เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานแปลและล่าม พนักงานสื่อสาร พนักงานโทรศัพท์ พนักงานธุรการ


ประกาศวันที่ : 13 ม.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 552 คน
ที่มา : 

กองทัพอากาศ

รายละเอียดของข่าวสาร
กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานแปลและล่าม พนักงานสื่อสาร พนักงานโทรศัพท์ พนักงานธุรการ


ตำแหน่ง พนักงานแปลและล่าม พนักงานสื่อสาร พนักงานโทรศัพท์ พนักงานธุรการ

จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติ

1.ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานแปลและล่าม เป็นเพศชายหรือเพศหญิงและสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
2.ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
3.ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานโทรศัพท์ เป็นเพศชายหรือเพศหญิง และสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
4.ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานธุรการ เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

ลักษณะงาน

1.ตำแหน่ง พนักงานแปลและล่าม
1.1ตรวจ แปล และเรียบเรียง ภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่นภาษาไทยและ/หรือภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่น
1.2ทำหน้าที่ล่ามตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.3ช่วยเหลือในการตรวจ ถอด แปล ตีความและเรียบเรียงจากข้อความรหัสและ/หรือจากเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่น
1.4เก็บ รวบรวม และบันทึกถ้อยคำที่มีความหมายเฉพาะในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางราชการทหารซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่น
1.5ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการแปลและล่ามภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
1.6ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของนักวิชาการแปลและล่าม
1.7ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.8ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร
2.1เข้าและถอดรหัส รวมทั้งดักรับข่าว
2.2เป็นพนักงานรับ - ส่ง วิทยุโทรพิมพ์ รวมทั้งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สื่อสาร
2.3ใช้เครื่องมือสื่อสารต่อต้านและตอบโต้ทางด้านการสงครามอิเล็กทรอนิกส์
2.4ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการสื่อสารภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
2.5ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.6ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.ตำแหน่ง พนักงานโทรศัพท์
3.1เป็นพนักงานรับและต่อโทรศัพท์ (Operator)
3.2ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สื่อสาร
3.3ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.4ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการสื่อสารภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
3.5ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
4.1ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารของทางราชการ
4.2รับ - ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
4.3ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
4.4ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
4.5ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

**************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526