เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ


ประกาศวันที่ : 24 มิ.ย. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 278 คน
ที่มา : 

นายภูเมศวร์

รายละเอียดของข่าวสาร
ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา

ด้วยสำนักงานเลขานุการกรม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน

1.1 ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

1.2 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร

2.1. เพศชาย อายุไม่น้อยกว่า 2๕ ปีบริบูรณ์

2.2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

2.3. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต และกริยา วาจาสุภาพ

2.4. มีความรับผิดชอบ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

2.5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักการบริการ

2.6. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel , Power Point ได้เป็นอย่างดี

2.7. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

2.8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

2.9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.10 ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์

2.11 สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการได้

๒.๑๒ มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

๒.๑๓ มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย สามารถวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยได้

2.14 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น SPSS STATA หรือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ในลักษณะเดียวกัน

3. การปฏิบัติงาน

3.1. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย ตั้งแต่
วันที่ 30 กรกฎาคม
2564 - 30 กันยายน 2564 โดยปฏิบัติหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ทุกวันทำการ
ตั้งแต่เวลา
08.30 - 16.30 น. หรือนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.2. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมอนามัย ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ปรับในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคางานจ้าง
แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ
100 บาท หากต้องการลาหยุด ลาป่วย ลากิจ ต้องแจ้งให้ทราบ

Text Box: 3.3. กรณีผู้รับจ้าง...

- 2 -

3.3. กรณีผู้รับจ้างมีความประสงค์จะลาออกก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง ให้ผู้รับจ้างแจ้งให้
ผู้ว่าจ้างทราบก่อนล่วงหน้า
30 วัน

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ

  แนวข้อสอบท้องถิ่น
   
  แนวข้อสอบ กพ

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526