เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
New Document  
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
หัวข้อข่าวสาร :

 สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561


ประกาศวันที่ : 23 มี.ค. 2561    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 2859 คน
ที่มา : 

สภากาชาดไทย

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ สภากาชาดไทย

1. หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 ฝ่ายตรวจสอบ 2 และฝ่ายตรวจสอบ 4 ส านักงาน ตรวจสอบ จ านวน 2 อัตรา

2. พยาบาล 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี (ปฏิบัติงานที่สถานีกาชาด หัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จ านวน 1 อัตรา

3. พยาบาล 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จ านวน 1 อัตรา

4. นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จ านวน 2 อัตรา

5. นักเทคนคิการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จ านวน 1 อัตรา

6. นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา ศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติ จ านวน 1 อัตรา

7. เภสัชกร 3-6 ฝ่ายผลิตวัคซีน สถานเสาวภา จ านวน 1 อัตรา

8. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภา จ านวน 1 อัตรา

9. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จ านวน 1 อัตรา

10. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จ านวน 1 อัตรา

11. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 ส านักงานตรวจสอบ จ านวน 5 อัตรา

12. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 กลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด ภาค 4 จังหวัด กาญจนบุรี ส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จ านวน 1 อัตรา

13. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 กลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด ภาค 5 จังหวัดสุรินทร์ ส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จ านวน 1 อัตรา

14. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 กลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด ภาค 7 จังหวัด อุบลราชธานี ส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จ านวน 1 อัตรา

15. เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศนูย์ดวงตาสภากาชาดไทย จา นวน 1 อัตรา

16. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ฝ่ายผลิตวัคซีน สถานเสาวภา จ านวน 3 อัตรา

17. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ สถานเสาวภา จ านวน 1 อัตรา

18. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติ จ านวน 1 อัตรา

19. เจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก 1-4 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย มูลนิธิสงเคราะห์ เด็กของสภากาชาดไทย จ านวน 1 อัตรา

การรับสมัคร 1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ อำคำรเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลและทะเบียนประวัติ ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ 2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำมำรถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำรตำมขั้นตอนดังนี้ 2.1) เปิดเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือกเมนู "ใบสมัครออนไลน์" 2.2) กรอกข้อมูลกำรสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ต าแหน่งที่สมัคร ฝ่าย/ กลุ่มงาน/หน่วยงานและส านักงาน รวมทั้งชื่อตัว - นามสกุล เลขบัตรประจา ตัวประชาชน และรายการ อื่นๆ ที่มีเครื่องหมาย * 2.3) พิมพ์ใบสมัครในกระดำษ A4

3. ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องช ำระค่ำธรรมเนยีมในกำรสมัครสอบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 150 บาท วุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2561

*******************************************************
>
ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จำนวน 49 ตำแหน่ง 52 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 จำนวน 166 อัตรา และลูกจ้างฯ จำนวน 5 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 100 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 68 อัตรา
กรมที่ดิน สำนักงาน กศน. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 198 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนรวม 52 อัตรา
กรมสรรพากร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 53 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 80 อัตรา
ธนาคารออมสิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24
กรมป่าไม้ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง ตำแหน่ง ต่างๆ จำนวน 40 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526