เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส


ประกาศวันที่ : 22 ก.ย. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 183 คน
ที่มา : 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียดของข่าวสาร
ด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดลือก

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน การบริหาร การจัดการ การธนาคาร หรือคุณวุฒิอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการพัสดุภาครัฐ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และโปรแกรมระบบการบริหารพัสดุหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างน้อย 5 ปี โดยจะต้องได้ใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-Gp) อย่างน้อย 2 ปี หรือ 5 โครงการ

- มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

- มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

- มีการพัฒนาตนเองและศึกษา ค้นคว้าหาความรู้/ข้อมูลใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงระบบงานด้านการพัสดุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถตรวจสอบประวัติได้

- มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกภาพ การควบคุมอารมณ์ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือที่ Email: sutapat@hsri.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 - 8329365 หรือ 088 - 8787220 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

>

  แนวข้อสอบท้องถิ่น
   
  แนวข้อสอบ กพ

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526