เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ประกาศวันที่ : 07 มิ.ย. 2567
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 268 คน
ที่มา : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายละเอียดของข่าวสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบริหาร การจัดการ การเงิน การบัญชี
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ในการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ข้อมูลได้
เป็นอย่างดี
3. สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามความจำเป็นของหน่วยงานได้
4. เป็นผู้ที่มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์และการจัดการที่ดี
5. มุ่งเน้นความถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
6. มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ และการจัดเก็บข้อมูลและสถิติมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารงานทั่วไป โดยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติงาน
1.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสำนักงาน เช่น งานสารบรรณ งานบุคลากร งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานประชุม และงานรวบรวมข้อมูลและสถิติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.2 ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานบุคลากร งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้นไป
1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ เตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึกรายงานการประชุม และแจ้งเวียนมติการประชุม เพื่อให้การดำเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
1.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและก่อให้เกิดความร่วมมือ
1.5 ให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้ขอรับบริการ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยมีการพัฒนางาน
ในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการ
2.2 ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานการปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการบริหารงานทั่วไป
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลและความรู้ ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงาน

*********************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526