เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
หัวข้อข่าวสาร :

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ


ประกาศวันที่ : 28 พ.ย. 2562    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 605 คน
ที่มา : 

กระทรวงการต่างประเทศ

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook
รายละเอียดของข่าวสาร

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่ 1 /2562

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 


ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

- อัตราค่าจ้าง 18,000.- บาท/เดือน

- ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 30 กันยายน 2562

                                          (อาจพิจารณาต่อสัญญารายปีในปีงบประมาณถัดไป)

2. ลักษณะของงาน

สนับสุนุการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและการจัดการข้องมูลสารสนเทศ

สนับสนุนงานพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้แผ่นดินค่าธรรมเนียมการกงสุล การบริหารเงินนอกงบประมาณ การทำ application และการสนับสนุนงานด้าน ICT อื่นๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงการต่างประเทศ

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์

- สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี

- หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

- มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาอื่นของรัฐ

- มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ และการติดต่อประสานงาน

- สามารถทำงานนอกเวลาราชการเมื่อจำเป็น มีความขยันขันแข็งและเสียสละ สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้ความกดดันได้

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ประวัติย่อ (Resume) / ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว

- สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย) 1 ฉบับ

- สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

- ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองการผ่านงาน (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง)


5. วัน เวลา การรับสมัคร และการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์


รายละเอียด กำหนดการ

รับสมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์/e-mail บัดนี้ - 17 ธันวาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ที่ www.mfa.go.th (ประกาศกระทรวง) 19  ธันวาคม 2562

สอบสัมภาษณ์ 24 ธันวาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

ที่ www.mfa.go.th (ประกาศกระทรวง) 25 ธันวาคม 2562

รายงานตัว 27 ธันวาคม 2562

เริ่มปฏิบัติงาน 2 มกราคม 2562


ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้จาก เว็บไซน์ www.mfa.go.th (โดยเลือกภาษาไทย) ภายใต้หัวข้อ "ประกาศและอื่นๆ"

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

-  ยื่นด้วยตนเอง  ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝั่งถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ โดยเขียนข้อความบนหน้าซองว่า "สมัครเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์"

-  ส่งทางไปรษณีย์  โดยจ่าหน้าซองถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขที่ 443 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

(วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์") ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์จะต้องส่งถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ภายในเวลาราชการของวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เท่านั้น  

- ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ su.kirdchinda@mfa.mail.go.th

หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และลงชื่อกำกับสำเนาเอกสารให้เรียบร้อยก่อนส่งใบสมัคร

6. เกณฑ์การตัดสิน

                                 - ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และหากมีผู้สอบผ่านมากกว่า 1 ราย ให้จัดจ้างผู้ที่มีคะแนนสูงสุด และขึ้นบัญชีสำรองบุคคลที่เหลือไว้ เป็นเวลา 2 ปี

-หากมีประสบการในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

7. การจัดจ้าง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างกับกระทรวงการต่างประเทศ และต้องนำหลักประกันสัญญาจ้างเป็นเงินสด ในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินค่าจ้างที่ได้รับมาวางในวันที่ทำสัญญา ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


                      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 11115, 11108 และ 11178เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526