสคริป) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จ

การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 22 มกราคม 2564 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบรับรองผลการตรวจ

เลือกทหาร สด.43 (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค

ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)จำนวน 1 ฉบับ

6. หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ครบถ้วน พร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉับและสำเนา ซึ่งผู้สมัคร

เขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้

5. ค่าสมัครสอบ

- ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราค่าสมัครสอบ 100 บาท

เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม

6. เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ

6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2564 ณ บอร์ด

ประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าห้องงานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลสระใคร และทางเว็บไซต์ www.sakhaihospital.com

ประกาศ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564

เอกสารแนบท้ายประกาศ

1) ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเอตร์

กลุ่ม วิชาชีพเฉพาะ (ค)

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์

กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่ง ระบบชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำคู่มือการใช้คำสั่งต่าง ๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กโทรนิกส์ การให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามควมก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.ด้านการปฏิบัติการ

1.ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

2.ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย

3.ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน

4.เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างีประสิทธิภาพ

5.เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

6.รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน

7.รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการหน่วยงาน

8.รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความต้องการใช้งานของหน่วยงาน

9.ตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ

10.ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้การออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.ด้านการวางแผน

วงแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3.ด้านการประสานงาน

1.ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

2.ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4.ด้านการบริการ

1.จัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

2.ดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์

3.ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าจ้าง 15,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์สารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาลสระใคร

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้

1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาหนึ่ง

ทางคอมพิวเตอร์

2) ได้รับปริญญาคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

>

  แนวข้อสอบท้องถิ่น
   
  แนวข้อสอบ กพ

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526