เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
หัวข้อข่าวสาร :

 สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานชั้นต้น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 22-31 มีนาคม 2560


ประกาศวันที่ : 17 มี.ค. 2560    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 13882 คน
ที่มา : 

สำนักงานประกันสังคม

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานชั้นต้น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 22-31 มีนาคม 2560

  เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู

 

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู                                                          

                                เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานชั้นต้น

                                                   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

                        ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู จะดำเนินการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานประจำสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

                       อาศัยระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการบริหารและจัดการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๒ ข้อ ๑๓ กำหนดให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัด มีหน้าที่ดำเนินการรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือกเพื่อการแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานประจำสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนองบัวลำภู โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                     ๑.ตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง

                         พนักงานชั้นต้น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา

                         ตำแหน่งเลขที่ ๓๖๕๓ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๔๐๐.- บาท

                    ๒.คุณสมบัติทั่วไป

                        ผู้ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                       (๑)อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

                       (๒)เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

                       (๓)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

                       (๔)ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่น ตามที่ สำนักงานกำหนด

                       (๕)ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกงานไว้ก่อน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น

                       (๖)ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                       (๗)ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                       (๘)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                       (๙)ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                       (๑๐)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                       (๑๑)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม(๑)(๗)(๙)(๑๐)หรือ (๑๑)สำนักงานอาจพิจารณายกเว้น ให้เข้าทำงานได้

                    ๓.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                        พนักงานชั้นต้น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ได้แก่ พนักงานซึ่งจ้างจากผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับการศึกษาภาคบังคับ จนถึงผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ     

                       ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

                       ลักษณะงานที่ปฏิบัติ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐานหนังสือ ภายใต้การตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย - มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และระบบ IT ได้เป็นอย่างดี

                       คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือไม่ต่ำกว่านี้

                      - วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ปวส.เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า ๒.๕

                      - วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า ๒.๓

                  ๔.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ

                 ๕.หลักฐานในการสมัคร

                    ๕.๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา (พร้อมทั้งต้นฉบับจริงมาแสดง ในการสมัคร)

                    ๕.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน

                    ๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                    ๕.๔ ใบรับรองแพทย์

                    ๕.๕ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

                    ๕.๖ หนังสือรับรองความประพฤติ พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการ (ตั้งแต่ระดับ ๓ หรือปฏิบัติการขึ้นไป)

                    ๕.๗ โปรดมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง

                                                                                                                            /๖. ประกาศ....

 

 

                                                                                                     -๒-

                ๖.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก พร้อมรายละเอียดในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู

               ๗.วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

                    ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู

               ๘.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

                   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ และผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ และจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

               ๙.ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก   จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานตามลำดับที่ได้ในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดยจะต้องทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับเป็นระยะเวลาอย่างน้อยเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

                                                           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                               ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

***********************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ข่าวยอดฮิต
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 213 อัตรา
เทศบาลตําบลสันทราย กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ จำนวน 300 อัตรา
กองการสอบ กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 226 อัตรา
สถานี ก.ค.ศ: ก.ค.ศ. กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน 393 อัตรา
กรมยุทธศึกษาทหารบก กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 137 อัตรา
กองพันทหารสารวัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 26 อัตรา
กองพันจู่โจม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,000 อัตรา
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 หน่วย 43 อัตรา
กรมทางหลวง กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 22 อัตรา
องค์การเภสัชกรรม กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน จำนวน 6 ตำแหน่ง 25 อัตรา
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 226 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526