เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ


ประกาศวันที่ : 01 พ.ย. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 366 คน
ที่มา : 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

รายละเอียดของข่าวสาร
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) กองที่ดินของรัฐ รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ การรับสมัคร ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน

คุณสมบัติ

* สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

* สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำข้อมูล โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

* มีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

* มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ

* สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานที่ทำการได้

ลักษณะงาน

1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก สำนักงานฯ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ และแนวเขตที่ดินของรัฐ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานจัดทำหนังสือโต้ตอบ การจัดประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการขออนุมัติ การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดทำหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม ข้อมูล และเอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ตลอดจนการอำนวยความสะดวก ในการประชุม

3. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของกองที่ดินของรัฐ

4. กรณีที่ต้องปฏิบัติงานในต่างจังหวัด เช่น การจัดการประชุม การเข้าร่วมประชุม การสำรวจ พื้นที่ ฯลฯ ให้ถือว่าเป็นงานที่เพิ่มขึ้นจากบันทึกข้อตกลงจ้างให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลง

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ต่อเดือน

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 (พิจารณาสัญญาเป็นรายปี)

การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ทางอีเมลล์ Stateland@onlb.go.th โดยนำเอกสารฉบับจริง มาส่งในวันสอบสัมภาษณ์

ทางไปรษณีย์ ถึง กองที่ดินของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 428 อาคารอารีย์ฮิลส์ ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กองที่ดินของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อาคารอารีย์ฮิลส์ ชั้น 20 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

(1) ใบสมัครงาน ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

(2) สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษาหรือใบปริญญา และสำเนาใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ

(3) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

(4) สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย) จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

(5) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ (6) เอกสารแสดงประวัติโดยย่อ ประสบการณ์ และผลงานที่เกี่ยวข้อง (Portfolio) (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

ใบสมัครงาน

https://drive.google.com/file/d/1ZmfHZbeM6Qpwt84HPuNUchWIUS7WOpZM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1k79vjf5xinbc4a8yzck51P7xpKeb7q7X/view

หมายเหตุ โปรดลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารและตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งใบสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางพรพิมล โต๊ะทอง โทรศัพท์ 02 265 5425

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526