เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ


ประกาศวันที่ : 20 เม.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 162 คน
ที่มา : 

กรมหม่อนไหม

รายละเอียดของข่าวสาร
กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

เงินเดือน 13800 บาท

วุฒิ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณืชยกรรม และบริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการเงินปละการธนาคาร ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป เช่น การรับ - ส่ง หนังสือราชการทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-mail,ไปรษณีย์,ไลน์ ร่างหนังสือโต้ตอบ คัดแยกหนังสือ เสนอหนังสือ การเก็บรักษา การยืม และทำลายหนังสือราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และปฏิบัติงานด้านการเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ละการนำส่งคลัง พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. จัดเตรียมการประชุมและจัดสถานที่ประชุม จัดทำรายงานการประชุม และรายงานประจำเดือน บันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและสามารถตรวจสอบได้
3. แจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง รับทราบเพื่อถือปฏิบัติ
4. จัดทำแบบมอบหมายงาน และประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ
5. นำเนอข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์ข่าวสารทั้งภายในและภายนอก
7. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก ในหน่วยงานหรือส่วนราชการเดียวกัน หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
8. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ได้ต่อไป
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

******************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526