เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานทรัพย์ยากรมนุษย์


ประกาศวันที่ : 25 พ.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 379 คน
ที่มา : 

กรวรรณ

รายละเอียดของข่าวสาร
คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุ 35-55 ปี

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

5. ไม่เป็นบุคคลอยู่ระหว่างการถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักราชการ

6. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

7. ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

8. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่นักการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

9. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร

1. วุฒิ ป.โท หรือเทียบเท่า ได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล รัฐศาาตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารทั่วไป หรือคุณวุฒิอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธาณณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี

4. มีความเป็นผู้นำ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อิ่น

5. สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

>

  แนวข้อสอบท้องถิ่น
   
  แนวข้อสอบ กพ

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526