เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์


ประกาศวันที่ : 17 พ.ย. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 471 คน
ที่มา : 

จังหวัดนครพนม

รายละเอียดของข่าวสาร
จังหวัดนครพนม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์


ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

เงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติ

(1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
(2) มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติราชการ
(3) มีความเข้าใจในเหตุการณ์ สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม
(4) มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน
(ภาษาลาวหรือภาษาเวียดนาม)
(5) สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Ms.Word, Excel, Power Point, Infographic และการใช้ internet เป็นต้น

ลักษณะงาน

1) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย และภาษา
ต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
2) การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงาน
การประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียนของจังหวัด
3) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
4) ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอื่นๆ
5) การวางแผนการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียน
ของจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมาย
6) การติดต่อสื่อสารและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดเกี่ยวกับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งกิจการชายแดนและอาเซียนของจังหวัด
7) การปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ด้านการต่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียนของจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมาย
8) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ หรืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

**********************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526